Arkiv

VÅRTERMINEN 2008

Under våren ges följande danskurser på Chalmers:

- Första-hjälpen-kurs i dans 27/1. Anmälan senast 23/1. Omgjord till danskväll med prova-på-kurs.
- Nybörjarkurs i baldans, särskilt till storbandsmusik 3/2-27/4, 8+2 ggr.
Danser: foxtrot, modern vals och quickstep + wienervals. Delkursen i wienervals 13/4+20/4  kan tas som separat kurs.  Anmälan till wienervalsen senast 9/4!
- Tango, cha cha och ngt mer 4/5-1/6. Har börjat. Inga nya tas in efter 11/5.

Allmän information om alla kurser.


SPRING TERM 2008

During the spring the following courses will be given at Chalmers:
  First-Aid-course in dancing 27/1. Register at latest 23/1. Changed into a dance night with crash course.
- Beginners course in ballroom dances, especially to big band music 3/2-27/4, 8+2 times
Dances: Foxtrot, Modern waltz and Quickstep+Viennese waltz. The part in Viennese waltz 13/4+20/4 can be taken as a separate course. Register to the Viennese waltz part at latest 9/4!
- Tango, Cha cha and more 4/5-1/6. Has started. No new participants will be allowed after 11/5.

General information about all courses.
1. Första-hjälpen-kurs, 27/1


En snabbkurs i dans för dig som inte har dansat förut eller som är övertygad om att du saknar taktkänsla och har två vänsterfötter! Vi går igenom hur man hittar takten i musiken, hur man för och följer, hur man undviker att krocka och trampa sin danspartner på fötterna och hur man ser ut som en bättre dansare än man är!

Avgift: 50 kr för studenter / 70 kr för icke-studenter 

Anmälan
: senast 23/1 till 
danslektioner@gmail.com

1. First-Aid-course, 27/1

A quick course for you who have never danced before or who is convinced that you have no rhytm or two left feet! You will learn how to find the time in the music, how to lead and follow, how to avoid colliding and treading or your partners feet and how to look like a better dancer than you actually are!

Fee: 50 kr for students / 70 kr for non-students

Register
: not later than 23/1 to
danslektioner@gmail.com
2. Nybörjarkurs i baldans, särskilt till storbandsmusik, 3/2-27/4

En kurs för dig som ska gå på bal eller bröllop, kanske Chalmers vårbal, och vill klara de vanligaste festdanserna, särskilt till storbandsmusik. Kursen omfattar 8 gånger med foxtrot, modern vals och quickstep, och 2 gånger med wienervals 13/4+20/4. Man kan också antingen utelämna wienervalsdelen eller ta den som en separat kurs. Obs! ingen kurs 10/2, 9/3 och 23/3. 

Avgifter:
för foxtrot+vals+quickstep 8 ggr:  350 kr för studenter / 490 kr för icke-studenter
för endast wienervalsdelen 2 ggr: 80 kr för studenter / 110 kr för icke-studenter
för båda delarna, 10 ggr: 400 kr för studenter / 570 kr för icke-studenter (endast vid betalning i förskott)
Enstaka gånger 50 kr för studenter / 70 kr för icke-studenter för varje gång.


Anmälan: senast 31/1 till danslektioner@gmail.com, för endast wienervalsdelen senast 9/4.


2. Beginners course in ballroom dances, especially to big band music, 3/2-27/4

A course for you who are going to a ball or wedding, maybe the Chalmers spring ball, and wants to manage the most useful partydances, especially to big band music. The course comprises 8 times with Foxtrot, Modern waltz and Quickstep, and 2 times with Viennese waltz 13/4+20/4. You can also either omit the part with Viennese waltz or take it as a separate course. Note: no course 10/2, 9/3 and 23/3.

Fees:
for Foxtrot+Wals+Quickstep 8 times:  350 kr for studenter / 490 kr for non-students
for only the Viennese waltz-part 2 times: 80 kr for studenter / 110 kr for non-students
for both parts, 10 times: 400 kr for students / 570 kr for non-students (only when payed in advance)
Occasional times 50 kr for students / 70 kr for non-students for each time.


Register: not later than 31/1 to danslektioner@gmail.com, for the Viennese waltz part only not later than 9/4.
3. Tango, cha cha m.m., 4/5-1/6

För dig som vill lära dig lite mer avslutar vi med en kurs om fem gånger i klassisk/europeisk tango och cha cha, samt ev. ytterligare något. Kom gärna med önskemål! 

MaQQq
Cha cha är en glad och flörtig dans. Den har många turer gemensamt med rumba, men grundstegen och karaktären är olika och den dansas till snabbare musik.

Avgift: 200 kr för studenter / 280 kr för icke-studenter. De som gick kursen i Tango/rumba hösten 07 går för halva priset!

Anmälan
: senast 1/5 till 
danslektioner@gmail.com
3. Tango, Cha cha and more, 4/5-1/6

For you who wants to learn something more we end with a course in five times in Classical/European tango and Cha cha and  maybe something more. Tell me if you want to try some special dance!

The European tango should be danced with a lot of passion and quick headmovements. It has a lot in common with the Argentine tango, but the character is somewhat different. Today it is mostly danced as a competition dance together with e.g. the modern/slow waltz.
The Cha cha is a happy and flirty latin dance. It has a lot of figures in common with the Rumba, but the basic steps and character is different and it is danced to quicker music.


Fee: 200 kr for students / 280 kr for non-students. Those who took the course in Tango and Rumba the autumn 2007 can take this course for half price!


Register: not later than 1/5 to danslektioner@gmail.com

Allmän information om alla kurserna

Mer information:

 

 

Dag och tid

Söndagar kl. 18.15-20.00

Plats

Scaniasalen i Kårhuset

Avgift

Studentpris / Icke-studentpris
1. Första-hjälpen-kurs: 50 kr / 70 kr
2. Nybörjarkurs i baldans: 
- 350 kr / 490 foxtrot, vals o quickstep
- 80 kr / 110 kr endast wienervalsen
- 400 kr  570 kr för båda delarna, vid betalning i förskott.
3: Tango/Cha cha: 200 kr. / 280 kr

Enstaka gånger 50 kr. / 70 kr.

Vem kan anmäla sig?

Alla, men om kurserna blir fulla har medlemmar i Chalmers studentkår och i föreningen företräde.

Anmälan

I allmänhet senast fyra dagar före kursstart till danslektioner@gmail.com med: 
förnamn, efternamn, e-post, telefon, tjej/kille (om det inte är lätt att utläsa av namnet) och ev. medlemskap i studentkår.  Du får sedan bekräftelse via e-post.

Övrigt

Kurserna ges på engelska om behov finns

Arrangör

Chalmers Danssällskap

 Övrig info:

 

Betalning

Sker på plats vid kursens början och i kontanta medel.

Kläder/skor

Sker på plats vid kursens början och i kontanta medel. Inga särskilda kläder eller skor behövs! Vanliga vardagskläder går bra, bara de är bekväma och lätta att röra sig i. Skorna bör vara inneskor, finskor eller sportskor. Det är bra om de inte fäster för mycket i golvet och inte är för klumpiga. Ta med två par och testa på golvet om ni är osäkra. För den som vill köra riktiga dansskor kan jag rekommendera att fråga i Dansbutiken på Vasagatan eller söka på nätet. Skor för modern vals, quickstep, wienervals, cha cha m.fl. ska ha mockasula. Buggskor kan ha gummisula om man föredrar det. 


Träning

Om du vill träna på danserna du har lärt dig rekommenderar vi ett besök på våra danskvällar, se kalendern ovan. Det är också  möjligt att boka danslokalen för träning under helgerna, men hör efter med dansläraren först. -----------------------------------------------

Notera också att det finns möjlighet att ordna privatlektioner eller specialkurser för mindre grupper som skräddarsys efter era behov. Hör av er  till
akuten@nojesdans.se för mer information och prisförslag.Kurser i Foxtrot, bugg och vals, privatlektioner, bröllopsvals

Föreningens danslärare håller också danskurser på dansklubben Woodpecker i Högsbo.  För mer information se här eller skriv till akuten@nojesdans.se.

-----------------------------------------------
General information about all courses.

More information:

 

 

Day and time

Sundays at 18.15-20.00

Place

The Scania hall in the Student union house

Fee

Studentprice / Non-studentprice
1. First-Aid-course: 50 kr / 70 kr
2. Beginners course in ballroom dances:  

- 350 kr / 490 Foxtrot, Waltz & Quickstep

- 80 kr / 110 kr only the Viennese waltz

- 400 kr  570 kr for both parts, when payed in advance. 
3: Tango/Cha cha: 200 kr. / 280 kr

Occasional times 50 kr. / 70 kr.

Who can register?

The courses are opened to everyone, but if they should be full we give priority to members of Chalmers student union and of the society.

Register

Generally not later than fours days before course start to danslektioner@gmail.com with:

First name, surname, e-mail, phone number, female/male (if not easy to tell from your name) and ev. membership in student union. You will get confirmation by e-mail.

More

If requested the courses will be taught in English

Arranged by

Chalmers Dance Society

Additional info: 

 

Payment Will be made when the course starts, in cash.  
Clothes/Shoes No particular clothes or shoes are needed! Ordinary everyday clothes is fine, as long as they are comfortable and easy to move in. The shoes should be indoor shoes, either nicer party shoes or sportshoes. It is good if they don't stick too much in the floor or are very clumsy. If you are unsure you can bring two pairs and try them on the floor. For those who wish to buy proper dancing shoes I can recommend to ask in Dansbutiken (The Dance shop) in Vasagata or search on the net. Shoes for Modern waltz, Quickstep, Viennese waltz, Cha cha and other should have a suede sole. Shoes for Bugg can have a rubber sole if you prefer.  
Practising If you want to practise the dances you have learnt we recommend a visit to any of our dance nights, se the calender above. It is also possible to book the dance floor for practise in the week-ends, but check with the teacher first.


-----------------------------------------------

Note also that there is a possibility to arrange private lessons or special courses for smaller groups which can be adjusted to your requests. Please write to 
akuten@nojesdans.se for more information and price offer.Courses in Foxtrot, Bugg and Waltz, private lessons, Wedding waltz

The societys dancing teacher is also giving dance courses at the danceclub Woodpecker in Högsbo. For more information, see here or write to 
akuten@nojesdans.se

-----------------------------------------------

(c) Marika Lagervall
Webmaster. Sidan skapad 101218 och senast uppdaterad 190311.