Arkiv

HÖSTEN 2010

Följande kurser är planerade för höstteminen. Med reservation för mindre ändringar! Följ länkarna för mer information eller se nedan.
Två av kurserna är indelade i två delar för att markera att kursen byter tid under kursens gång (detta p.g.a. att flera kurser går samtidigt). Kurs B är på så sätt en fortsättningskurs till kurs A. Den som vill kan också gå bara den ena delen, men för kurs B krävs förkunskaper. Här följer ett mer detaljerat schema:

12/9 (16-17 privatlektion)
17.15-19.45 Första-hjälpen-kurs
19/9-3/10 (16-18 privatlektioner) 18.15-20.00 Modern vals A
17/10 (16-18 privatlektioner) 18.15-20.00 Modern vals repet.
24/10-7/11 16.15-18.00 Tango & quickstep A 18.15-19.30 Modern vals B
14/11-5/12 16.15-18.00 Trad. pardanser 18.15-19.30 Tango & quickstep B
12/12
16.15-18.00 Trad. pardanser 18.15-20.00 Extra träning 
19/12 ev. träning, bestäms senare ev. träning, bestäms senare

VÅREN 2011, preliminär planering:
16/1-23/1 Möjlighet till ytterligare fortsättningskurs
30/1-6/3 prel. Cha cha, samba & rumba
Det blir också en kurs i Foxtrot & modern vals, en i Wienervals under våren och ev. en i Bugg också.

Se också information om praktiska detaljer (t.ex. betalning, lokalen, skor), information om danserna, musik och videoklipp på hur danserna ser ut.
AUTUMN 2010

The following courses are planned for the autumn term. With reservation for minor changes! Follow the links or see below for more information.
Two of the courses are divided in two parts to mark that the course changes time during the period (this is because two courses are given at the same time). Course B is in that respect an intermediate course to course A. Those who wish can take only one of the parts, but for course B previous skills are required. Here is a more detailed scheme:

12/9 (16-17 private lesson)
17.15-19.45 First-Aid-course
19/9-3/10 (16-18 private lessons) 18.15-20.00 Modern waltz A
17/10 (16-18 private lessons) 18.15-20.00 Modern waltz repet.
24/10-7/11 16.15-18.00 Tango & Quickstep A 18.15-19.30 Modern waltz B
14/11-5/12 16.15-18.00 Trad. couple dances 18.15-19.30 Tango & Quickstep B
12/12 16.15-18.00 Trad. couple dances 18.15-20.00 Extra practise
19/12 ev. practise, will be decided later ev. practise, will be decided later

SPRING 2011, preliminary plan:
16/1-23/1 Possibility for further intermediate course
30/1-6/3 prel.  Cha cha, Samba & Rumba
During the spring there will also be a course in Foxtrot & Modern waltz, a course in Viennese waltz and maybe one in Bugg too.

See also information about practical details (for ex. payment, dance hall, shoes), information about the dances, music and video clips on the dances.

1. Första-hjälpen-kurs i dans, 12/9

En snabbkurs i dans för dig som inte har dansat förut eller som är övertygad om att du saknar taktkänsla och har två vänsterfötter! Vi går igenom hur man hittar takten i musiken, hur man för och följer, hur man undviker att krocka och trampa sin danspartner på fötterna och hur man ser ut som en bättre dansare än man är! Vi provar att "fuskdansa" till olika sorters musik, t.ex. foxtrot och långsam vals. Många av tipsen vi tar upp kommer även igen i andra nybörjarkurser, men här fokuserar vi mer på tekniken och på komma igång med dansande.


Tid och plats: 17.15-19.45 (obs. tiden!), inkl. kort paus 
Plats: Scaniasalen
Avgiftper gång 70 kr för medlemmar / 100 kr för övriga
Rabatt: Vid anmälan av minst två personer samtidigt: 10 kr rabatt till var och en
Medlemskap: 30 kr för medlemmar i Chalmers studentkår, 50 kr för övriga.
Mer info nedan.
Lärare: Marika Lagervall
Anmälan: senast 9/9 till dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Ange namn, telefonnummer, kön och ev. kårtillhörighet.
Du får bekräftelse per e-post.

Om du tidigare gått en kurs för mig och vill repetera grunderna går du denna kurs för 20 kr
Hjälpdansare är också välkomna, hör av dig om du är intresserad av att komma!


1. First-Aid-course in dancing, 12/9

A quick course for you who have never danced before or who is convinced that you have no rhytm or two left feet! You will learn how to find the time in the music, how to lead and follow, how to avoid colliding and treading or your partners feet and how to look like a better dancer than you actually are! We'l try to "cheat dance" to different kinds of music, for example Foxtrot and slow Waltz. Many of the tips are also included in other beginners courses, but here we focus more on the technique and to get started with dancing.


Time: 17.15-19.45 (note the time!), including short pause
Place:
the  Scania hall 
Fee per time 70 kr for members / 100 kr for others,
Discount: Registration of at least two people at the same time, 10 kr discount to each of you
Membership: 30 kr for members in Chalmers student union. 50 kr for others.
More information below
Teacher: Marika Lagervall
Register: not later than  9/9to dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Give information about your name, phone number, gender and if you are a member of the student union. You'll get confirmation by e-mail.

If you have attended a course for me before and wants to repeat the basics you may take this course for  20 kr. Helping dancers are also welcome, get in touch with me if you are interested in coming!

2. Modern vals, 19/9-3/10 + 24/10-7/11 (3+3 ggr)


Den moderna valsen är den långsammaste av alla valssorter och samtidigt den svåraste. Dansen kräver mycket dansteknik och är väldigt elegant när man lärt sig den grundläggande tekniken. Den har många fler figurer än gammalvals och wienervals och går därför att variera mer.  Modern vals är, bland standarddanserna, den dans man brukar börja med i tävlingsdans. Kursen ges i två delar:


A. 19/9-3/10 (3 ggr) kl. 18.15-20.00 - Omfattar ungefär samma saker som valsdelen i baldanskursen som brukar ges på vårterminerna. Den som gick baldanskursen i våras eller förra året kan gå direkt till steg 2.
B. 24/10-7/11 (3 ggr), kl. 18.15-19.30 - Vi fortsätter med mer dansteknik och fler figurer. Denna kurs har mer tävlingsfokus och kommer ev. att avslutas med en låtsas-tävling.   Denna del av kursen är kortare för att de som vill gå även kursen i Tango & quickstep ska orka gå båda.
C. 14/11-,  - Om det finns intresse kan kursen fortsätta ytterligare några gånger, i så fall på tiden 19.30-20.30. Bestäms senare.

Extra: Repetitionslektion 17/10 kl. 18.15-20.00. Vi går igenom grundsteg, höger- och vänstervändning och whisk o chassé.
Avgift: 20 kr för dig som går valskursen, 50 kr för andra. Anmälan senast 14/10!Här hittar du information och musiktips, samt videoklipp på modern vals.


Tid: A. 18.15-20.00 / B. 18.15-19.30 
Plats: Scaniasalen
Avgiftper gång: A. 50 kr för medlemmar / A. 70 kr  för övriga
per gång B. 35 kr  för medlemmar / B. 50 kr för övriga
Hela kursen A+B  200 kr / 280 kr
Endast del A: 130 kr / 180 kr
Endast del B: 90 kr / 130 kr
Del C, info kommer senare om det blir en fortsättning.
Extra rabatt: Du som gått baldanskursen tidigare men vill gå första delen och repetera betalar halva priset på del A eller 150 kr (medlemmar) för A+B. Se även info om hjälpdansare.

Medlemskap: 30 kr för medlemmar i Chalmers studentkår, 50 kr för övriga. Mer info om medlemsskap.
Lärare: Marika Lagervall
Anmälan: senast 16/9 till dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Ange namn, telefonnummer, kön och ev. kårtillhörighet.
Du får bekräftelse per e-post.
Till delkurs B senast 21/10.

2. Modern waltz, 19/10-3/10 +24/10-7/11 (3+3 times)

The Modern waltz is the slowest of all kinds of waltz and on the same time the most difficult. The dance require a lot of dance techniqe and is very elegant when you master the basic technique. It has more figures than traditional waltz and Viennese waltz and more variation is therefore possible. Modern waltz is, among the standard dances, the dance you usually start with in competition dancing. The course is given in two parts.

A. 19/9-3/10 (3 times) 18.15-20.00 - Comprises more or less the same things as the waltz-part in the ballroom-course that is usually given every spring term. Those who took the ballroom-course this year or last year can start directly on step 2.
B. 24/10-7/11 (3 times) 18.15-19.30 - We continue with more dance technique and figures. This course has more of a competition focus and will maybe be ended with a pretend-competition.This part of the course is shorter for those who also wants to take the course in Tango & Quickstep.
C. 14/11-, - If there is interest the course can go on a few more additional times, then on the time 19.30-20.30. Will be decided later on.

Extra: Repetition-lesson 17/10 at 18.15-20.00. We'll go through the basic step, natural and reverse turn and whisk & chassé.
Fee: 20 kr for you who take the course, 50 kr for others. Register at latest 14/10!

Here you can find information and tips on music, and also video clips on Modern waltz.

Time: A. 18.15-20.00 / B. 18.15-19.30
Place:
the  Scania hall
Fee per time A. 50 kr for members / A. 70 kr for others
per time B. 35 kr for members / B. 50 kr for others
The whole course A+B 200 kr / 280 kr
Only part A:  130 kr /  180 kr
Only part B:  90 kr /  130 kr
Part C, info will come later if there will be a continuation.
Extra discount: if you have taken the ballroom-course earlier but want to participate and repeat you can take the first part for half price or pay 150 kr (members) for A+B. See also the info about helping dancers.

Membership: 30 kr for members in Chalmers student union. 50 kr for others.
More information about membership
Teacher: Marika Lagervall
Register: not later than  16/9to dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Give information about your name, phone number, gender and if you are a member of the student union. You'll get confirmation by e-mail. To part B at latest 21/10.
X. Snabbkurs i samba 26/9 + 3/10

En extrainsatt snabbkurs i samba om det finns tillräckligt många intresserade. Vi kör om jag har minst 8 anmälda på lördag 25/9 kl. 15! Alla anmälda meddelas via e-post (säg till om du hellre vill ha SMS) under lördag eftermiddag/kväll.

Kursen blir av och ges på tiden 17.00-18.00! Det blir också ett andra tillfälle 3/10 samma tid.

Här hittar du info och musiklänkar och här videoklipp på samba.

Tid: Antingen 16.15-18.00 ELLER 17.00-18.00
Plats: Scaniasalen
Avgift: långa tiden - 50 kr för medlemmar / 70 kr  för övriga, korta tiden - 30 kr / 50 kr
Rabatt: De som går valskursen får 10 kr rabatt på långa tiden och 5 kr på den korta
Medlemsskap: 30 kr för medlemmar i Chalmers studentkår, 50 kr för övriga. 
Mer info om medlemsskap.
Lärare: Marika Lagervall
Anmälan: senast 25/9 kl. 15.00 till dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Ange namn, telefonnummer, kön och ev. kårtillhörighet samt vilken tid du föredrar. Du får bekräftelse per e-post (eller SMS om du hellre vill det).


X. Quick course in Samba 26/9 + 3/10

An extra quick course in Samba that will take place if many enough are interested. We'll have the course if I have at least 8 registered on Saturday at 15.00! All registered will be noticed via e-mail (or SMS if you prefer) during Saturday afternoon/evening.

The course will take place at 17.00-18.00! It will also be a second lesson on the same time 3/10.

Here you can find info and music links and here videoclips on Samba.

Time:  Either 16.15-18.00 OR 17.00-18.00
Place: the  Scania hall
Fee long lesson - 50 kr for members / 70 kr for others, short lesson - 30 kr / 50 kr
Ddiscount
: those who attend the waltz-course after gets 10 kr discount on a long lesson and 5 kr on a short. 

Membership: 30 kr for members in Chalmers student union. 50 kr for others.
More information about membership
Teacher: Marika Lagervall
Register: not later than  25/9 at 15.00, to dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Give information about your name, phone number, gender and if you are a member of the student union, plus which time you prefer. You'll get confirmation by e-mail.

3. Tango & quickstep, 24/10-7/11 + 14/11-5/12 (3+4 ggr) +12/12


Den här kursen lägger fokus på två sällskapsdanser som inte många andra dansskolor ger nybörjarkurser i, nämligen internationell/europeisk tango och quickstep. Kursen passar både för rena nybörjare och för dem som har dansat en del innan. I båda danserna lär du dig grundstegen, stil och karaktär och tillräckligt många f igurer för att klara dig på vilken socialdanstillställning som helst! Det kommer att bli något mer fokus på tango med fler turer. För dig som också går valskursen ges extra rabatt, se nedan.

Internationell/europeisk tango ska dansas med mycket passion och snabba huvudrörelser. Den har mycket gemensamt med den argentinska tangon, men har en annan karaktär. I dag dansas den mest som tävlingsdans tillsammans med bl.a. modern vals.
Quickstep är en snabbare version av tidig foxtrot och dansas vanligen till storbandsmusik. Dansen är väldigt glad och elegant. Både i stil och figurer påminner den mycket om modern vals.


A. 24/10-7/11 (3 ggr) kl. 16.15-18.00 - Omfattar grunderna i tango & quickstep. Den som gick tangokursen förra året och vill repetera samt lära sig quickstep kan gå för halva priset.
B. 14/11-5/12 (4 ggr), kl. 18.15-19.30 - Vi fortsätter med mer dansteknik och fler figurer i båda danserna med mest fokus på tango. Liksom i valsen kommer kursen att få mer tävlingsfokus med mer teknik  mot slutet.
C. 12/12 extra träning - tentavecka, men vi kör ett extra tillfälle för de som vill repetera och träna. Ev. delas tiden så att vi även hinner med att träna lite vals.

Tid: A. 16.15-18.00 / B. 18.15-19.30 / C. 18.15- 20.00 (som längst)
Plats: Scaniasalen
Avgiftper gång del A. 50 kr för medlemmar / A. 70 kr  för övriga
per gång del B. 35 kr  för medlemmar / B. 50 kr för övriga
Hela kursen A+B  220 / 320
Endast del A: 
130 kr / 180 kr
Endast del B:  120 kr / 170 kr
Del C: gratis för deltagare i denna kurs
Extra rabatt
- Du som gick tangokursen förra hösten men vill gå första delen och repetera betalar halva priset på första delen eller 180 kr för A+B. Se även info om hjälpdansare.
- Du som även är med på valskursen (en del eller båda) får  ytterligare 20 kr rabatt på del A och 50 kr på del A+B.
Båda rabatterna kan utnyttjas samtidigt.
Se även info om hjälpdansare.
Medlemskap: 30 kr för medlemmar i Chalmers studentkår, 50 kr för övriga. Mer info om medlemsskap.
Lärare: Marika Lagervall
Anmälan: senast 21/10 till dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Ange namn, telefonnummer, kön och ev. kårtillhörighet.
Du får bekräftelse per e-post.

3. Tango & quickstep, 24/10-7/11 + 14/11-5/12 (3+4 times) +12/12

In this course we'll focuse on two ballroom dances that not many other dance schools offer beginners courses in, namely the European Tango and the Quickstep. The course is suitable both for total beginners and for those who have been dancing before. In both dances you will learn the basic steps, style and character and enough figures to manage on any social dancing event! There will be more focus on Tango with more figures in that dance. For you who also attend the course in Waltz we have an extra discount, see below.

The International/European tango should be danced with a lot of passion and quick headmovements. It has a lot in common with the Argentine tango, but the character is somewhat different. Today it is mostly danced as a competition dance together with e.g. the modern/slow Waltz.
Quickstep is a quicker version of the early Foxtrot and usually danced to big band music. The dance is very happy and elegant. Both in figures and style it reminds a lot of the modern Waltz.

A. 24/10-7/11 (3 times) at 16.15-18.00 -  Comprise the basics in Tango & Quickstep. Those who took the tangocourse last year but want to repeat and learn Quickstep may take this course for half price.
B. 14/11-5/12 (4 times), at 18.15-19.30 - We continue with more dance technique and more figures in both dances with most focus on Tango. Like the waltz-course we'll have more of a competition-focus with more technique in the end of the course.
C. 12/12 extra practise - examination week, but we'll have an extra session for those who wants to repeat and practise. The session might be split so we can also have time to practise Waltz.

Time: 1. 16.15-18.00 / 2. 18.15-19.30 / C. 18.15- 20.00 (at longest)
Place:
the  Scania hall
Fee per time part A. 50 kr for members / A. 70 kr for others
per time part B. 35 kr for members / B. 50 kr for others
The whole course A+B 220 / 320
Only part 1:  130 kr / 180 kr
Only part 2:  120 kr / 170 kr
Part C: free for participants in this course
Extra discount
- If you have taken the tango course last autumn but want to participate and repeat you can take the first part for half price or both A+B for 180 kr. See also the info about helping dancers
- If you also participate in the waltz-course (one part or both) you get additional discount on 20 kr for part A or 50 kr for part A+B.
Both discounts can be used on the same time.
See also the info about helping dancers.
Membership: 30 kr for members in Chalmers student union. 50 kr for others. More information about membership
Teacher: Marika Lagervall
Register: not later than  21/10to dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Give information about your name, phone number, gender and if you are a member of the student union. You'll get confirmation by e-mail.

4. Svenska traditionella pardanser, 14/11-12/12 (5 ggr)

I terminens sista danskurs kommer vi att gå igenom och dansas några vanliga svenska traditionella pardanser med varianter, bl.a. schottis och sick-sack-schottis, snoa, pariserpolka och medeltidens svar på bugg, nämligen slängpolska. De flesta traditionella danser skiljer sig från de moderna genom att ha ett fast mönster som upprepas i stället för figurer som kan blandas på olika sätt. Å andra sidan finns många liknande danser med olika mönster så i stället för att lära sig fler figurer lär man sig fler danser. Vi kommer att hålla oss till danser med mycket promenadsteg och enkla mönster och utelämna de svåra danserna som t.ex. hambo. Fokus ligger på att dansen ska vara rolig och att prova på nya saker. Vi kommer också att prata om hur dans kan användas som träning. Sista tillfället är tentavecka, men vi kör kurs ändå och så får så många som kan komma.

Se videoklipp på några av danserna här och mer information om danserna här!

Tid: 16.15-18.00
Plats: Scaniasalen
Avgiftper gång  50 kr  för medlemmar / 70 kr  för övriga
Hela kursen  210 kr / 300 kr
4 gånger : 180 kr /  250 kr
Extra rabatt:
- Du som går del 2 i tango- & quickstepkursen som går direkt efter denna får 50 kr rabatt på hela kursen (160 kr i stället för 210 kr)
- Du som har gått alla terminens kurser (vals A+B och tango & quickstep A+B får 100 kr rabatt på denna kurs, dvs. 110 kr i stället för 210 kr för medlemmar.
Du kan bara utnyttja en av rabatterna.
Se även info om hjälpdansare.
Medlemskap: 30 kr för medlemmar i Chalmers studentkår, 50 kr för övriga. Mer info om medlemsskap.
Lärare: Marika Lagervall
Anmälan: senast 11/11 till dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Ange namn, telefonnummer, kön och ev. kårtillhörighet.
Du får bekräftelse per e-post.


4. Swedish traditional couple dances (5 times)

In the semesters last dance course we'll go through and dance a few of the most common Swedish traditional couple dances, for example Schottis and Zig-zag-schottis, Snoa, Pariserpolka and the "Bugg" of the middle ages, the Slängpolska. Most of the traditional dances differ from the modern ones by having a fixed pattern that is repeated instead of figures that can be mixed in different ways. On the other hand there are many similar dances with different patterns so instead of learning more figures you learn more dances. We'll stick to dances with a lot of promenade steps and simple patterns and leave out the most difficult dances like Hambo. Focus will be on having fun on the dance floor and try new things. We'll also talk about how dancing can be used as exercise. The last session is examination week, but we'll have course anyway with those who have the possibility to come.

See video clips on a few of the dances here and more information about the dances here!

Time: 16.15-18.00
Place:
the  Scania hall 

Fee per time 1. 50 kr, 2. 35 kr for members / 1. 70 kr, 2. 60 kr for others
The whole course  

Extra discount
-You who also attend the part 2 course in Tango & Quickstep which takes place right after this course gets 50 kr discount on the whole course (160 kr instead of 210 kr)
- You who have attended all the autumns dance courses, both Waltz A+B and Tango & Quickstep A+B gets 100 kr discount on this course, which means 110 kr instead of 210 kr for members. 
You can only use one of these discounts.
See also the info about helping dancers.
Membership: 30 kr for members in Chalmers student union. 50 kr for others. More information about membership
Teacher: Marika Lagervall
Register: not later than  11/11to dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Give information about your name, phone number, gender and if you are a member of the student union. You'll get confirmation by e-mail.

Vårens kurser

Under våren är dessa kurser planerade. Mer information kommer senare.

1. Latindanser, start 30/1

Omfattar danserna cha cha, samba och rumba. 

Kursen går 5-6 tillfällen, med möjlighet till fortsättningskurs efter

Cha cha är en glad och snabb dans med många figurer. 

Samba är också en glad och snabb dans med mycket gung i.
Rumba är långsam och romantisk och dansas vanligen till särskilda rumbalåtar eller långsam foxtrot. 
Se länkarna för mer information och videoklipp!

2. Baldanskurs, mars-april
Foxtrot, modern vals och wienervals

3. Bugg, ej bestämd i tid, 2-4 ggr


4. Spring terms courses

For the spring these courses are planned. More information will come later.

1. Latin dances, start 30/1

Comprise the dances Cha cha, Samba and Rumba.
The course ia 5-6 sessions, with possibility for intermediate course

Cha cha is a happy and quick dance with a lot of figures. 

Samba is also a happy an quick dance with a lot of bounce.
Rumba is slow and romantic and is usually danced to special songs for Rumba or to slow Foxtrot songs.
See the links for more information and video clips!


2. Ballroom dances, March-April
Foxtrot, Modern waltz and Viennese waltz

3. Bugg, not set in time, 2-4 sessions
(c) Marika Lagervall

Webmaster. Sidan skapad 101214 och senast uppdaterad 190311.                                                    
src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=marikalagervall">