Arkiv

HÖSTTERMINEN 2008

Under hösten är följande danskurser planerade:
Se längst ner för viktig information om alla kurserna!

- Första-hjälpen-kurs i dans 14/9
- Nybörjarkurs i cha cha, 6 ggr från 21/9
- Partydanser, 3 ggr från 28/9
- Snabbkurs i grundläggande vals, 1 ggn 19/10
- Tango & Quickstep, 5 ggr från 26/10
- Bugg & Samba, 3 ggr från 30/11

Kurser i foxtrot och vals kommer att ges till våren.

För den som inte vill vänta ger en av föreningens lärare kurser på Woodpecker/Magic i Högsbo, se www.nojesdans.se/akuten/.

Du kan också fråga båda lärarna om privatlektioner.

AUTUMN TERM 2008

During the autumn the following courses is planned to be given:
See important information about all the courses below after the course information!

- First-Aid-course in dancing, 14/9
- Beginners course in Cha cha, 6 times starting 21/9
- Partydances, 3 times starting 28/9
- Quick course in basic Waltz, 1 time 19/10
- Tango & Quickstep, 5 times starting 26/10
- Bugg & Samba, 3 times starting 30/11

Courses in Foxtrot and Waltz will be given in the spring term.

For you who cannot wait and who understand enough Swedish, one of the societys teachers is also giving courses at Woodpecker/Magic in  Högsob, see 
www.nojesdans.se/akuten/. These courses are only given in Swedish.
You can also ask both teachers about private lessons.
1. Första-hjälpen-kurs, 14/9

En snabbkurs i dans för dig som inte har dansat förut eller som är övertygad om att du saknar taktkänsla och har två vänsterfötter! Vi går igenom hur man hittar takten i musiken, hur man för och följer, hur man undviker att krocka och trampa sin danspartner på fötterna och hur man ser ut som en bättre dansare än man är!

Avgift: 50 kr för studenter / 70 kr för icke-studenter 

Anmälan
: senast 11/9 till dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se

1. First-Aid-course, 14/9

A quick course for you who have never danced before or who is convinced that you have no rhytm or two left feet! You will learn how to find the time in the music, how to lead and follow, how to avoid colliding and treading or your partners feet and how to look like a better dancer than you actually are!

Fee: 50 kr for students / 70 kr for others

Register
: not later than 11/9 to 
dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se


2. Nybörjarkurs i cha cha, 6 ggr 21/9-29/10

Om du är nybörjare på dans och vill lära dig en rolig och elegant sällskapsdans, så är detta den perfekta kursen för dig! Kursen omfattar grunderna i dansen, figurer och stil och även mycket övning tills du klarar att dansa med stil och självförtroende!

Denna kurs börjar söndag 21/9 och är planerad att fortsätta på vardagseftermiddagar kl. 16.15-18 en gång i veckan fram till slutet av oktober utom under tentamensveckan, totalt 6 gånger. Än så länge är dessa datum klara: 29/9, 6/10 och 13/10 (alla måndagar). Datum för resterande tillfällen kommer att publiceras här när de är klara. OBS! Ingen kurs måndag 22/9 - fel information var utlagd förut!

Första tillfället kan tas som en prova-på-kurs för den som vill prova på men inte gå en hel kurs!

Avgifter: 50 kr/gång eller 250 kr för alla 6 gångerna för studenter, 70 respektive 350 kr för andra.

Anmälan: senast 18/9 till dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se


2. Beginners course in Cha cha, 6 times 21/9-29/10 

If you are new to dancing and want to learn a fun and elegant ballroom dance, then this course is perfect for you. The course begins with the fundamentals of dance, incorporates Cha-cha figures and style and a lot of practice until you are able to dance with grace and confidence by yourself.

This course will start on Sunday 21/9 and is then planned to continue on weekday afternoons 16.15-18 once a week until the end of October except for the examination week, in total 6 times. So far these dates are set: 29/9, 6/10 and 13/10 (all Mondays). Dates for the remaining times will be published here when they are set. Note! No course on Monday 22/9 - wrong information was published before!

The first time can be taken as a crash course for those who wish to try it but not take a whole course!

Fee: students pay 50 kr/time or 250 kr for all 6 times, others pay 70 and 280 kr 

Register: at latest 18/9 to dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
3. Partydanser, 3 ggr 28/9-12/10

I den här kursen har läraren, Marika, satt ihop ett antal danser som hon har lärt ut på en rad danskvällar och fester under de senaste åren och dessutom lagt till några nya. Dessa danser är ganska lätta att lära sig och de är bra att börja med om man inte har dansat förut, men också bra för den som vill lära sig något nytt! Kursen om fattar både ringdanser, pardanser och line dance. Många av danserna har sitt ursprung i svensk eller skandinavisk folkdans och vi kommer att använda både äldre och mer modern musik av olika slag. Några exempel på danserna: Amerikansk promenad, Oh Susanna, Den toppede höne och Electric Slide.

Avgift: studenter betalar 50 kr/gång eller 130 kr för alla 3 gångerna, andra betalar 70 respektive 200 kr.
(Eftersom det kommer att bli något nytt för de flesta, går endast de som hjälper till att undervisa gratis och övriga som vill komma som hjälplärare betalar halva priset.)


Anmälan
: senast 25/9 
till dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se

3. Partydances, 3 times 28/9-12/10

In this course the teacher, Marika, have put together a lot of dances she has been teaching at dance nights and parties the last couple of years and also added a few new ones. These dances are all pretty easy to learn and to remember and they are a good way to start dancing or to learn something new and easy! The course comprise both ring dances, couple dances and line dance. Many of the dances have their origin in the Swedish or Scandinavian traditional dancing and we will use both older and modern music of different kinds. Some examples: All American promenade, Oh Susanna, Den toppede höne and Electric Slide.

Fee: students pay 50 kr/time or 130 kr for all 3 times, others pay 70 and 200 respectively.
(Since there will be something new for most of you, helping teachers who knows some of the dances (except those needed for teaching) pay half price.)

Register: not later than 25/9 to dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
X. Snabbkurs i grundläggande vals 19/10

Under tentamensveckan på Chalmers har de längre kurserna paus, men för dig som har tid över vill vi ändå erbjuda något!
Därför ger vi en snabbkurs i grunderna i vals för dig som är nyfiken, ska gå på bröllop eller vill bättra på din dans.  Vi kommer att utgå från wienervals, men göra det enkelt för alla att följa med. Du får även lära dig lite om vilka olika valssorter som finns och vad som skiljer dem åt. Det du får lära dig funkar till all slags valsmusik.

Notera att
om det funkar med lokalen blir tiden förlängd med en halvtimme så att vi ska hinna med mer träning. Tiden är då 18.15-20.00 eller 20.30. Priset är dock samma oavsett!

Avgift: studenter betalar 50 kr och andra betalar 70 

Anmälan
: senast 16/10
till dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se

X. Quick course in basic Waltz 19/10

During the examination week at Chalmers the longer courses have pause, but for you who have time we want to offer something and that is why we give a quick course in basic Waltz, suitable for everyone who is curious, is going to a wedding or want to improve their dancing. We will mostly do Viennese waltz but make it easy for everyone to follow. You will also learn a little about what kinds of waltzes we have and what differs them. What you will learn can be dance to all kinds of waltzmusic.

Note that the if the time works with the floor the class will be lengthended  by half an hour. The time is then 18.15-20.00 or 20.30. The fee is the same no matter!

Fee: students pay 50 kr and others pay 70 kr

Register: not later than 16/10 to dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se4. Tango & Quickstep, 5 ggr 26/10-23/11

Den här kursen lägger fokus på två sällskapsdanser som inte många andra dansskolor ger nybörjarkurser i, nämligen europeisk tango och quickstep. Kursen passar både för rena nybörjare och för de som har dansat en del innan. I båda danserna lär du dig grundstegen, stil och karaktär och tillräckligt många f igurer för att klara dig på vilken socialdanstillställning som helst!

Europeisk tango ska dansas med mycket passion och snabba huvudrörelser. Den har mycket gemensamt med den argentinska tangon, men har en annan karaktär. I dag dansas den mest som tävlingsdans tillsammans med bl.a. modern vals.
Quickstep är en snabbare version av tidig foxtrot och dansas vanligen till storbandsmusik. Dansen är väldigt glad och elegant. Både i stil och figurer påminner den mycket om modern vals.

Avgift: studenter betalar 50 kr/gång eller 200 kr för alla 5 gångerna, andra betalar 70 respektive 280 kr.

Anmälan
: senast 23/10
till dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se

4. Tango & Quickstep, 5 times 26/10-23/11

In this course we'll focuse on two ballroom dances that not many other dance schools offer beginners courses in, namely the European Tango and the Quickstep. The course is suitable both for total beginners and for those who have been dancing before. In both dances you will learn the basic steps, style and character and enough figures to manage on any social dancing event!
The European tango should be danced with a lot of passion and quick headmovements. It has a lot in common with the Argentine tango, but the character is somewhat different. Today it is mostly danced as a competition dance together with e.g. the modern/slow Waltz.
The Quickstep is a quicker version of the early Foxtrot and usually danced to big band music. The dance is very happy and elegant. Both in figures and style it reminds a lot of the modern Waltz.

Fee: students pay 50 kr/time or 200 kr for all 5 times, others pay 70 and 280 respectively.

Register: not later than 23/10 to dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se


5. Bugg & Samba 3 ggr 30/11-14/12

Vi avslutar höstens kurser med en kortare kurs som främst fokuserar på bugg, men också ger grunderna i den brasilianska karnevalsdansen samba i den internationella socialdansversionen.

Bugg kallas ofta Sveriges nationaldans och finns inte i samma form någon annanstans (även om det finns liknande danser på andra håll). Det är en väldigt anpassningsbar dans, öppen för mycket improvisation och passande både för halvsnabb och snabb musik. Tillsammans med foxtrot och lite vals är det den mest utbredda och användbara dansen på dansgolv för socialdans.
På kursen kommer vi att börja med grunderna i steg och stil och lägga på först enkla och sedan mer avancerade figurer. Vi kommer också att träna på att använda dessa turer för att improvisera och hitta sin egen dansstil.
Liksom bugg kan samba dansas till mycket modern populärmusik. Dansen har vissa likheter i steg och figurer med salsa, men både stil och musik är ganska annorlunda.


Avgift: studenter betalar 50 kr/gång eller 130 kr för alla 3 gångerna, andra betalar 70 respektive 200 kr.

Anmälan
: senast 27/11
till dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se

5. Bugg & Samba, 3 times 30/11-14/12


We'll end the autumns dance courses with a course that mainly focuses on Bugg, but also gives you the basics of  the brazilian carnival dance Samba in the international social dancing version.

Bugg is often called the national dance of Sweden and doesn't exist in the same version anywhere else (although there are similar dances in some places). It is a very adjustable dance, open to a lot of improvising and suitable for both medium and quick tempo. Together with Foxtrot and some Waltz it is the most common and usuful dance on dance floors for social dancing. On the course we will start with the basics in steps and style and add first easy and then more advanced figures. We'll also practise how to use these moves to improvise and find your own dance-style.
Similar to Bugg the other dance, Samba, can be danced to a lot of popular music. The dance have some similarities in steps and figures with Salsa, but both style and music are quite different.

Fee: students pay 50 kr/time or 130 kr for all 3 times, others pay 70 and 200 respectively.

Register: not later than 27/11 to dancecourse-at-chalmers@nojesdans.seAllmän information om alla kurserna

Mer information:

 

 

Dag och tid

Söndagar kl. 18.15-20.00, onsdagar 16.15-18.00 (cha cha)

Plats

Scaniasalen i Kårhuset

Avgift

Studentpris / Övriga
1. Första-hjälpen-kurs: 50 kr / 70 kr
2. Nybörjarkurs i cha cha: 250 kr / 350 kr
3. Partydanser: 130 kr / 200 kr

x. Vals: 50 kr / 70 kr
4. Tango & quickstep: 200 kr / 280 kr
5: Bugg & samba: 130 kr. / 200 kr

Enstaka gånger alltid 50 kr. / 70 kr.

Vem kan anmäla sig?

Alla, men om kurserna blir fulla har medlemmar i Chalmers studentkår och i föreningen företräde.

Anmälan

I allmänhet senast tre dagar före kursstart till dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se med: 
förnamn, efternamn, e-post, telefon, tjej/kille (om det inte är lätt att utläsa av namnet) och ev. medlemskap i studentkår.  Du får sedan bekräftelse via e-post.

Lärare

Marika Lagervall och Kashif Bhatti.
Kashif är huvudlärare på kurs 2 i cha cha och Marika på övriga kurser. 

Arrangör

Chalmers Danssällskap

Övrigt

Alla kurserna ges på engelska, men på Marikas kurser finns möjlighet att ställa frågor på svenska.

 Övrig info:

 

Betalning

Sker på plats vid kursens början och i kontanta medel.

Kläder/skor

Inga särskilda kläder eller skor behövs! Vanliga vardagskläder går bra, bara de är bekväma och lätta att röra sig i. Skorna bör vara inneskor, finskor eller sportskor. Det är bra om de inte fäster för mycket i golvet och inte är för klumpiga. Ta med två par och testa på golvet om ni är osäkra. För den som vill köra riktiga dansskor kan jag rekommendera att fråga i Dansbutiken på Vasagatan eller söka på nätet. Skor för modern vals, quickstep, wienervals, cha cha m.fl. ska ha mockasula. Buggskor kan ha gummisula om man föredrar det. 

Egen träning

Om du vill träna på egen hand - hör med Marika på e-postadressen ovan om möjligheter att boka lokal och låna musik.
General information about all courses.

More information:

 

 

Day and time

Sundays at 18.15-20.00, Wednesdays at 16.15-18.00 (cha cha)

Place

The Scania hall in the Student union house

Fee

Studentprice / Others

1. First-Aid-course: 50 kr / 70 kr
2. Beginners course in Cha cha:
250 kr / 350 kr 

3. Partydances: 130 kr / 200 kr
x. Waltz: 50 kr / 70 kr
4. Tango & Quickstep: 200 kr / 280 kr
5: Bugg & Samba: 130 kr. / 200 kr

Occasional times always 50 kr / 70 kr.

Who can register?

The courses are opened to everyone, but if they should be full we give priority to members of Chalmers student union and of the society.

Register

Generally not later than three days before course start to dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se with:

First name, surname, e-mail, phone number, female/male (if not easy to tell from your name) and ev. membership in student union. You will get confirmation by e-mail.

Teachers

Marika Lagervall and Kashif Bhatti. Kashif is main teacher on course 2 in Cha cha and Marika on the other courses. 

Arranged by

Chalmers Dance Society

More

All courses will be taught in English,  but on Marikas courses it is possible to ask questions in  Swedish.

Additional info: 

 

Payment Will be made when the course starts, in cash.  
Clothes/Shoes No particular clothes or shoes are needed! Ordinary everyday clothes is fine, as long as they are comfortable and easy to move in. The shoes should be indoor shoes, either nicer party shoes or sportshoes. It is good if they don't stick too much in the floor or are very clumsy. If you are unsure you can bring two pairs and try them on the floor. For those who wish to buy proper dancing shoes I can recommend to ask in Dansbutiken (The Dance shop) in Vasagata or search on the net. Shoes for Modern waltz, Quickstep, Viennese waltz, Cha cha and other should have a suede sole. Shoes for Bugg can have a rubber sole if you prefer.  
Practising If you want to practise the dances you have learnt, check with Marika on the e-mailaddress above for possibilities to book the floor and borrow music.(c) Marika Lagervall
Webmaster. Sidan skapad 101218 och senast uppdaterad 190311.