Arkiv

HÖSTTERMINEN 2009

Följande kurser är än så länge planerade. Med reservation för ändringar.
Se längst ner för viktig information om alla kurserna!

- Första-hjälpen-kurs i dans 6/9
- Allmänbildningskurs i dans, i två delar:
- Bugg 13/9-4/10
- Foxtrot, vals & schottis, 11/10-8/11 (ej 18/10)
- Tango, 15/11-13/12
- Viktig information om alla kurser

Du kan också fråga om privatlektioner.

AUTUMN TERM 2009

The following courses are planned so far. With reservation for changes.
See important information about all the courses below after the course information!

- First-Aid-course in dancing 6/9
- Common knowledge-course in dancing, in two parts:
- Bugg, 13/9-4/10
- Foxtrot, Waltz & Schottis, 11/10-8/11 (not 18/10)
Tango15/11-13/12 
- Important information about all dance courses

You can also ask about private lessons.
1. Första-hjälpen-kurs, 6/9

En snabbkurs i dans för dig som inte har dansat förut eller som är övertygad om att du saknar taktkänsla och har två vänsterfötter! Vi går igenom hur man hittar takten i musiken, hur man för och följer, hur man undviker att krocka och trampa sin danspartner på fötterna och hur man ser ut som en bättre dansare än man är!

Avgift: 50 kr för medlemmar / 70 kr för övriga. Mer info nedan.

Anmälan
: senast 3/9 till dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Ange namn, telefonnummer och ev. kårtillhörighet.

1. First-Aid-course, 6/9

A quick course for you who have never danced before or who is convinced that you have no rhytm or two left feet! You will learn how to find the time in the music, how to lead and follow, how to avoid colliding and treading or your partners feet and how to look like a better dancer than you actually are!

Fee: 50 kr for members / 70 kr for others. More information below.

Register
: not later than 3/9 to 
dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Give information about your name, phone number and if you are a member of the student union.


2. Allmänbildningskurs i dans, 13/9-8/11

Kursen består av två delar, se nedan, som tillsammans omfattar de vanligaste och mest användbara danserna på de flesta dansgolv och fester. I den andra delen provar vi också på lite svensk gammaldans. Delarna kan tas som separata kurser, men den som tar båda delarna får ytterligare rabatt.

18/10 är det ingen kurs utan i stället repetition och träning, halva tiden bugg och andra halvan foxtrot. Igår i priset för den som tar en av kurserna eller båda.

A. Bugg, 13/9-4/10 (Nybörjarkurs+fortsättningskurs)

Bugg kallas ofta Sveriges nationaldans och finns inte i samma form någon annanstans (även om det finns liknande danser på andra håll). Tillsammans med foxtrot och lite vals är det den mest utbredda och användbara dansen på dansgolv för socialdans. Dansen innehåller nästan oändliga variationsmöjligheter, mycket improvisation för den som vill, passar till musik i olika tempo och går fort att komma igång med. På kursen kommer vi att börja med grunderna i steg och stil och lägga på först enkla och sedan mer avancerade figurer. Vi kommer också att träna på att använda dessa turer för att improvisera och hitta sin egen dansstil.

För dig som inte har dansat innan, eller bara lite passar det bra att börja den 13/9. Du som kan lite mer väntar till tredje gången då vi bygger vidare på grunderna med nya och svårare figurer. Kursen har samma upplägg och innehåll som i januari. Totalt blir det fyra tillfällen. 

B. Foxtrot, vals & schottis, 11/10-8/11 (18/10 repetition och träning)

Utöver bugg är foxtrot och vals de mest användarbara danserna, nästan oavsett sammanhang. Fokus ligger på socialt dansande och vi kommer att gå igenom den vanliga gammalvalsen som är lätt att komma igång med. Vi går också igenom schottis och kanske något mer.

Program:
13/9+ 20/9 Nybörjarkurs bugg (2 ggr)
27/9+4/10 Fortsättning bugg (2 ggr)

11/10-8/11 Foxtrot, vals & schottis (4 ggr)
18/10 Repetition och träning bugg/foxtrot. Ingår i priset.

Tid och plats: 18.15-20.00 i Scaniasalen
Avgift: per gång 50 kr för medlemmar / 70 kr för övriga,
2 ggr vid betalning direkt 80 kr / 110 kr
4 ggr vid betalning direkt 160 kr / 200 kr (kurs A eller B),
A+B (8 ggr) = 280 kr / 380 kr. 
Medlemskap: 30 kr för medlemmar i Chalmers studentkår, 50 kr för övriga.
Mer info nedan.
Lärare: Marika Lagervall
Anmälan: A: senast 10/9, för enbart fortsättningsdelen 24/9
B: senast 24/9
till dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Ange namn, telefonnummer och ev. kårtillhörighet.

2. Common knowledge-course in dancing, 13/9-8/11

The course consists of two parts, see below, which together comprise the most common and useful dances on most dance floors and partys. On the second part we'll also try a little bit of Swedish old-time dancing. The parts can be regarded as separate courses, but those who take both get additional discount.

18/10 there is no course but instead repetition and practise, halftime Bugg and halftime Foxtrot. Included in the fee for you who take one of the courses or both.

A. Bugg, 13/9-4/10 (Beginners course + Intermediate course)

Bugg is often called the national dance of Sweden and doesn't exist in the same version anywhere else (although there are similar dances in some places). Together with Foxtrot and some Waltz it is the most common and usuful dance on dance floors for social dancing. The dance contains almost endless possibilities for variation, a lot of improvisation for those who like, fit to music in different tempo and is quick to get started with. On the course we will start with the basics in steps and style and add first basic and later more advanced figures. We will also practise how to use these figures to improvise and find your own dancing style.

For you who haven't danced before or just a little it it's suitable to start 13/9. You who know a bit more wait until the third time when we will start the intermediate part with adding new and more advanced figures. The course have the same program and content as in January.  In total it will be four lessons.


B. Foxtrot, Waltz & Schottis, 11/10-8/11 (18/10 repetition and practise)

Above Bugg the most useful dances are Foxtrot and Waltz, almost no matter the situation. The focus will be on social dancing and we'll dance the common old-time Waltz. We'll also do some Schottis (another old-time dance) and maybe something more.

Program:
13/9+ 20/9 Beginners course Bugg (2 times)
27/9+4/10 Intermediate Bugg (2 times)
11/10-8/11 Foxtrot, Waltz & Schottis (4 times)
18/10 Repetition and practise Bugg/Foxtrot. Included in the fee.


Time and place: 18.15-20.00 in the  Scania hall
Avgift: per time 50 kr for members / 70 kr for others,
2 times when payed directly  80 kr / 110 kr
times when payed directly  160 kr / 200 kr (course A or B)
A+B (8 times) = 280 kr / 380 kr.
Membership: 30 kr for members in Chalmers student union. 50 kr for others.
More information below
Teacher: Marika Lagervall
Register: A: not later than  10/9, for the intermediate part only not later than 24/9
B: at latest 24/9 
to dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Give information about your name, phone number and if you are a member of the student union.

3. Tango (europeisk/internationell) 15/11-13/12

Hösten sista danskurs kommer att vara en nybörjarkurs i europeisk/internationell eller klassisk tango.
Detta är den tangoversion som först exporterades från Argentina och den har dansats i Europa sedan början av 1900-talet. Den ingår som en av standarddanserna i den internationella tävlingsdansgrenen tiodans och liknar också den klassiska tango man ofta ser på gamla filmer. Denna tango skiljer sig från den nyimporterade argentinska framför allt genom de snabba växlingarna mellan snabba och långsamma rörelser, den dramatiska stilen och de snabba huvudvändningarna. Fokus på kursen ligger på socialt dansande och på att lyfta fram karaktären i musiken.

22/11 kan kursen ev. börja lite senare. Anmälda deltagare informeras i god tid innan.
13/12 är det lucia så då tar vi ev. paus med lite svenskt luciafika!

Tid och plats: 18.15-20.00 i Scaniasalen
Avgift: per gång 50 kr för medlemmar / 70 kr för övriga,
5 ggr vid betalning direkt 200 kr / 260 kr. Mer info nedan.
4 ggr vid betalning direkt 160 / 200 kr (vid färre antal gånger, betala per gång)
Medlemskap 30 kr för medlemmar i Chalmers studentkår, 50 kr för övriga
Lärare: Marika Lagervall
Anmälan: senast 12/11  till dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Ange namn, tjej/kille, telefonnummer och ev. kårtillhörighet. Du får bekräftelse per e-post.

3. Tango (European/International), 15/11-13/12

The autumns last dance course will be a beginners course in  European/International or classical Tango. This is the version of Tango that was first exported from Argentina and it has been danced in Europe since the early 20th century. It is also is one of the standard dances in the international dance competition section Tendances and similar to the classical tango you can see in old movies. This Tango differs from the newly imported Argentine Tango mostly in the quick changes between quick and slow movements, the dramatic style and the quick head-turnings.  Focus will be on social dancing and on how to bring forward the character in the music.

22/11 the course  may start a bit later. Participants will be noticed in good time before.
13/12 is Lucia so maybe we'll have a pause with some Swedish Lucia-"fika"!

Time and place: 18.15-20.00 in the  Scania hall
Avgiftper time 50 kr for members / 70 kr for others,
5 times when payed directly 200 / 260 kr. More information below
times when payed directly  160 kr / 200 kr (if fewer times, pay per time)
Membership: 30 kr for members in Chalmers student union, 50 kr for others
Teacher: Marika Lagervall
Register: not later than 12/11 to
 dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Give information about your name, male/female, phone number and if you are a member of the student union. You'll get confirmation by e-mail.
Allmän information om alla kurserna

Mer information:

 

 

Dag och tid

Söndagar kl. 18.15-20.00

Plats

Scaniasalen i Kårhuset

Avgift

Medlemspris / Övriga
1. Första-hjälpen-kurs 50 kr / 70 kr

2. A. Bugg, 2 ggr 80 kr / 110 kr, 4 ggr 160 kr / 200 kr
    B. Foxtrot m.m.
2 ggr 80 kr / 110 kr, 4 ggr 160 kr / 200 kr                 A+B 280 kr / 380 kr
3. Tango, 5 ggr 200 kr / 260 kr, 4 ggr 160 kr / 200 kr
Enstaka gånger alltid 50 kr. / 70 kr.

Medlemsavgift: 30 kr för medlemmar i Chalmers studentkår, 50 kr för övriga (begränsad antaning)
Ni som blev medlemmar i våras ska förnya era medlemsskap!

Vem kan anmäla sig?

Alla, men om kurserna blir fulla har medlemmar i Chalmers studentkår och i föreningen företräde.

Anmälan

I allmänhet senast tre dagar före kursstart till dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se med: 
förnamn, efternamn, e-post, telefon, tjej/kille (om det inte är lätt att utläsa av namnet) och ev. medlemskap i studentkår.  Du får sedan bekräftelse via e-post.

Lärare

Marika Lagervall 

Arrangör

Chalmers Danssällskap

Övrigt

Alla kurserna ges på engelska om behov finns, men det finns alltid möjlighet att ställa frågor på svenska.

 Övrig info:

 

Betalning

Sker på plats vid kursens början och i kontanta medel.

Kläder/skor

Inga särskilda kläder eller skor behövs! Vanliga vardagskläder går bra, bara de är bekväma och lätta att röra sig i. Skorna bör vara inneskor, finskor eller sportskor. Det är bra om de inte fäster för mycket i golvet och inte är för klumpiga. Ta med två par och testa på golvet om ni är osäkra. För den som vill köra riktiga dansskor kan jag rekommendera att fråga i Dansbutiken på Vasagatan eller söka på nätet. Skor för modern vals, quickstep, wienervals, cha cha m.fl. ska ha mockasula. Buggskor kan ha gummisula om man föredrar det. 

Egen träning

Om du vill träna på egen hand - hör med Marika på e-postadressen ovan om möjligheter att boka lokal och låna musik.
General information about all courses.

More information:

 

 

Day and time

Sundays at 18.15-20.00

Place

The Scania hall in the Student union house

Fee

Members price / Others
1.  First-Aid-course 50 kr / 70 kr
2. A. Bugg, 2 times 80 kr / 110 kr, 4 times 60 kr / 200 kr
    B Foxtrot etc. 
2 times 80 kr / 110 kr, 4 times 160 kr / 200 kr
  A+B 280 kr / 380 kr
3. Tango, 5 times 200 kr / 260 kr, 4 times 160 kr / 200 kr
Occasional times always 50 kr / 70 kr.

Membership fee: 30 kr for members in Chalmers student union, 50 kr for others (limited)
Members from the spring term shall renew their memberships!

Who can register?

The courses are opened to everyone, but if they should be full we give priority to members of Chalmers student union and of the society.

Register

Generally not later than three days before course start to dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se with:

First name, surname, e-mail, phone number, female/male (if not easy to tell from your name) and ev. membership in student union. You will get confirmation by e-mail.

Teachers

Marika Lagervall 

Arranged by

Chalmers Dance Society

More

All courses will be taught in English if requested,  but it is possible to ask questions in  Swedish.

Additional info: 

 

Payment Shall be made when the course starts, in cash.  
Clothes/Shoes No particular clothes or shoes are needed! Ordinary everyday clothes is fine, as long as they are comfortable and easy to move in. The shoes should be indoor shoes, either nicer party shoes or sportshoes. It is good if they don't stick too much in the floor or are very clumsy. If you are unsure you can bring two pairs and try them on the floor. For those who wish to buy proper dancing shoes I can recommend to ask in "Dansbutiken" (The Dance shop) in Vasagatan or search on the net. Shoes for Modern waltz, Quickstep, Viennese waltz, Cha cha and other should have a suede sole. Shoes for Bugg can have a rubber sole if you prefer.  
Practising If you want to practise the dances you have learnt, check with Marika on the e-mailaddress above for possibilities to book the floor and borrow music.(c) Marika Lagervall
Webmaster. Sidan skapad 101218 och senast uppdaterad 190311.