Arkiv

VÅRTERMINEN 2009

Följande kurser är än så länge planerade. Med reservation för ändringar.
Se längst ner för viktig information om alla kurserna!

- Bugg 18/1-15/2
- Baldanser, 22/2-26/4
- Cha cha & Salsa, 3/5-31/5
- Fortsättningskurs, ev.

Du kan också fråga om privatlektioner.SPRING TERM 2009

The following courses are planned so far. With reservation for changes.
See important information about all the courses below after the course information!

- First-Aid-course in dancing 6/9
- Common knowledge-course in dancing, in two parts:
- Bugg, 13/9-4/10
- Foxtrot, Waltz & Schottis, 11/10-8/11 (not 18/10)
Tango15/11-13/12 
- Important information about all dance courses

You can also ask about private lessons.
1. Bugg, 18/1-15/2 (Nybörjarkurs+fortsättningskurs)

Bugg kallas ofta Sveriges nationaldans och finns inte i samma form någon annanstans (även om det finns liknande danser på andra håll). Tillsammans med foxtrot och lite vals är det den mest utbredda och användbara dansen på dansgolv för socialdans. Dansen innehåller nästan oändliga variationsmöjligheter, mycket improvisation för den som vill, passar till musik i olika tempo och går fort att komma igång med. På kursen kommer vi att börja med grunderna i steg och stil och lägga på först enkla och sedan mer avancerade figurer. Vi kommer också att träna på att använda dessa turer för att improvisera och hitta sin egen dansstil.

För dig som inte har dansat innan, eller bara lite passar det bra att börja den 18/1. Du som gick höstens kurs eller kan grunderna börjar vid andra tillfället då vi går igenom alla grundturerna. Du som kan lite mer väntar till tredje gången då vi bygger vidare på höstens kurs med nya och svårare figurer. Totalt blir det fyra tillfällen. Obs! Ingen kurs 8/2 p.g.a. CHARM.

Program:
18/1 Nybörjarkurs
25/1 Nybörjare och repetition
1/2 Fortsättning
15/2 Fortsättning

Tid och plats: 18.15-20.00 i Scaniasalen
Avgift: per gång 50 kr för medlemmar / 70 kr för övriga,
2 ggr vid betalning direkt 80 kr / 110 kr
4 ggr vid betalning direkt 150 kr / 200 kr
Medlemskap: information kommer. 
Lärare: Marika Lagervall

Anmälan: senast 16/1, för enbart fortsättningsdelen 29/1 till dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se

1. Bugg, 18/1-15/2 (Beginners course + Intermediate course)


Bugg is often called the national dance of Sweden and doesn't exist in the same version anywhere else (although there are similar dances in some places). Together with Foxtrot and some Waltz it is the most common and usuful dance on dance floors for social dancing. The dance contains almost endless possibilities for variation, a lot of improvisation for those who like, fit to music in different tempo and is quick to get started with. On the course we will start with the basics in steps and style and add first basic and later more advanced figures. We will also practise how to use these figures to improvise and find your own dancing style.

For you who haven't danced before or just a little it it's suitable to start 18/1. You who took the autumns course or know the basics can start the second time when we go through all the basic figures. You who know a bit more wait until the third time when we will start the intermediate part with adding new and more advanced figures to what we did in the autumns course. In total it will be four lessons. Note! No course 8/2 because of CHARM.

Program:
18/1 Beginners course
25/1 Beginners and repetition
1/2 Intermediate
15/2 Intermediate

Time and place: 18.15-20.00 in the  Scania hall
Avgift: per time 50 kr for members / 70 kr for others,
2 times when payed directly  80 kr / 110 kr
times when payed directly  150 kr / 200 kr
Membership: information will come.
Teacher: Marika Lagervall

Register: not later than  16/1, for the intermediate part only not later than 29/1 to dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se

2. Baldanser, 22/2-26/4

En kurs för dig som ska gå på bal eller bröllop, kanske Chalmers vårbal, och vill klara de vanligaste festdanserna!. 

Foxtrot, eler social foxtrot (till skillnad från slow foxtrot), kan dansas till många olika slags musik i lugn fyrtakt, allt från pop till storband, och funkar på de flesta dansgolv. Den moderna valsen är lite svårare men väldigt elegant och dansas bäst till långsam valsmusik. Wienervalsen är betydligt snabbare men har lättare steg och turer. Kursen omfattar 5 gånger med foxtrot och modern vals 22/2-29/3, 2 gånger med wienervals 5/4 och 19/4 och ett tillfälle för repetition och finslipning 26/4, se nedan.

För mer information om danserna, se t.ex. på Wikipedia eller Youtube, sök på Modern/Slow Waltz och Viennese waltz, International style.

Man kan antingen gå hela kursen, gå allt utom wienervalsdelen eller ta wienervalsen som en separat kurs. Obs! Ingen kurs 8/3 (ev. träningstillfälle i stället) och 12/4 (påsk). Till sista tillfället kan också du komma som har gått en tidigare kurs och vill repetera och träna lite.

Om det blir många deltagare till wienervalsen kommer den att delas i två grupper, kl. 16-18+18-20 !

Program:
22/2-29/3 + 26/4, utom 8/3, Foxtrot och modern vals
5/4+19/4 Wienervals

Tid och plats: 18.15-20.00 i Scaniasalen
Avgift: per gång 50 kr för medlemmar / 70 kr för övriga,
Hela kursen (8 ggr) 300 kr / 440 kr
Endast wienervalsen (2 ggr) 80 kr / 110 kr
Endast foxtrot och modern vals (6 ggr) 230 kr / 330 kr
Medlemskap 30 kr för medlemmar i Chalmers studentkår, 50 kr för övriga (begränsad antagning)
Lärare: Marika Lagervall
Anmälan: senast 19/2, för enbart wienervalsen 2/4, för enbart sista tillfället 23/4 
till dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se

2. Ballroom dances, 22/2-26/4

A course for you who are going to a bal or a wedding, maybe Chalmers springa ball, and want to manage the most common social dances!

Foxtrot, or Social foxtrot (as oppossed to Slow foxtrot), can be dance to many different kinds of music in fourbeat, from pop to big band music, and works on most dance floors. The Modern W
altz is a bit more difficult but very elegant and is danced to slow waltzmusic. The Viennese Waltz is a lot quicker, but has easier steps and figures. The course comprises 6 times with Foxtrot and Modern waltz 22/2-29/3, 2 times with Viennese waltz 5/4 and 19/4 and one time for repetition and practise 26/4.

For more 
information about the dances, see for example Wikipedia or Youtube, search for  Modern/Slow Waltz or Viennese waltz, International style.

You can either take the whole course, take everything except the Viennese waltz or take the Viennese waltz as a separete course. Note! No course 8/2 (but maye practise instead) and 12/4 (Easter). For the last time, also you can come who have already taken a previous course and want to repeat and practise.

If there'll be many participants to the Viennese waltz, it will be divided into two groups,  16-18+18-20!

Program:
22/2-29/3 + 26/4, except 8/3, Foxtrot and Modern waltz
5/4+19/4 Viennese waltz

Time and place: 18.15-20.00 in the  Scania hall
Avgiftper time 50 kr for members / 70 kr for others,
The whole course (8 times) 300 kr / 440 kr
Only the Viennese waltz  (2 times) 80 kr / 110 kr
Only the Foxtrot and Modern waltz  (6 times) 230 kr / 330 kr
Membership: 30 kr for members in Chalmers student union, 50 kr for others (limited)
Teacher: Marika Lagervall
Register: not later than 19/2, for only the Viennese waltz 2/4, for only the last time 23/4, to
 dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se

3. Cha cha & Salsa, 3/5-31/5

Vi avslutar terminen med en kurs för dig som vill prova på lite latinamerikansk dans! Under kursens gång får du lära dig grunderna i cha cha och salsa, ungefär lika mycket av varje dans.  

Cha cha är en flörtig och glad dans som funkar på de flesta dansgolv. Ta gärna en titt på det här videoklippet om ni vill se hur det kan se ut! Här finns också ett bra klipp på grunderna.

Salsa hämtar influenser från många latindanser, t.ex. cha cha, rumba, samba m.fl. och har blivit en väldigt populär dans. Det finns många salsaskolor och klubbar  man kan gå till och dansa. Här kan man se en del av grunderna.

Program:
3/5-31/5, alla 5 söndagarna i maj. 10 maj har ersatts av 7 juni.

Tid och plats: 18.15-20.00 i Scaniasalen
Avgift: per gång 50 kr för medlemmar / 70 kr för övriga,
Hela kursen 200 kr för medlemmar / 280 kr för övriga
Medlemskap 30 kr för medlemmar i Chalmers studentkår, 50 kr för övriga (begränsad antagning)
Lärare: Marika Lagervall (cha cha) och Irena Draca (salsa)
Anmälan: senast 30/4
till dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Var vänlig meddela oss ditt namn, kön, telefonnummer och om du är medlem i kåren!

3. Cha cha & Salsa, 3/5-31/5

We end the semester with a course for you who want to try some latin-american dancing! During the course you will learn the basics in Cha cha and Salsa, around equally much of each dance.

Cha cha is a flirty and happy dance that works on most dance floors. Check this video clip if you want to see what it can look like! Here you can also find a good clip with the basics.

Salsa has got a lot of influences from other latin dances, like Cha cha, Rumba, Samba etc, and have become a very popular dance. There are a lot of salsa schools and clubs where you can go and dance. Here you can se a part of the basics.


Program:
3/5-31/5, all 5 Sundays in May. May 10th has been replaced by June 7th.

Time and place: 18.15-20.00 in the  Scania hall
Avgiftper time 50 kr for members / 70 kr for others,
The whole course 200 kr for members / 280 kr for others
Membership: 30 kr for members in Chalmers student union, 50 kr for others (limited)
Teacher: Marika Lagervall (Cha cha) and Irena Draca (Salsa)
Register: not later than 30/4 to
 dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Please tell us your name, gender, phone number and if you are a member of the student union!


Allmän information om alla kurserna

Mer information:

 

 

Dag och tid

Söndagar kl. 18.15-20.00

Plats

Scaniasalen i Kårhuset

Avgift

Medlemspris / Övriga
1. Bugg, 2 ggr 80 kr / 110 kr, 4 ggr 150 kr / 200 kr
2. Baldanser, hela kursen (8 ggr) 300 kr / 440 kr
Endast wienervalsen (2 ggr) 80 / 110 kr
Endast foxtrot och modern vals (6 ggr) 230 kr / 330 kr

3. Cha cha & Salsa (5 ggr) 200 kr / 280 kr

Enstaka gånger alltid 50 kr. / 70 kr.

Medlemsavgift: 30 kr för medlemmar i Chalmers studentkår, 50 kr för övriga (begränsad antaning)

Vem kan anmäla sig?

Alla, men om kurserna blir fulla har medlemmar i Chalmers studentkår och i föreningen företräde.

Anmälan

I allmänhet senast tre dagar före kursstart till dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se med: 
förnamn, efternamn, e-post, telefon, tjej/kille (om det inte är lätt att utläsa av namnet) och ev. medlemskap i studentkår.  Du får sedan bekräftelse via e-post.

Lärare

Marika Lagervall 

Arrangör

Chalmers Danssällskap

Övrigt

Alla kurserna ges på engelska, men det finns möjlighet att ställa frågor på svenska.

 Övrig info:

 

Betalning

Sker på plats vid kursens början och i kontanta medel.

Kläder/skor

Inga särskilda kläder eller skor behövs! Vanliga vardagskläder går bra, bara de är bekväma och lätta att röra sig i. Skorna bör vara inneskor, finskor eller sportskor. Det är bra om de inte fäster för mycket i golvet och inte är för klumpiga. Ta med två par och testa på golvet om ni är osäkra. För den som vill köra riktiga dansskor kan jag rekommendera att fråga i Dansbutiken på Vasagatan eller söka på nätet. Skor för modern vals, quickstep, wienervals, cha cha m.fl. ska ha mockasula. Buggskor kan ha gummisula om man föredrar det. 

Egen träning

Om du vill träna på egen hand - hör med Marika på e-postadressen ovan om möjligheter att boka lokal och låna musik.
General information about all courses.

More information:

 

 

Day and time

Sundays at 18.15-20.00

Place

The Scania hall in the Student union house

Fee

Members price / Others

1. Bugg, 2 times 80 kr / 110 kr, 4 ggr 150 kr / 200 kr
2. Baldanser, hela kursen (8 times) 300 kr / 440 kr

Only the Viennese waltz (2 times) 80 kr / 110 kr

Only the Foxtrot and Modern waltz (6 times) 230 kr / 320 kr

3. Cha cha & Salsa (5 times) 200 kr / 280 kr

Occasional times always 50 kr / 70 kr.

Membership fee: 30 kr for members in Chalmers student union, 50 kr for others (limited)

Who can register?

The courses are opened to everyone, but if they should be full we give priority to members of Chalmers student union and of the society.

Register

Generally not later than three days before course start to dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se with:

First name, surname, e-mail, phone number, female/male (if not easy to tell from your name) and ev. membership in student union. You will get confirmation by e-mail.

Teachers

Marika Lagervall 

Arranged by

Chalmers Dance Society

More

All courses will be taught in English,  but it is possible to ask questions in  Swedish.

Additional info: 

 

Payment Will be made when the course starts, in cash.  
Clothes/Shoes No particular clothes or shoes are needed! Ordinary everyday clothes is fine, as long as they are comfortable and easy to move in. The shoes should be indoor shoes, either nicer party shoes or sportshoes. It is good if they don't stick too much in the floor or are very clumsy. If you are unsure you can bring two pairs and try them on the floor. For those who wish to buy proper dancing shoes I can recommend to ask in "Dansbutiken" (The Dance shop) in Vasagatan or search on the net. Shoes for Modern waltz, Quickstep, Viennese waltz, Cha cha and other should have a suede sole. Shoes for Bugg can have a rubber sole if you prefer.  
Practising If you want to practise the dances you have learnt, check with Marika on the e-mailaddress above for possibilities to book the floor and borrow music.(c) Marika Lagervall
Webmaster. Sidan skapad 101218 och senast uppdaterad 190311.