Arkiv

VÅREN 2011

Följande kurser är planerade för vårteminen. Med reservation för ändringar! Följ länkarna eller bläddra neråt för mer information.
Här hittar du en affisch i pdf.
Mer detaljer om kurserna kommer längre fram. Här följer ett mer detaljerat schema. Notera att det är uppehåll i kurserna 6/2, 24/4 och 5/6. För priser se under tabellen.

23/1 16.15-18.00 Privatlektioner
18.15-20.00 Bugg
30/1 Lokalen upptagen 18.15-20.00 Bugg
13/2-20/2 16.15-18.00 Latindanser 18.15-20.00 Bugg
27/2-6/3 16.15-18.00 Latindanser 18.15-20.00 ej klart
13/3 16.15-18.00 Latinträning 18.15-20.00 Snabbkurs i vals
20/3 16.15-18.00 Latindanser 18.15-20.00 ej klart
27/3-1/5 16.15-18.00 ej klart än 18.15-20.00 Foxtrot & W.vals
8/5 16.00-18.00 Snabbkurs i vals 18.15-20.00 Privatlektioner
15/5
16.15-18.00 Snabbkurs foxtrot 18.15-20.00 Snabbkurs tango
22/5 16.00-18.00 Snabbkurs i wvals 18.00-20.00 Dansträning
29/5 16.15-18.00 (Privatlektioner) 18.15-20.00 Privatlektioner


Se också information om praktiska detaljer (t.ex. betalning, lokalen, skor), information om danserna, musik och videoklipp på hur danserna ser ut.

Priser
Följande priser gäller som baspris för en lektion. Varje kurs har också rabattpriser om du betalar hela kursen på en gång eller går flera kurser.
- 2 timmar: 75 kr för medlemmar, 100 kr för icke-medlemmar
- 1 timme och 45 min: 60 kr för medlemmar, 80 kr för icke-medlemmar
- 1 timme och 15 min:. 45 kr för medlemmar, 65 kr för icke-medlemmar
- 50-60 min:. 35 kr för medlemmar, 50 för icke-medlemmar
Läs mer här för övriga villkor kring priser och betalning.

Tidigare kurser
Om du är nyfiken på vilka kurser som har getts tidigare hittar du programmen här:
Kursarkiv 2004-2010SPRING 2011

The following courses are planned for the spring term. With reservation for changes! Follow the links or see below for more information.
Here you can find a poster in pdf.
More details of the courses will come later on. Here is a more detailed scheme.
Note that there is no course on 6/2, 24/4 and 5/6. For fees see under the table.

23/1 16.15-18.00 Private lessons
18.15-20.00 Bugg
30/1 Dance hall is not available 18.15-20.00 Bugg
13/2-20/2 16.15-18.00 Latin dances 18.15-20.00 Bugg
27/2-6/3 16.15-18.00 Latin dances 18.15-20.00 ej klart
13/3 16.15-18.00 Latin practise 18.15-20.00 Quick course in waltz
20/3 16.15-18.00 Latin dances 18.15-20.00 ej klart
27/3-1/5 16.15-18.00 not yet decided 18.15-20.00 Foxtrot & V.waltz
8/5 16.00-18.00 Quick course in waltz 18.15-20.00 Private lessons
15/5
16.15-18.00 Quick course in foxtrot 18.15-20.00 Quick course in tango
22/5 16.00-18.00 Quick course V.waltz 18.00-20.00 Dance practise
29/5 16.15-18.00 (Private lessons) 18.15-20.00 Private lessons

See also information about practical details (for ex. payment, dance hall, shoes), information about the dances, music and video clips on the dances.

Fees
The following fees is basic fees for one lesson. Each course also has discount fees for you who pay the whole course at once or take several courses.
- 2 hours: 75 kr for members, 100 for non-members
- 1 hour and 45 min.: 60 kr for members, 80 kr for non-members
- 1 hour and 15 min.: 45 kr for members, 65 kr for non-members
- 50-60 min.: 35 kr members, 50 kr for non-members
Read here for conditions about fees and payment.

Earlier courses
If you are curious about which courses have been given before you can find the programmes here: Course archive 2004-2010

1. Bugg, 23/1-20/2 (4 ggr)

Bugg kallas ofta Sveriges nationaldans och finns inte i samma form någon annanstans (även om det finns liknande danser på andra håll). Tillsammans med foxtrot och lite vals är det den mest utbredda och användbara dansen på dansgolv för socialdans. Dansen innehåller nästan oändliga variationsmöjligheter, mycket improvisation för den som vill, passar till musik i olika tempo och går fort att komma igång med. På kursen kommer vi att börja med grunderna i steg och stil och lägga på först enkla och sedan mer avancerade figurer. Vi kommer också att träna på att använda dessa turer för att improvisera och hitta sin egen dansstil. Se videoklipp.Tid: 18.15-20.0. OBS! 30/1 är lektionen flyttad i tid till 19.15-21.00!
Ingen kurs 6/2!
Plats: Scaniasalen
Avgiftper gång 60 kr för medlemmar / 80 kr för övriga
Hela kursen: 180 kr / 210 kr
2 ggr vid betalning direkt 100 kr / 130 kr
Extra rabattOm du tidigare gått den här kursen, eller annan buggkur,s och vill repetera kan du delta som vanlig kursdeltagare för halva priset. Hjälpdansare är också välkomna, men dansar bara när de behövs.
Medlemskap: 30 kr för medlemmar i Chalmers studentkår, 50 kr för övriga. Mer info om medlemsskap.
Lärare: Marika Lagervall
Anmälan: senast 20/1 till dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Ange namn, telefonnummer, kön och ev. kårtillhörighet.
Du får bekräftelse per e-post.


Danskursen finns också på Facebook! Här kan du se vilka andra som har anmält sig! (Märk dock att anmälan måste ske via e-post.)


1. Bugg, 23/1-20/2 (4 times)


Bugg is often called the national dance of Sweden and doesn't exist in the same version anywhere else (although there are similar dances in some places). Together with Foxtrot and some Waltz it is the most common and usuful dance on dance floors for social dancing. The dance contains almost endless possibilities for variation, a lot of improvisation for those who like, fit to music in different tempo and is quick to get started with. On the course we will start with the basics in steps and style and add first basic and later more advanced figures. We will also practise how to use these figures to improvise and find your own dancing style. See video clips
Time: 18.15-20.00. NB! 30/1 the lesson is moved to 19.15-21.00!
No course on 6/2!
Place:
the  Scania hall 
Fee per time 60 kr for members / 80 kr for others
The whole course: 180 kr / 210 kr
2 times when payed directly 100 kr / 130 kr
Extra discountIf you have attended this, or another bugg course before and want to repeat you can participate as a regular participant for half price. Helping dancers are also welcome, but dance only when needed.
Membership: 30 kr for members in Chalmers student union. 50 kr for others.
More information about membership
Teacher: Marika Lagervall
Register: not later than  20/1to dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Give information about your name, phone number, gender and if you are a member of the student union. You'll get confirmation by e-mail.

The dance course is also on Facebook! Here you can see who else have registered! (Just note that registration must be made via e-mail.)


2. Latindanser
13/2-20/3 (5 ggr)


I denna kurs får du lära dig grunderna i tre populära latin-amerikanska danser; cha cha, rumba och samba. Danserna har ganska olika karaktär och musik, men för att underlätta kommer vi att fokusera ganska mycket på det de har gemensamt i steg och figurer. Mest tonvikt läggs på cha cha och något mindre på rumba och samba. Om det finns intresse kan det ev. bli ytterligare några lektioner.

Följ länkarna nedan för mer information och musiktips:
- Cha cha är en glad och snabb dans med många figurer. 
- Samba är också en glad och snabb dans med mycket gung i.
- Rumba är långsam och romantisk och dansas vanligen till särskilda rumbalåtar eller långsam foxtrot. 

Tid: 16.15-18.00 , ingen kurs utan bara träning 13/3 
Plats: Scaniasalen
Avgift
per gång 60 kr för medlemmar / 80 kr för övriga
Hela kursen: 250 kr  / 300 kr
Extra rabatt: Du som också går hela buggkursen får 50 kr rabatt på hela denna kurs.
Om du redan kan grunderna i minst två av danserna och vill delta i kursen som vanlig deltagare betalar du halva priset.
Hjälpdansare är också välkomna, men dansar bara när de behövs.
Medlemsskap: 30 kr för medlemmar i Chalmers studentkår, 50 kr för övriga. Mer info om medlemsskap.
Lärare: Marika Lagervall
Anmälan: senast 10/2 till dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Ange namn, telefonnummer, kön och ev. kårtillhörighet. Du får bekräftelse per e-post.

Danskursen finns också på Facebook! Här kan du se vilka andra som har anmält sig! (Märk dock att anmälan måste ske via e-post.)


2. Latin dances 13/2-20/3 (5 times)


In this course you'll learn the basics in three popular latin-american dances; cha cha, rumba and samba. The dances have quite different character and music, but to make it easier we'll focus mostly on what they have in common when it comes to steps and figures. Most focus will be on cha cha and a bit less on rumba and samba. If there is interest there may be a few additional lessons.

Follow the links to find more information and musictips: 
- Cha cha is a happy and quick dance with a lot of figures. 
- Samba is also a happy and quick dance with a lot of bounce.
- Rumba is slow and romantic and  usually danced to special songs for Rumba or to slow Foxtrot songs.

Time:  16.15-18.00, no course but instead practise 13/3
Place: the  Scania hall
Fee per time 60 kr for members / 80 kr for others
The whole course: 250 kr / 300 kr
Extra discount: You who attend the whole course in Bugg gets 50 kr discount on this course.
If you already knows the basics in at least two of the dances before and want to participate in the course as a regular participant you pay half price.
Helping dancers are also welcome, but dance only when needed.
Membership: 30 kr for members in Chalmers student union. 50 kr for others.
More information about membership
Teacher: Marika Lagervall
Register: not later than  10/2 to dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Give information about your name, phone number, gender and if you are a member of the student union. You'll get confirmation by e-mail.

The dance course is also on Facebook! Here you can see who else have registered! (Just note that registration must be made via e-mail.)


3. Foxtrot & Wienervals, 27/3-1/5 (5 ggr)


På denna kurs får du lära dig de vanligaste och mest användbara danserna för baler och stora fester, den populära sociala foxtroten och den snabba bal- & bröllopsdansen wienervalsen. 
Foxtrot, eller social foxtrot (till skillnad från slow foxtrot), kan dansas till många olika slags musik i lugn fyrtakt, allt från pop till storband, och funkar på de flesta dansgolv. Wienervals är den vanligaste valsen på baler och bröllop och kan dansas till valsmusik i olika tempo, även om den vanligtvis är väldigt snabb.

Tid:  18.15-20.00. Obs! ingen kurs 24/4!
Plats: Scaniasalen
Avgift: per gång 60 kr för medlemmar / 80 kr för övriga
Hela kursen 
250 kr  / 300 kr
Rabatt
Du som gått båda kurserna i bugg och latindanser och även går denna får 50 kr rabatt på priset för hela kursen.
Du som redan kan lite av danserna och vill vara med som vanlig deltagare betalar halva priset.
Rabatterna kan inte kombineras.

Se även info om hjälpdansare.

Medlemskap: 30 kr för medlemmar i Chalmers studentkår, 50 kr för övriga. Mer info om medlemsskap.
Lärare: Marika Lagervall
Anmälan: senast 24/3  till dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Ange namn, telefonnummer, kön och ev. kårtillhörighet.
Du får bekräftelse per e-post.
Kursen har tilräckligt många för att gå, men det finns plats kvar för fler. Anmäl dig snarast om du vill komma! Efter lektion 2 tas inga nya in.

Danskursen finns också på Facebook! Här kan du se vilka andra som har anmält sig! (Märk dock att anmälan måste ske via e-post.)2. Foxtrot & Viennese waltz, 
27/3-1/5 (5 times)

In this course you'll learn the most common dances for balls and big partys, which is the slow elegant modern waltz, the popular social foxtrot and the quick ball & wedding dances the Viennese waltz.
 Foxtrot, or social foxtrot (to not mix it with the slow foxtrot), can be danced to many different kinds of music in slow four beat-per-measure, everything from pop to big band musc, and works on most dance floors. Viennese waltz is the most common waltz on balls and weddings and can be dances to waltz music in different tempi, although it is usually very fast.

Time: 18.15-20.00. NB! no course 24/4!
Place:
the  Scania hall
Fee: per time 60 kr for members / 80 kr for others
The whole course 
250 kr / 300 kr
Extra discount:

You who have attended both the courses in bugg and latin dances and also attend this one gets 50 kr discount on the fee for the whole course.
You who knows at least a little of the dances and want to join as regular participant pay half price.
The discounts cannot be used at the same time.

See also the info about helping dancers.

Membership: 30 kr for members in Chalmers student union. 50 kr for others.
More information about membership
Teacher: Marika Lagervall
Register: at latest 24/3 to dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Give information about your name, phone number, gender and if you are a member of the student union. You'll get confirmation by e-mail.
The course has enough participants to run as planned, but there are room for more people. Register as soon as possible if you want to come. After lesson 2 no newcomers will be accepted!

The dance course is also on Facebook! Here you can see who else have registered! (Just note that registration must be made via e-mail.)


4. Snabbkurser i vals för par 


För dig som ska gå på bal eller bröllop, som gäst eller gifta dig själv, och har en partner att träna med erbjuds flera nybörjarlektioner i grundläggande vals. Det sker inget partnerbyte på kursen så du måste ha med dig en partner och dansa med. Varje kurs är om en lektion.

Kurserna är öppna för alla och du behöver varken vara chalmerist eller ens student för att kunna delta. Samma gäller även de övriga kurserna på den här sidan.

Kurserna kommer med största sannolikhet att se ut som följer. Ändringar som skulle kunna inträffa är om det blir för få par anmälda (minst 4 par/kurs krävs) eller om det dyker upp något med lokalen som jag måste ta hänsyn till. Se länkarna nedan för information (och följ länkarna för videoklipp) om danserna.


Wienervals. Passar bäst för er som vet att ni ska dansa till storbandsmusik eller ni som ska gifta er och valt en låt som är lite klassisk i stilen. Wienervalsen anses ofta som lite svårare än gammalvalsen, men ser å andra sidan lite elegantare ut. Vi kommer att förenkla den så att den passar även till långsam valsmusik.

Gammalvals. Passar bäst för er som ska dansa till vals av t.ex. Taube, dansband eller popband eller vill lära er det enklast möjliga. Funkar till alla valstempon utom de allra långsammaste och snabbaste. Vi hinner med lite mer än i wienervalskursen, men dansen blir inte riktigt lika elegant.


Datum och tider:
- 13/3 18.00-20.00 Wienervals
- 8/5 16.00-18.00 Gammalvals (se också nedan)
- 22/5 16.00-18.00 Wienervals
(se också nedan)

Plats: Scaniasalen
Avgift: 75 kr för medlemmar / 100 kr för icke-medlemmar
Rabatt: om du redan kan lite och vill träna får du 20 kr rabatt/person
Medlemsskap: 30 kr för medlemmar i Chalmers studentkår, 50 kr för övriga. Mer info om medlemsskap.
Lärare: Marika Lagervall
Anmälan: senast 10/3, 5/5 och 19/5 till dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Ange namn, telefonnummer, kön och ev. kårtillhörighet samt vilken tid du föredrar. Du får bekräftelse per e-post (eller SMS om du hellre vill det).

4. Quick course in waltz for couples 


For you who are going to a ball or wedding, as guest or your own wedding, and have a partner to practise with we'll have two beginners lessons in basic waltz. There will be no change of partner during the course so you must bring a partner to dance with. Each course consists of one lesson.

The courses are open for everyone and you don't need to be neither chalmers student nor student to be able to participate. The same holds for all the other dance courses on this page.

The courses will most probably take place as follows. Changes that may occur is if too few couples register (at least 4 couples/course required) or if some problem with the dance hall would turn up. See below for information (and follow the links for video clips) about the dances.

Viennese waltz. Suits best for you who knows that you will dance to big band music or you who are going to get married and have choose a song that is a bit classical in style. The Viennese waltz is usually regards as a bit more difficult than the old-time waltz, but on the other hand it  looks more elegant. We will simpify it to fit also to slow waltz music.

Old-time waltz (Swedish waltz). Suits best for you who are going to dance to music by for example Taube, Swedish dance band or a pop band or just wants to learn the easiest possible. Works for all waltz music except the slowest or quickest.
We'll do more than in the Viennese waltz course but the dance will not become as elegant.

Days and times:
- 13/3 18.00-20.00 Viennese waltz
- 8/5 16.00-18.00 Old-time waltz
(also see below)
- 22/5 16.00-18.00 Viennese waltz (also see below)

Place: the  Scania hall
Fee 75 kr för medlemmar / 100 kr för icke-medlemmar
Discount
: if you already knows some and want to practise you get 20 kr discount/person.

Membership: 30 kr for members in Chalmers student union. 50 kr for others.
More information about membership
Teacher: Marika Lagervall
Register: not later than  10/3,  5/5 and 19/5 respectively to dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Give information about your name, phone number, gender and if you are a member of the student union, plus which time you prefer. You'll get confirmation by e-mail.


5. Snabbkurser och dansträning i maj

Under maj månad blir det ingen längre danskurs utan i stället flera tillfällen till repetition eller intensivkurser för dig som snabbt vill komma igång med en dans. Dessa tillfällen är planerade. Varje tillfälle är på bara en gång och tempot är ganska högt.
Se längst ned för priser och anmälningsdatum.


***** ***** ***** ***** *****

1. 8/5
, 16.00-18.00 Snabbkurs i gammalvals i första hand för par (se ovan).

Singlar är också välkomna att anmäla sig och bland de som anmäler sig ensamma har vi partnerbyte, medan de som går parvis bara dansar  med sin partner.

Anmälan senast 5 maj!


***** ***** ***** ***** *****

2. 15/5, 16.00-18.00 Snabbkurs i foxtrot, i första hand för par. Passar bra för dig som ska gå på bröllop eller på föreningens bal och vill träna med din partner.

Singlar är också välkomna att anmäla sig och bland de som anmäler sig ensamma har vi partnerbyte.

Denna kurs har ställts in!


***** ***** ***** ***** *****

3. 15/5
, 18.15-20.00 Snabbkurs i (internationell) tango, öppen för alla.
Vi byter partner under kursen så det går bra att komma ensam.

Anmälan senast 12 maj! Om det är tillräckligt många anmälda 12 maj går det att fortsätta anmäla sig fram söndag kl. 12.

Danskursen finns också på Facebook! Här kan du se vilka andra som har anmält sig! (Märk dock att anmälan måste ske via e-post.)***** ***** ***** ***** *****

4. 22/5
, 16.00-18.00 Snabbkurs i wienervals för par (se ovan)
Passar bra för dig som ska gå på bröllop eller på föreningens bal och vill träna med din partner.


Singlar är också välkomna att anmäla sig och bland de som anmäler sig ensamma har vi partnerbyte.

Anmälan senast 19 maj!


***** ***** ***** ***** *****

5. 22/5
, 18.00-20.00 Dansträning inför balen 28/5. Ta med din balpartner eller kom själv och var med och träna. Inga genomgångar, men lärare finns tillgänglig för frågor.

Anmälan senast 19 maj, bara så jag vet att tillräckligt många kommer.


***** ***** ***** ***** *****

6. 28/5
, 11.00-13.00 Snabbkurs i
foxtrot och vals inför Chalmers danssällskaps sommarbal samma dag. Endast baldeltagare kan anmäla sig. Gratis för baldeltagare.
Se mer information på balens hemsida, se länk från föreningens sida.


***** ***** ***** ***** *****

Plats: Scaniasalen
Avgift: kurs 1, 2 och 4 (snabbkurser i vals och foxtrot):
5 (dansträning): gratis för baldeltagare, andra betalar 25 kr för medlemmar / 50 kr för övriga. 


Rabatter: du som redan har tagit en lektion och vill repetera går för halva priset på kurs 1,2 eller 4. 

Medlemskap: 30 kr för medlemmar i Chalmers studentkår, 50 kr för övriga. Mer info om medlemsskap.
Lärare: Marika Lagervall
Anmälan: senast 3 dagar före lektionen till dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Ange namn, telefonnummer, kön och ev. kårtillhörighet.
Du får bekräftelse per e-post.


5. Quick courses and dance practise during May


During May there will not be any longer dance course but instead several possibilities for repetition and intense course for you who want to get started fast. These are the lesson planned. Each course consists of one lesson only and the tempo is quite high.
See under the list for fees and dates for registration.

***** ***** ***** ***** *****

1. 8/5
, 16.00-18.00 Quick course in old-time waltz for couples (see above) in the first place.

Singles are also welcome and we'll have change of partners among those who register alone, while couples dance only with each other.

Register at latest May 5th!

***** ***** ***** ***** *****

2.15/5
, 16.00-18.00 Quick course in foxtrot, for couples
in the first place . Suits good for you who are going to a wedding or on the dance societys ball and want to practise with your partner.

Singles are also welcome and we'll have change of partners among those who register alone.

This course has been cancelled!

***** ***** ***** ***** *****

3. 15/5
, 18.15-20.00 
Quick course in (International) tango, open for everyone.
We change partners during the course so you may come alone.

Register at latest May 12th! If there is enough registered on May 12th for the course to start, it's possible to continue registering until Sunday at noon (12.00).

The dance course is also on Facebook! Here you can see who else have registered! (Just note that registration must be made via e-mail.)

***** ***** ***** ***** *****

4. 22/5
, 16.00-18.00 Quick course in Viennese waltz for couples (see above)
Suits good for you who are going to a wedding or on the dance societys ball and want to practise with your partner.


Singles are also welcome and we'll have change of partners among those who register alone.

Register at latest May 19th!

***** ***** ***** ***** *****

5. 22/5
, 18.00-20.00 Dance practise for the ball 28/5. Bring your ballpartner or come alone and join us for practise. No teaching but teacher will be available for questions. 

Register at latest May 19th, just so I knew we'll be many enough.

***** ***** ***** ***** *****

6. 18/5
, 11.00-13.00 Quick course in foxtrot and waltz for Chalmers dance society's own ball the same night. Only ball participants may register. Free of charge for participants of the ball.
See more info on the balls webpage, see link from the societys page.
***** ***** ***** ***** *****
 


Place:
the  Scania hall
Fee course 1, 2 and 4 (quick courses for couples): 75 kr for members / 100 kr for others, 
3 (tango): 60 kr for members / 80 kr for others
5 (dance practise). free for ball participants, others pay 25 for members / 50 for non-members.


Discounts: you who have already had a lesson and wants to repeat may go for half price on course 1, 2 och 4.

Membership: 30 kr for members in Chalmers student union. 50 kr for others. More information about membership
Teacher: Marika Lagervall
Register: not later than 3 days before the lessonto dancecourse-at-chalmers@nojesdans.se
Give information about your name, phone number, gender and if you are a member of the student union. You'll get confirmation by e-mail.

(c) Marika Lagervall
Webmaster. Sidan skapad 100114 och senast uppdaterad 190311.