Arkiv





VÅREN 2010

Följande kurser är planerade för vårteminen. Med reservation för ändringar.

- Viktig information om alla kurser (om villkor, betalning, lokal, skor m.m.)

- Läs mer på sidorna med information om danserna och videoklipp


SPRING 2010

The following courses are planned for the spring term. With reservation for changes.
- Important information about all dance courses (about conditions, payment, place, shoes and more)

- Read more on the pages with information about the dances and video clips
1. Cha cha, 17/1-31/1

En kort nybörjarkurs i Cha cha där du får lära dig grunderna och några turer i denna fartfyllda och roliga dans! Fokus ligger främst på socialt dansande och vi kommer att träna mindre teknik än i de längre danskurserna. Om det finns intresse kan kursen ev. fortsätta, men då vid annan tidpunkt.

Vill du se hur Cha cha kan se ut? Kolla här, eller mer basic här (länkar till youtube)

Tid och plats: 18.05-19.25 i Scaniasalen (OBS tiden, ej samma som övriga kurser!)
Avgiftper gång 35 kr för medlemmar / 60 kr för övriga,
3 ggr vid betalning direkt 85 kr / 150 kr
Medlemskap: 30 kr för medlemmar i Chalmers studentkår, 50 kr för övriga.
Mer info nedan.
Lärare: Marika Lagervall
Anmälan: senast 14/1 till dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Ange namn, telefonnummer, kön och ev. kårtillhörighet.
Du får bekräftelse per e-post.

1. Cha cha, 17/1-31/1

A short course in Cha cha where you get to learn the basics and a few figures in this quick and fun dance! Focus is firstly on social dancing and we'll do less technique than in the longer dance courses.
If there is interest the course might go on, but then on another time.

Do  you want to see what  Cha cha looks like? Check here, or more basic here (links to youtube)

Time and place: 18.05-19.25 in the  Scania hall (NB the time, not the same as the other courses!)
Fee per time 35 kr for members / 60 kr for others,
3 times when payed directly  85 kr / 150 kr

Membership: 30 kr for members in Chalmers student union. 50 kr for others.
More information below
Teacher: Marika Lagervall
Register: not later than  14/1to dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Give information about your name, phone number, gender and if you are a member of the student union. You'll get confirmation by e-mail.

2. Tango, fortsättning, 17/1-31/1

En fortsättningskurs för de som gick höstens nybörjarkurs i europeisk/internationell tango. Vi repeterar de turer vi redan har gjort och lägger in några nya.

Tangon har nu fått egna sidor! Här hittar du information och här videoklipp.

Tid och plats: 19.35-20.55 i Scaniasalen (OBS tiden, ej samma som övriga kurser!)
Avgiftper gång 30 kr  
3 ggr vid betalning direkt 75 kr 
För dem som också går kursen i cha cha (se ovan), per gång 25 kr, för 3 ggr 65 kr
(båda kurserna 60 kr/gång eller 150 kr för 3 gånger)

Lärare: Marika Lagervall
Anmälan: senast 14/1 till dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Ange namn, telefonnummer, kön och ev. kårtillhörighet.
Du får bekräftelse per e-post.

2. Tango, intermediate, 17/1-31/1

An intermediate course for those who attended the autumns beginners course in European/International tango. We'll repeat the figures we have already done and add a few new ones.

The tango has now gotten its own pages! See here for information and here for video clips.


Time and place: 19.35-20.55 in the  Scania hall (NB the time, not the same as the other courses!)
Fee per time 30 kr  

3 times when payed directly  75 kr
For those who also take the course in Cha cha (above), per time 25 kr, for 3 times 65 kr

(both courses 60 kr per time and 150 kr for 3 times)
Teacher: Marika Lagervall
Register: not later than  14/1to dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Give information about your name, phone number, gender and if you are a member of the student union. You'll get confirmation by e-mail.
3. Nybörjarkurs i baldanser, 14/2-18/4

En kurs för dig som ska gå på bal eller bröllop, kanske Chalmers vårbal eller föreningens egen sommarbal, och vill klara de vanligaste och mest användbara festdanserna! Kursen omfattar grunderna i foxtrot, modern vals och wienervals och ev. något mer om tiden räcker. Kursen följs av en fortsättningskurs 25/4-16/5 (se nedan). 

Foxtrot, eler social foxtrot (till skillnad från slow foxtrot), kan dansas till många olika slags musik i lugn fyrtakt, allt från pop till storband, och funkar på de flesta dansgolv. Den moderna valsen är lite svårare men väldigt elegant och dansas bäst till långsam valsmusik. Wienervalsen är betydligt snabbare men har lättare steg och turer. Följ länkarna för mer information om danserna, musiktips och videoklipp!

Kursen omfattar 6 gånger med foxtrot och modern vals 14/2-28/3 och 2 gånger med wienervals 11/4 och 18/4. Man kan antingen gå hela kursen, gå allt utom wienervalsdelen eller ta wienervalsen som en separat kurs. Man kan också ta bara andra lektionen av wienervalskursen och då få den som snabbkurs (rekommenderas inte till rena nybörjare).

Wienervalsen kommer troligen att delas i två grupper vid andra tillfället 18/4 så att alla får mer plats för träning. Meddela gärna vilken tid du vill gå, 16.15-18.00 eller 18.15-20.00 redan när du anmäler dig!

Program:
14/2-28/3, utom 7/3, Foxtrot och modern vals
11/4+18/4 Wienervals
Ingen kurs 7/3 (träning i stället) och 4/4 (påskdagen).

Tid och plats: 18.15-20.00 i Scaniasalen
Avgift: per gång 50 kr för medlemmar / 70 kr för övriga,
Hela kursen (8 ggr) 300 kr / 450 kr
Endast wienervalsen (2 ggr) 80 kr / 120 kr
Endast foxtrot och modern vals (6 ggr) 240 kr / 360 kr
Medlemskap 30 kr för medlemmar i Chalmers studentkår, 50 kr för övriga 
Lärare: Marika Lagervall
Anmälan: senast 11/2, för enbart wienervalsen 8/4,  
till dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se.
Ange namn, telefonnummer, kön och ev. kårtillhörighet.
Du får bekräftelse per e-post.

3. Beginners course in ballroom dances, 14/2-18/4

A course for you who are going to a bal or a wedding, maybe Chalmers spring ball or the societys own sommer ball, and want to manage the most common and useful social dances!  The course will be followed by an intermediate course 25/4-16/5 (see below).

Foxtrot, or Social foxtrot (as oppossed to Slow foxtrot), can be dance to many different kinds of music in fourbeat, from pop to big band music, and works on most dance floors. The Modern W
altz is a bit more difficult but very elegant and is danced to slow waltzmusic. The Viennese Waltz is a lot quicker, but has easier steps and figures. Follow the links for more information about each dances, music tips and video clips!

The course comprises 6 times with Foxtrot and Modern waltz 14/2-28/3 and 2 times with Viennese waltz 11/4 and 18/4. You can either take the whole course, take everything except the Viennese waltz or take the Viennese waltz as a separete course. It is also possible to only take the second lesson of the Viennese waltz-course and then get it as a real intensive course (not recommended to pure beginners).

The Viennese waltz will probably be split into two groups on the second lesson 18/4 so that everyone gets more space to practise. Please tell which time you prefer to go, 16.15-18.00 or 18.15-20.00, already when you register!

Program:
14/2-28/3, except 7/3, Foxtrot and Modern waltz
11/4+18/4  Viennese waltz
No course on 7/3 (practise instead) and 4/4 (Easter day).

Time and place: 18.15-20.00 in the  Scania hall
Fee per time 50 kr for members / 70 kr for others,
The whole course (8 times) 300 kr / 450 kr
Only the Viennese waltz  (2 times) 80 kr / 120 kr
Only the Foxtrot and Modern waltz  (6 times) 240 kr / 360 kr
Membership: 30 kr for members in Chalmers student union, 50 kr for others 
Teacher: Marika Lagervall
Register: not later than 11/2, for only the Viennese waltz 8/4,  to
 dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se. 
Give information about your name, phone number, gender and if you are a member of the student union.
You'll get confirmation by e-mail.

3b. Wienervals, 11/4-18/4

Ingår som en del i nybörjarkursen i baldans, men kan också tas som en separat kurs. Omfattar två tillfällen då vi kommer att gå igenom grundsteg och högervändning vid första tillfället och repetera och lägga till vänstervändningen vid det andra.  Man kan  ta bara andra lektionen av wienervalskursen och då få den som snabbkurs (rekommenderas inte till rena nybörjare).

Vill du veta mer om wienervalsen? Klicka på länkarna för information och musiktips, och videoklipp!


Om det blir många anmälda kommer wienervalsen troligen att delas i två grupper vid andra tillfället 18/4 . Meddela gärna vilken tid du vill gå, 16.15-18.00 eller 18.15-20.00 redan när du anmäler dig!

Tid och plats: 18.15-20.00 i Scaniasalen
Avgift: per gång 50 kr för medlemmar / 70 kr för övriga,
2 ggr 80 kr / 120 kr
Medlemskap 30 kr för medlemmar i Chalmers studentkår, 50 kr för övriga 

Lärare: Marika Lagervall
Anmälan: senast  8/4,  
till dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se.
Ange namn, telefonnummer, kön och ev. kårtillhörighet.
Du får bekräftelse per e-post.

3b. Viennese waltz, 11/4-18/4

Included in the beginners course in ballroom dances but can also be taken as a separate course. Comprise two lessons where we will go through the basic steps and the natural (right) turn on the first lesson and repeat and add the reverse (left) turn on the second.  It is  possible to only take the second lesson of the Viennese waltz-course and then get it as a real intensive course (not recommended to pure beginners).

Do you want to know more about the Viennese waltz? Click the links for information and musik tips, and video clips.

If the course gets many participants the Viennese waltz may be split into two groups on the second lesson 18/4. Please tell which time you prefer to go, 16.15-18.00 or 18.15-20.00, already when you register!

Time and place: 18.15-20.00 in the  Scania hall
Fee per time 50 kr for members / 70 kr for others,
2 times 80 kr / 120 kr
Membership: 30 kr for members in Chalmers student union, 50 kr for others 
Teacher: Marika Lagervall
Register: not later than 8/4 to
 dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se. 
Give information about your name, phone number, gender and if you are a member of the student union.
You'll get confirmation by e-mail.

4. Nybörjarkurs i quickstep & rumba

Quickstep är en foxtrotvariant som är både elegant och snabb och dansas oftast till storbandsmusik. Rumba är långsam och romantisk och dansas vanligen till särskilda rumbalåtar eller långsam foxtrot.  Se länkarna för mer information och videoklipp!

Tid och plats: 18.15-20.00 i Scaniasalen
Avgift: per gång 50 kr för medlemmar / 70 kr för övriga,
3 ggr 120 kr / 170 kr, (om 4 ggr, ytterligare 40 kr/60 kr)
Medlemskap 30 kr för medlemmar i Chalmers studentkår, 50 kr för övriga 

Lärare: Marika Lagervall
Anmälan: senast  22/4,  
till dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se.
Ange namn, telefonnummer, kön och ev. kårtillhörighet 
Du får bekräftelse per e-pos

4. Beginners course in Quickstep & Rumba

Quickstep is a variant of Foxtrot that's both elegant and quick and if usually danced to big band music. Rumba is slow and romantic and is usually danced to special songs for Rumba or to slow Foxtrot songs. See the links for more information and video clips!

Time and place: 18.15-20.00 in the  Scania hall
Fee per time 50 kr for members / 70 kr for others,
3 times when payed directly 120 kr /170 kr (if 4 times, additional 40 kr/60 kr)

Membership: 30 kr for members in Chalmers student union, 50 kr for others
Teacher: Marika Lagervall
Register: not later than 22/4 to
 dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Give information about your name, male/female, phone number and if you are a member of the student union. You'll get confirmation by e-mail.
5. Snabbkurs i vals för par 25/4

En snabbkurs i enkel wienervals för par som vill träna och dansa tillsammans. Vi har inga partnerbyte under lektionen och anmälan sker parvis.

Under lektionen går vi igenom grunderna i wienervals med fokus på grundsteg och enkla vändningar. Vi börjar med långsam musik, men ökar tempot lite mot slutet. Vi lägger också mycket fokus på att få dansen att se snygg ut och på att göra dansen till en snygg uppvisning. Kursen passar därför särskilt bra för de som vill lära sig vals till sitt bröllop, eller för en bal eller annat stort evenemang. För de som redan lärt sig lite bröllopsvals kan kursen vara bra repetition och tillfälle till extra träning.

Starttid ändrad till 16.15. Efter kl. 18 följs kursen av  valsträning fram till 19 eller senast 19.30. Kurstiden blir 45 min. längre och detta ingår i priset. Det är även möjligt att komma på bara valsträningen, då för 50 kr/par.

Tid och plats: 16.15-18.00 i Scaniasalen
Avgift: per par: 120 kr för medlemmar / 160 kr för icke-medlemmar
Lärare: Marika Lagervall
Anmälan: senast 22/4  till dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Ange namn, tjej/kille, telefonnummer och ev. kårtillhörighet. Du får bekräftelse per e-post.

5. A quick course in waltz for couples 25/4

A quick course in simple Viennese waltz for couples who want to learn and practise together. We have no change of partners during the lesson and registration should be made couplewise.

During the lesson we'll go through the basics in Viennese waltz with focus on basic steps and simple turnings. We start with slow music, but increase the tempo towards the end. We also focus a lot on how to make the dance look good and to make the dance a nice performance . The course suits therefore very good for those who want to learn Waltz for their wedding, or for a ball or other great event. For couples who already know some wedding waltz the course may be a good repetition and time for extra practise. The course will be taught in Swedish!


The start time has been changed to 16.15. After 18 the course will be followed by waltz-practise until 19 or at latest 19.30. The course-time will be 45 min.  longer which is included in the fee. It is also possible to just come on the waltzpractise, then for 50 kr/couple.

Time and place: 16.15-18.00 in the  Scania hall
Fee per couple: 120 kr for members / 160 kr for others,
Teacher: Marika Lagervall
Register: not later than 22/4 to
 dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Give information about your name, male/female, phone number and if you are a member of the student union. You'll get confirmation by e-mail.
6. Snabbkurs i bugg 16/5-23/5

Som en extra danskurs inför föreningens bal blir det också en snabbkurs i bugg om två lektioner. Bugg är en av de danser som flest kan och den kan också dansas till många olika typer av musik och är därför väldigt användbar i alla sammanhang.  Se mer information, videoklipp och musiktips om bugg här!

På två lektioner går vi igenom grundsteg, föra-följa och ca 10 turer, vilket ger dig tillräckligt för att få variation i dansen utan att krångla till det för mycket. Kursen går i ett högt tempo, men du behöver inte ha dansat förut för att kunna hänga med. Det är möjligt att bara ta en av lektionerna om så önskas (meddela i så fall det vid anmälan).  Rekommenderas dock inte till rena nybörjare.

Om intresse finns kan kursen fortsätta även 30/5.

Tid och plats: 16.15-18.00 i Scaniasalen
Avgiftper gång 50 kr för medlemmar / 70 kr för övriga,
2 ggr vid betalning direkt 80 kr / 120 kr

Lärare: Marika Lagervall
Anmälan: senast 13/5  till dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Ange namn, tjej/kille, telefonnummer och ev. kårtillhörighet. Du får bekräftelse per e-post.

6. Quick course in Bugg 16/5-23/5

As an extra course before the societys ball we'll also have a quick course in Bugg in two lessons. Bugg is one of the dances that most people know and it can be danced to different kind of music and is therefore very useful in many different contexts. See more information, video clips and music tips about Bugg here!

In two lessons we'll go through basic steps, leading-following and around 10 figures, which gives you enough to get variation in the dance without making it too messy. The course will be held in a quite high tempo, but you don't need previous skills to be able to follow. It is possible to attend only one of the lessons if you wish (in that case please tell  when you register). Not recommended to pure beginners.

If there is interest the course may continue also 30/5.


Time and place: 16.15-18.00 in the  Scania hall
Fee per time 50 kr for members / 70 kr for others,
2 times when payed directly 80 kr /120 kr

Teacher: Marika Lagervall
Register: not later than 13/5 to
 dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Give information about your name, male/female, phone number and if you are a member of the student union. You'll get confirmation by e-mail.

7. Baldanser, repetition 16/5 och träning 23/5

Eftersom Chalmers danssällskap arrangerar en sommarbal 29 maj erbjuds här tillfällen att repetera och träna inför balen. Fokus båda tillfällena ligger på foxtrot, modern vals och wienervals, men om det finns önskemål kan vi ta med lite av andra danser också, t.ex. bugg, cha cha, tango etc.

16/5 Repetitionskurs i foxtrot, modern vals och wienervals, ev. ytterligare dans om det finns önskemål.  Lektionen består av en snabb genomgång av grunder och de vanligaste turerna i respektive dans med lite träning.  Du behöver ha åtminstone lite grundkunskaper för att kunna hänga med.

Program:
18.15-19.00 Modern vals (grundsteg, höger- och vänstervändning, whisk & chassé, ev. spin turn)
19.00-19.15 Wienervals (grundsteg, höger- och vänstervändning, hur man klarar snabb musik)
19.15-20.00 Foxtrot  (grundsteg, höger- och vänstervändning, kvartsvändning, rock och spin)
20.00-20.15 Andra danser, eller träning i danserna vi repeterat

--------------------------------------

23/5 Träning för dem som vill träna baldanserna. Ingen gemensam genomgång, men lärare går runt och hjälper till och repeterar individuellt. I första hand träning i foxtrot, modern vals och  wienervals, andra danser om det finns önskemål, se nedan
Denna träning är gratis för de som ska gå på balen. För övriga kostar den halv lektionsavgift, se nedan.

Program:  cirkatider, ändringar kan förekomma beroende på önskemål
18.15-19.00 Foxtrot
19.00-19.15 Wienervals
19.15-20.00 Modern vals
20.00-20.30 Danser efter önskemål

--------------------------------------

Praktisk information:

Tid och plats: 18.15-20.00 i Scaniasalen
Avgift:
16/5:
50 kr för medlemmar / 70 kr för övriga
för bara en dans i programmet (max 1 timme) 30 kr / 40 kr
23/5 gratis för baldeltagare, för övriga 25 kr / 35 kr
Medlemskap 30 kr för medlemmar i Chalmers studentkår, 50 kr för övriga
Lärare: Marika Lagervall
Anmälan: för 16/5: senast 13/5  till dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Ange namn, tjej/kille, telefonnummer och ev. kårtillhörighet. Du får bekräftelse per e-post.
För 23/5: anmälan ej nödvändig, men säg gärna till att du kommer.
Det är inte nödvändigt att ha med sig en partner, vi byter så att alla får dansa, särskilt på repetitionskursen.

7. Ballroom dances, repetition 16/5 and practise 23/5

Since Chalmers dance society arranges a summer ball on May 29th, a few opportunities is here offered for repetition and practise. Focus will be on Foxtrot, Modern waltz and Viennese waltz in both sessions, but if there is requests we can have some of other dances too, for example Bugg, Cha cha, Tango etc.

16/5 Repetition course in Foxtrot, Modern waltz and Viennese waltz, maybe additional dances if there is requests, se program below. The lesson consists of a quick repetition of the basics and the most common figures in each dance with some practise. You need to have at least basic skills before to be able to follow. You can come to just parts of the lesson if you don't know all the dances. 

Program:
18.15-19.00 Modern  waltz (Basic steps, right and left turn, whisk & chassé, maybe spin turn)
19.00-19.15 Viennese waltz (Basic steps, right and left turn, how to manage quick music)
19.15-20.00 Foxtrot (Basic steps, right and left turn, quarter turn, rock and spin)
20.00-20.15 Other dances, or practise in the dances we just repeated

--------------------------------------

23/5 Practise for those who wish to practise the ballroom dances. No group teaching, but teacher will be available for individual help and repetition. In the first place practise in Foxtrot, Modern waltz, Viennese waltz, other dances if there is request, see below.
This practise is for free for those who are going to the ball and cost half lesson fee for others, see below.

Program:  there may be changes, depending on requests
18.15-19.00 Foxtrot
19.00-19.15 Viennese waltz
19.15-20.00 Modern  waltz
20.00-20.30 Dances after request

--------------------------------------

Practical details:

Time and place: 18.15-20.00 or a bit longer, in the  Scania hall
Fee
16/5:
50 kr for members / 70 kr for others,
for just one dance in the program (max. one hour): 30 kr / 40 kr

23/5: free for participants to the ball, for others 25 kr / 35 kr
Membership: 30 kr for members in Chalmers student union, 50 kr for others
Teacher: Marika Lagervall
Register: for 16/5: not later than 13/5  to
 dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Give information about your name, male/female, phone number and if you are a member of the student union. You'll get confirmation by e-mail.
For 23/5: registration is not necessary, but you are welcome to notice that you're coming.
It's not necessary to bring a partner, we change partners so everyone gets to dance, especially in the repetition course.

8. Snabbkurs för baldeltagare 29/5

Alla deltagare i Chalmers danssällskaps sommarbal erbjuds en snabbkurs i dans på förmiddagen samma dag som balen. Kursen vänder sig framför allt till nybörjare eller ovana dansare. Vi kommer att gå igenom grunder i hur man "fuskar" sig runt golvet till nästan vilken musik som helst, takt, förning, dansgolvetikett m.m..
Dessutom kommer vi att gå igenom kvällens gemensamma dans.

Preliminär tid 11.00-13.00. Exakt tid meddelas senare.
Kursen är gratis och endast öppen för baldeltagare. Maximum 20 par.
Det är inte nödvändigt att ha en partner med sig (vi byter under kursens gång).
Anmälan sker till dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se

8. Quick course for ball participants 29/5

All participants to the Chalmers dance societys summer ball is offered a quick course in dancing on the same day as the ball. The course is mainly intended for beginners or unexperienced dancers. We'll go through the basics in how to "cheat" your way around the floor to almost any music, rhythm, leading, dance floor etiquett and more.
We'll also try the common dance of the evening.

Preliminary time 11.00-13.00. Exact time will be noticed later.
The course is for free and only opened to participants of the ball. Maximum 20 couples.
It's not necessary to bring a parter (we'll change partners during the course).
Register to dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se

8. Sommarkurs?

Är du intresserad av en sommarkurs, t.ex. en helg med 3+3 timmar dans, eller 2-3 tillfällen i juni eller andra halvan av augusti? Hör i så fall av dig till
dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se!
8. Summer course?

Are you interested of a summer course, for example a week-end with 3+3 hours dancing, or 2-3 times in June or the second half of August? Then write to: 
dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se!


(c) Marika Lagervall

Webmaster. Sidan skapad 100114 och senast uppdaterad 190311.