Nöjesdansakuten Danskurs på Chalmers / Dance course at Chalmers Chalmers danssällskap

StartsidanDanskurserAnmälanInformationMer... Start pageDance coursesRegisterInformationMore...

Information

Här finns information som du som ska gå en kurs bör läsa igenom!
Information

Here is some information that you who will participate in a course should read!


Tider och dagar

Danskurserna går alltid på söndagskvällar och oftast kl. 16.15-18.00 eller 18.15-20.00. 

Undantag som förekommer är vissa kurser som bara omfattar en timme och enstaka lektioner som kan förlängas till 2,5 eller 3 timmar. Det händer också att lektionstiden sträcker sig till 20.30 eller 21.00.

Upp

Time and days

The dance courses always takes place on Sunday evenings and most often 16.15-18.00 or 18.15-20.00.

Exceptions that occur is course that consist of just one hour and occassional lessons that can be extended to 2,5 or 3 hours. It also happens that the lessons finish at 20.30 or 21.00.

Up

Lokal och vägbeskrivning

Alla danskurser äger rum i Scaniasalen i Chalmers kårhus på Johanneberg.

Scaniasalen ligger en trappa upp i kårhuset, rakt ovanför entrén mot Teknologgården (bakom balkongen). Kårhuset är det hus som syns till höger om portalen när man kommer från spårvagnshållplatsen Chalmers. Gå igenom portalen så har ni entrén under balkongen på höger sida. Ta trappan rakt fram när ni kommer in så har ni salen direkt till vänster. Om någon som inte är chalmerist behöver ytterligare vägbeskrivning får ni säga till! Parkering finns överallt på Chalmersområdet, men är betydligt billigare längs med Gibraltargatan (utanför Chalmersområdet) och i Landala.

Klicka på bild och karta för att få dem i större format!

Chalmers student union building

Upp
Place and how to get there

All dance courses takes place in the Scania hall (Scaniasalen) in the student union house at Chalmers Johanneberg. 

The Scania hall is situated upstairs in the student union buildning, right above the entrance from the Teknolog yard (behind the balcony). The student union house is the one to the right of the porch when you come from the tram stop Chalmers. Go through the porch and you’ll have the entrance on your right hand side.  If anyone who doesn't study at Chalmers need more descriptions, just tell me! Parking spaces are available all around Chalmers but much  cheaper along Gibraltargatan (outside of the Chalmers area) and in Landala.

Click the picture and map to get a larger view! (kårhuset=student union house)

map


Up
Anmälan och villkor

Anmälan ska ske senast 3 dagar innan en kurs börjar till dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se (se även under Anmälan ovan) med angivande av namn, e-post, kön och uppgift om ev. medlemsskap i Chalmers studentkår. Glöm inte att också meddela vilken kurs/vilka kurser du vill gå. Du får alltid bekräftelse via e-post.

Om kursen skulle bli full kommer de som har anmält sig först att få en plats på kursen först. Vi prioriterar också underrepresenterat kön, t.ex. killar om det är fler tjejer anmälda. Minst hälften av deltagarna bör också vara eller bli medlemmar i Chalmers danssällskap.

Om du vill prova på en gång innan du bestämmer dig för om du vill gå hela kursen, är det möjligt ifall det inte är kö till kursen och det är inte gratis. Fråga först om det är ok! I sådana fall kan du få betala avgiften i slutet av första lektionen i stället för i början. Om du inte vill fortsätta betalar du bara för den lektion du varit med på. Du kan inte ta en lektion gratis, men välja att betala bara för en lektion i stället för hela kursen.

Om du får förhinder och inte kan komma på en kurs du har anmält dig till ska du höra av dig och meddela detta så fort du vet. Det utgår ingen avgift, men läraren behöver veta för att kunna ta in någon annan om kursen blir full, och även för att kunna få så jämna par som möjligt. Var vänlig och meddela även om du missar enstaka lektioner under kursens gång. Om det händer mer än en gång att du slutar utan att meddela från en kurs du har anmält dig till får du bara börja en ny kurs om den inte blir full.

Du kan maximalt missa en gång i början av kursen och två gånger under kursens gång. Efter andra lektionen på en kurs kommer inga nya att tas in om de inte redan kan grunderna. Om du missar två gånger i rad under kursens gång (efter gång 2) stryks du från listan om du inte meddelar läraren att du vill komma ändå. I sådana fall behöver vi veta att du kommer för att kunna ge lite extra hjälp att komma i kapp. 

Har du missat tre gånger i rad har du förlorat din plats på kursen även om du har betalat för dessa gånger. Ingen återbetalning sker. Ev. justeringar av felaktigt betald avgift måste ske under kursens gång. Notera att du kan inte börja betala för varje lektion separat och sedan byta till att betala priset för hela kursen, eller få pengar tillbaka för lektioner du har missat om du har betalat för hela kursen.

 


Upp
Registration and conditions

Registration should be made at latest 3 days before a course start to
dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se (also see under Register above) with information on name, e-mailaddress, gender and ev. membership in Chalmers student union. Also don't forget to write which course/courses you want to take. You will always get confirmation by e-mail.

If the course would be full those who register first will get a place in the course first. We'll also give priority to the gender in minority, for exampel to boys if there are more girls than boys registered. At least half the of the participants should also be or become members of Chalmers dance society.

If you want to try once before you decide if you want to take the whole course, you can do so if there is no queue to the course. Note that it's not free of charge. Please ask first if it's ok! In such cases you may be allowed to pay the fee in the end of the first lesson instead of in the beginning. If you don't want to continue you pay only for the lesson you attended. You cannot take one lesson for free, but instead you can choose to pay for one lesson only instead of the whole course.

If you would be prevented from coming to a course you have registered to you should give notice as soon as you know. You will not be charged with any fee, but the teacher  needs to know to be able to give someone else your place in case the course is full, and also to make sure we'll be as even couples as possible on the course. Please also notice us if you miss occassional lessons during the course. If it happens more than once that you are absent without giving notice from a course you have registered to you will only be allowed to start a new course if that course doesn't get full.

You can not miss more than one time in the beginning of the course and two times later during the course. After the second lesson of a course no newcomers will be allowed unless they already know the basics. If you miss two lessons in a row (after time 2), you will be removed from the list unless you tll the teacher that you want to come anyway. I that case we need to know you're coming to be able give you some extra help to catch up.

If you miss three lesson in a row you loose your place in the course, also if you payed for these times. No money will be paid back. If any adjustments of your fee need to be made it must be done during the course. Note that you cannot start paying for each lesson separately and then change over to the price for the whole course, or get money back for lessons you have missed if you have payed for the whole course.


Up
Vem kan anmäla sig?

Kurserna är öppna för alla och du behöver varken vara chalmerist eller ens student, även om de flesta deltagare är det.

Det enda villkoret är att alla ibland inte kan bli medlemmar i föreningen och på så sätt få det lägre medlemspriset på kurserna. Det beror på att föreningen måste ha minst 50% chalmersstudenter bland sina medlemmar. Ibland måste också föreningen prioritera medlemmar vid extremt populära aktiviteter. Hittills har det inte varit några problem att få plats på danskurserna oavsett medlemsskap.

Vi har heller ingen övre åldersgräns och även du som är lite äldre är välkommen. Notera bara att eftersom de flesta deltagarna är studenter är de flesta på kurserna  20-25 år. Den undre åldersgränsen är 18 år. Om du är yngre ska du fråga om du får delta innan du anmäler dig, detta eftersom kurserna vänder sig till vuxna.


Upp
Who may register?

The courses are opened to everyone and you don't need to be a chalmers student, or even a student, although most participants are.

The only condition is that not everyone may become members in the dance society and get the lower members price on the courses. The dance society must have at least 50% chalmers students among its members. Sometimes the dance society have to give priority to members at extremely popular activities. So far it has not been any problem to register to the course regardsless of membership.

We also have no upper age limit and you who are a bit older are also welcome. Just note that since most participants are students most of the people on the courses are 20-25 years. The lower age limit is 18 years. If you are younger you must ask if you may participate before registering, because the courses turn to adults.

Up

Första gången

Du som börjar en ny kurs bör komma 10-15 minuter innan vi börjar första gången så att du hinner betala och ev. byta skor innan vi börjar. Vi behöver också hjälpas åt med att flytta bord och stolar före och efter varje lektion och det är bra om du kan avsätta några minuter till det vid varje tillfälle! Det går fort om vi hjälps åt!

Ta med dig kontant betalning för kursen och ev. medlemsskap och var vänlig och ha gärna jämna pengar. Ta också med skor att byta med om det behövs. Ta gärna med en vattenflaska också eftersom man kan bli varm och törstig av dansen.

Upp

First time

You who start a new course should come 10-15 minutes before we start the first time so you'll have time to pay and change shoes if you need before we start. We also need move the tables and chairs before and after each lesson and it's very good if you can put off a few minutes for that each time! If we all help we’ll fix that quickly!

Bring payment in cash for the course and ev. membership fee and be kind to have even money. Bring also shoes to change if necessary. It's also a good idea to bring a water bottle since you may get warm and thirsty from dancing.


Up

Betalning

Betalningen sker kontant på plats när kursen börjar så försök helst ha jämna pengar med er! Det går inte att få betala med kort.

Du kan välja om ni vill betala hela kursen på en gång eller gång för gång. Går du hela kursen blir det billigare att betala för hela på en gång, men om du missar enstaka gånger kan det bli billigare att betala per gång.Medlemmar i Chalmers danssällskap betalar medlemspris (se nedan om medlemsskap). 

För aktuella priser till den kurs du ska gå, se under kursinformationen ovan. 

Det är ditt ansvar att du se till att du betalat korekt pris och får de rabatter du har rätt till så kontrollera innan vad du ska betala!

Upp

Payment

Payment will be made when the course starts and in cash, so it is good if you try to bring the exact sum! It's not possible to pay with bank card.

You can choose if you wish to pay for the whole course at once or for each time separately. If you take the whole course it'll be cheaper to pay for all at once, but if you miss occasional times it may become cheaper to pay per time. Members in Chalmers Dance Society have members fees (se below about membership). 

For fees to the course you'll take, see in the information about the courses above.

It's your responsibility to make sure you pay the correct fee and get the discounts you are entitled to so check before what you are going to pay!

Up

Medlemsskap

Medlemmar i Chalmers danssällskap får rabatt på alla kurser under läsåret. Alla som är medlemmar i Chalmers studentkår kan bli medlem till en kostnad av 30 kr. Även övriga kan också bli medlemmar, men då kostar det 50 kr. Medlemsskapet börjar i augusti och gäller fram till nästakommande juni. Medlemmar får också rabatt på föreningens danskvällar och ev. större fester/bal. 

Du kan bara bli medlem vid personligt besök på danskurs eller danskväll i föreningens regi och genom kontant betalning av medlemsavgiften. Om du inte är medlem och börjar på en kurs kan du betala medlemsavgiften samtidigt som du betalar för kursen och då får du det lägre medlemspriset.

Chalmers danssällskap har en öppen e-postlista som används för information om danskurser, danskvällar, föreningsinformation och tips om danskurser på andra ställen. Alla nya medlemmar kommer att läggas till på den här listan, men du kan också gå med själv om du inte vill vänta eller inte vill bli medlem. Gå till www.dance.chs.chalmers.se, klicka på Kontakt och följ instruktionerna. Listans namn är dance-info.

Upp

Membership

Members of Chalmers Dance Society get discount on all courses during the academic year. Everyone who is a member of Chalmers student union can become member in the dance society to a fee of 30 kr. Also others can become members but then it cost 50 kr. The membership starts in August and is valid until next June. Members also get discount on the dance societys dance nights and  ev. bigger events/ball.

You can only become a member by coming to a dance course or a dance night that the dance society arranges and pay the membership fee in cash. If you are not a member and start a new course you can pay the membership fee on the same time as you pay the course and then you'll get the lower members fee for the course.

Chalmers Dance Society have an open e-mailinglist that is used for information about dance courses, dance nights, society information and tips of dance course in other places. All new members will be added to this list, but you can also join yourself if you don’t want to wait or don’t want to become a member. Just go to www.dance.chs.chalmers.se, click to get English menue and then Contact and just follow the instructions. The list name is dance-info. 

Up
Lärare och hjälplärare

De allra flesta kurser som föreningen anordnar undervisas av Marika Lagervall (klicka för bild) och sker i samarbete med företaget Nöjesdansakuten (Marikas dansskola).  (Det är bara dessa kurser som redovisas på den här hemsidan.) Marika har hållit danskurser för föreningen sedan 2004, se kursarkivet, och i flera år även hållit i intensivkursen inför Chalmers vårbal. Marika har dansat de flesta pardanser i många år, t.ex. träna tiodanser (ballroom) på tävlingsnivå och dansat i ett folkdanslag med dansuppvisningar.

På kurserna finns oftast även hjälplärare/hjälpdansare som hjälper till att visa, går runt och hjälper till, svarar på frågor och är med och dansar om det är ojämna par på kursen. 

Hjälplärare - hjälper mig visa steg och turer, går runt och hjälper till, är med och dansar vid behov, går gratis
Hjälpdansare - är med och dansar vid behov, går gratis
Båda är bara med och dansar när det behövs.

Om du har gått en kurs kan du bli hjälpdansare nästa gång den går om det inte har gått för lång tid. Om du kan en av danserna på en ny kurs kan du få rabatt. Hör av dig och fråga!Upp
Teacher and helping teacher

Most of the societys courses is taught by Marika Lagervall (click for picture) and in cooperation with Nöjesdansakuten (Marikas dance school). (Only these courses are published on this homepage.) Marika has been teaching on the dance societys dance courses since 2004, see the course archive, and have for several years also been teachering on the intense course before the Chalmers spring ball. Marika have been dancing most couple dances for many years, for example practised ballroom dances on competition level and danced in a folk dances group with dance exhibitions.

In the courses there are usually also helping teachers/dancers who assist in showing, helping the participants, answering questions and dancing when the participants don't make even couples.

Helping teachers - help me to show steps and figures, help the participants, dance when needed, don't pay anything
Helping dancers - dance when needed, don't pay anything
Both only dance when needed.

If you have participated in a course you can become helping dancer next time the course is given, if not too long ago. If you know one of the dances in a new course you can get a discount. Send a message and ask! 


Up

Planering

Första gången börjar vi alltid med enkla övningar i grundläggande dansteknik som är till nytta även i andra danser. Vi går igenom hur man hittar takten i musiken, hur man för och följer, hur man undviker att krocka och hur man står och håller. Detta hjälper till att ge er en bra grund att stå på och gör att det sedan går fortare och lättare att lära sig steg och figurer i danserna. Ni lär er även till viss del att "fuskdansa". Denna gång börjar vi också alltid med en av danserna i kursen och grundövningarna är ofta anpassade efter denna dans, t.ex. i musikval och liknande.

Vid andra tillfället repeterar vi alltid allt vi gjorde vid första tillfället, fast lite snabbare så att vi hinner med lite nya saker också. Om kursen innehåller två danser börjar vi ofta lite med den andra dansen också. Efter andra tillfället repeteras inte grundövningarna längre och därför tas inga nya in efter det som inte redan kan dem. Däremot repeterar vi grundsteg och figurer regelbundet under kursen. Det är möjligt att missa ett av de två första tillfällena, men om man missar båda och är nybörjare stryks man från kursen.

Upp

Planning

First time we will start with easy excersises in basic dancing technique that will be useful also in other dance courses. We'll go through how to find the beats in the music, how to lead and follow, how to avoid colliding and how to stand and hold. This will give you a good base to stand on and also makes learning of steps and figures in the dances quicker and easier. You will also learn a bit of "cheating dancing". This time we'll also start with one of the dances in the course and the basic excercises are usually adjusted to that dance, for example in the choice of music.

In the second lesson we’ll repeat everything we did the first time, but a little quicker so that we'll have time for some new things as well. If the course contains two dances we usually start with the second one too. After the second lesson the basic excersises will not be repeated any longer and therefore we'll not accept any new participants who doesn't already know them. Basic steps and figures will be repeated regularly through the course. It's possible to miss one of the two first lesson, but if you miss both you'll be taken off the course list. 

Up

Språk

De flesta kurser ges på engelska, men det går bra att ställa frågor på svenska. Bara fråga om det är något ni inte förstår! 

Upp

Language

Most courses are taught in English, but with possibilities to ask in Swedish. Just ask if there is something you don’t understand!

Up
Danspartner

Vi tillämpar partnerbyte hela tiden så det är inga problem att komma ensam. För att detta ska fungera försöker vi se till att det blir så jämna par som möjligt genom att t.ex. hjälplärare är med och dansar.

Anledningarna till att vi tillämpar partnerbyte är:
- man lär sig anpassa sig till många olika personers dansstil och därmed lär man sig mer
- alla ska få dansa lika mycket om vi är ojämna par
- det är ganska få som har en danspartner att ta med sig

Det händer att enstaka kurser ges för par och detta anges då vid annonseringen. Det gäller särskilt intensivkurser i vals, avsedda för par som ska gå på bröllop eller bal.

Upp
Dance partner

We will change partners all the time so it’s no problem to come alone. For this to work good
we'll try to make as even couples as possible, for example by letting helping teachers go in and dance.

The reason why we change partners are:
- you learn to adjust to many different peoples dance styles and through that you learn more
- everyone should dance equally much if we are uneven couples
- not so many have a dance partner they can bring.

It happens occasionally that courses are given for couples and this is then noticed in the information. This is especially for couples going to a wedding or a ball.

Up
Kläder och skor

Ni behöver inga särskilda kläder eller skor för denna kurs men klä er bekvämt i vanliga kläder som ni kan röra er fritt i. På fötterna går det bra med t.ex. gymnastikskor, sneakers eller finskor. Ta gärna skor som glider lite på golvet och som inte har för bra fäste och inte är för klumpiga. Ta helst med inneskor, särskilt om det är snö eller blött ute!

Riktiga dansskor, avsedda för bl.a. tävling, kan rekommenderas till den som vill fortsätta dansa. Fråga i Dansbutiken på Vasagatan eller sök på nätet efter t.ex. "ballroom shoes". Skor för modern vals, cha cha m.fl. ska ha mockasula. Buggskor kan ha gummisula om man föredrar det. Om du bara kan köpa ett par skor och vill ha ett par som kan användas till alla danser rekommenderas skor för standarddans (valsskor).

Upp
Clothes and shoes

You don't need any particular clothes or shoes for this course, but dress comfortable in ordinary clothes that you can move freely in. On the feet you can have for example sneakers or nicer shoes, preferably shoes that slide a little on the floor and don't stick in the floor or are very clumsy. Please bring indoor shoes, especially if it's snow or wet outside. 

Proper dance shoes, intended for competitions among others, is recommended for those who want to continue dancing. Ask in Dansbutiken at Vasagatan or search on the Internet for "ballroom shoes" and such. Shoes for Modern waltz, Cha cha etc should have a suede sole. Shoes for bugg can have a rubber sole if you prefer. If you only can buy one pair of shoes and want a pair that may be used for all dances, shoes for standard dances (waltz shoes) are recommended.

Up

Kontakt

Om något skulle vara fel med din anmälan eller du har några frågor så hör av dig till Marika via e-post. Om något brådskande inträffar och du behöver meddela med kort varsel kan du också ringa eller skicka SMS till 0731-58 96 59. Ta gärna med mobilnumret om du inte har kortnyckel till kårhuset, så du kan ringa ifall ytterdörren skulle vara låst. 

Om ni inte kan komma vid något tillfälle, eller vill sluta kursen, så är vi tacksamma om ni meddelar Marika via e-brev eller SMS så snart ni vet. Vi försöker att hitta hjälpdansare så att vi ska bli så jämna par som möjligt och därför behöver vi veta hur många vi blir. Var snälla och hjälp till med detta! 

Information under kursens gång går ut via e-post, men om det skulle inträffa något brådskande vid ett kurstillfälle, t.ex. om läraren blir sjuk, kommer ni att få meddelanden via de telefonnummer ni angav vid anmälan. 

Upp

Contact

If anything would be wrong with your registration or if you have any questions, you are welcome to get in touch with Marika via e-mail. If anything urgent occurs and you need tell something with short notice you can either call or SMS 0731-58 96 59. Please bring the number to the lessons if you haven't got any key card to the student union house, in case the front door would be locked. 

If you are not able to come on some lesson, or want to quit the course, we are very grateful if you give Marika notice by e-mail or SMS as soon as you know. We try to find helping dancers so that we’ll be as even couples as possible and therefore we need to know how many we will be. Please help us with this! 

Information during the course is sent out by e-mail, but if anything urgent would occur close to a lesson, for example if the teacher falls ill, you will get a message via the phone number you wrote in your registration. 

Up
Privatlektioner

Det finns också möjlighet att ta privatlektioner i mån det går att boka in. Tyvärr har jag begränsad tillgång till lokal, men jag erbjuder tider i samband med mina danskurser på söndagar då och då. Om du har möjlighet att ordna en egen lokal i Göteborg kan jag också komma till er. För er som ska gifta er och vill lära er dansa vals har jag gjort sen särskild webbsida med tips och råd, se länken eller bilden nedan.

De tider jag har över för lektioner lägger jag ut här.

Skriv till mig på akuten@nojesdans.se för mer information och gällande avgifter.

Bröllopsvals
Private lessons

There is also the possibility to take private lesson if possible to book. Unfortunately I have limited access to the dance hall, but now and then I offer times in connection to my dance courses on Sundays. If you have the possibility to book a place in Gothenburg, I can come to you. For you who are getting married and want to learn waltz for the wedding, I have a special webbsite with tips and good advice, see the link or the picture below. It's all in Swedish, but try some translator and see if you can have some use for it.

The times I have left over for lessons, I'll put here.

Write to me on akuten@nojesdans.se for more information and current fees.

Bröllopsvals


Sidan skapad 100114 av Marika Lagervall. Uppdaterad / Updated 110301
Bookmark and Share