DansernaThe dances
Om dansernaVideoklippDansmusik About the dancesVideoklippDance music

BuggBugg

Olika sorters bugg

Till skillnad från många andra danser är olikheterna mellan olika varianter av bugg mycket liten. Tidigare fanns regionala varianter inom landet, men sedan skapades vad vi idag kallar riksbugg och det är denna som nu lärs ut på alla dansskolor. Denna riksbugg finns dock i flera olika stilar som är populära på olika dansskolor. En variant är den s.k. linjestilen där paret rör sig längs en linje på golvet, och en annan är cirkulationsstilen där damen rör sig runt herren och paret rör sig runt dansgolvet. Den senare är den vanligaste på dansställen. Båda är accepterade som tävlingsbugg. Det finns också en variant som kallas dubbelbugg där tre personer dansar, oftast en kille och två tjejer.


Different kinds of Bugg

Unlike many other dances, the differences between the sepate versions of Bugg are very small. Earlier, there were regional variations within the country, but then what we today call Nation-bugg was created and this is what is now taught in all dance schools. This Nation-bugg exists, however, in several different styles that are popular in different schools. One style is the so-called line style in which the couple moves along a line on the floor, and another is the circulation style in which the lady moves around the man and the couple move around the dance floor. The latter is the most common on dance floors. Both are accepted as competition Bugg. There is also a version called Double bug where three people dance, usually a boy and two girls.


Dansens historia

Bugg kommer ursprungligen från Lindy hop, eller Jitterbug som det också kallas, som kom till Sverige på 1940. Själva namnet bugg är också en förkortning av Jitterbug. Dansen är en förenkling och anpassning av dåtidens swingdanser för att passa till 50- och senare 60-talets rockmusik. Till skillnad från de äldre swingdanserna har buggen en bas på fyra taktslag, medan de övriga har 6 eller 8 taktslag. Buggen har fortsatt att förändras och anpassas efter både musik och andra populära danser, bl.a. Boogie woogie. Under lång tid dansades bugg mest till dansbandsmusik, men nu går all populärmusik  med rätt takt och tempo bra. De tidigare varianterna som fanns har smälts samman till en, som dock dansas med lite olika stilar (se ovan).

I den form bugg dansas idag finns den bara i Sverige, men den har börjat spridas utanför Sverige och det finns liknande danser i andra länder. Exempel på det senare är norska swing och engelska ceroc eller modern jive. Modern jive är en förenkling av jive uppblandat med salsa och har därför ett lite annat ursprung, men den dansas till liknande musik och stilen är så pass lik att många turer är samma för både den och bugg.

Bugg kallas ofta Sveriges nationaldans och tillsammans med social foxtrot och i viss mån gammalvals är det den dans som flest svenskar kan och dansar socialt. Om man vill prova på att dansa på ett vanligt dansställe så rekommenderas Polketten på Liseberg under sommaren! Där ges gratis buggkurser och det är dans till levande musik flera gånger i veckan.


The History of the dance

Bugg is originally developed from Lindy Hop, also called Jitterbug, which came to Sweden in the 1940's. The name Bugg is also an abbreviation of the Jitterbug. The dance is a simplification and adaptation of contemporary swing dances to suit the 50- and later 60's rock music. Unlike the older swing dances, Bugg has a base of four beats, while the others have six or eight beats. Bugg has continued to change and adapt to both music and other popular dances, including Boogie woogie. For a long time Bugg was mostly danced to Swedish dance band music (so called 'dansband'), but now all popular music with the right pace and tempo is used. The previous versions that existed have been merged into one, but is danced with different styles (see above).

In the form that Bugg is danced today, it exists only in Sweden but has begun to spread outside Sweden and there are also similar dances in other countries. Examples of the latter is the Norwegian Swing and the English Ceroc or Modern jive. Modern jive is a simplification of Jive mixed with Salsa and has therefore a slightly different origin, but it is danced to similar music and the dances are so alike in style that many figures are the same in both this one and Bugg.

Bugg is often called Sweden's national dance, and together with social foxtrot and to some extent old-time Waltz, it is the dance that most Swedes can dance and dance socially. If you want to try to dance on a regular dance floor, then Polketten at Liseberg can be recommended in summer! Free Bugg courses are given, as well as social dancing to live music several times a week.

Karaktären i bugg

Bugg är en ovanlig pardans genom att de dansande enbart håller i händerna större delen av tiden och byter grepp ofta. Dansen är en helt improviserad dans där herren för damen in i olika mönster med snurrar åt olika håll. Även som tävlingsdans ska buggen vara helt improviserad och får inte innehålla akrobatik. Bugg har inget fast tempo och på tävlingar dansar man vanligtvis både till långsam, medel och snabb musik. Vanligast är dock att man dansar till musik på ca 32-34 bpm (takter per minut). Notera att buggarna ofta räknar antalet taktdelar i låtar i stället för antalet takter och enligt det sättet att räkna är en låt ca 128-136 bpm. Fördelen med att dansen är improviserad och kan dansas till musik i olika tempo är att man inte behöver kunna så jättemycket för att kunna dansa socialt och ha roligt med dansen, men samtidigt finns det utrymme för utveckling och mycket nytt att lära sig.


The Character of Bugg

Bugg is an unusual dance in the respect that the dancers only hold hands most of the time and frequently change grip. The dance is an entirely improvised dance in which the man leads the lady in different patterns with spins in different directions. Also as competition dance the Bugg should be completely improvised and may not include acrobatics. Bugg has no fixed rhythm and in dance competitions you usually dance to both slow, medium and fast music. Most common is that you dance to the music of about 32-34 bpm. Note that Bugg-dancers often counts all the beats in the songs instead of the first beat in every measure and then a song is about 128-136 bpm. The advantage of the dance being improvised and possible to be danced to music in different tempo is that you don't have to know so much to dance socially and have fun with the dance, on the same time as there is still a scope for development and much new to learn.

Hur ser dansen ut?

Vill du se hur bugg kan se ut? Se sidan med videoklipp för filmer med olika svårighetsgrad.

What do the dance look like?

Do you want to see what the dance looks like? Check the page with video clips for films with different levels of difficulty.

Hur låter musiken?

Länkar till Youtube
ABBA - Take a chance (27 bpm)
Shania Twain - That don't impress me much (30 bpm)
EMD - Baby goodbye (32 bpm)
Dusty Springfield - I only want to be with you (33 bpm)
Shocking Blue - Venus (33 bpm)
ABBA - Does your mother know (34 bpm) & Kisses of fire
Patrick Hernandez - Born to be alive (33 bpm)
Alcazar - Not a sinnner nor a saint (33 bpm)
Mad'House - Holiday (33 bpm)
The weather girls - It's raining men (34 bpm)
Steve Miller band - Abracadabra (34 bpm)
A-teens - Can't help falling in love with you (34 bpm)
Ami Stewart - Knock on wood (35 bpm)
Modern Talking - Win the race (35 bpm)
Sarek - Genom eld och vatten (36 bpm)
The Poodles - Night of passion (36 bpm)
Contours - Do you love me (38 bpm)
Chris Montez - Let's dance (39 bpm)
Refreshments - One dance, one rose, one kiss (46 bpm)
Electric Light Orchestra - Roll over Beethoven (47 bpm)

Bugg kan ofta också dansas till musik för cha cha, snabb foxtrot, långsam samba etc.


How does the music sound?

Links to Youtube
ABBA - Take a chance (27 bpm)
Shania Twain - That don't impress me much (30 bpm)
EMD - Baby goodbye (32 bpm)
Dusty Springfield - I only want to be with you (33 bpm)
Shocking Blue - Venus (33 bpm)
ABBA - Does your mother know (34 bpm) & Kisses of fire
Patrick Hernandez - Born to be alive (33 bpm)
Alcazar - Not a sinnner nor a saint (33 bpm)
Mad'House - Holiday (33 bpm)
The weather girls - It's raining men (34 bpm)
Steve Miller band - Abracadabra (34 bpm)
A-teens - Can't help falling in love with you (34 bpm)
Ami Stewart - Knock on wood (35 bpm)
Modern Talking - Win the race (35 bpm)
Sarek - Genom eld och vatten (36 bpm)
The Poodles - Night of passion (36 bpm)
Contours - Do you love me (38 bpm)
Chris Montez - Let's dance (39 bpm)
Refreshments - One dance, one rose, one kiss (46 bpm)
Electric Light Orchestra - Roll over Beethoven (47 bpm)

Bugg can often also be dance to music for Cha cha, quick Foxtrot, slow Samba etc.


Vill du veta mer?

Se följande sidor:
Wikipedia - Bugg (svensk version)
Danssportförbundet - BRR-danser (Bugg & Rock n' roll)
Ur boken Från långdans till bugg av Mats Nilsson
Danspalatset.se - Många fler videoklipp och mycket information

Do you want to know more?

See the following pages:
Wikipedia - Bugg (English version)
About Swedish dance band music (dansband)
About swing dance styles
Danspalatset.se - More video clips and information (only in Swedish)

Denna sida är en del av Nöjesdansakuten.
 © Nöjesdansakuten, webmaster. Sidan skapad 100429 omgjord 180214 och senast uppdaterad 190314.
Bookmark and Share