DansernaThe dances
Om dansernaVideoklippDansmusik
About the dancesVideoklippDance music

FoxtrotFoxtrot

Olika sorters foxtrot

Liksom för många andra danser existerar foxtrot i flera olika varianter. Den variant vi dansar, och som är den vanligaste, brukar kallas social foxtrot för att skilja den från tävlingsvarianten som brukar kallas slow foxtrot eller bara slowfox. Även quickstep är en foxtrotvariant. Den sociala varianten av foxtrot är i grunden lika över världen, men den amerikanska varianten skiljer sig från vad vi dansar här genom figurerna. Den svenska varianten har också en del drag som bara finns här i varianter som t.ex. "dirty fox" och "norrlandsfoxtrot", t.ex. med annan, tätare, fattning och mer sensuell stil.

Different kinds of Foxtrot

As with many other dances foxtrot exist in several variants. The variant we are dancing, and that is the most common, is usually called Social foxtrot to distinguish it from the competition version known as the Slow foxtrot or just Slowfox. Also Quickstep is a foxtrot variant. The social version of the Foxtrot is basically the same all over the world, but the American version differs from what we dance here in the figures. The Swedish version also has some features that exist only here in variants such as "dirty fox" and "Norrlands foxtrot", eg. with another, closer, hold and more sensual style.

Den sociala foxtrotens historia

Foxtroten kommer ursprungligen från USA och ska ha introducerats 1913 av artisten Harry Fox. Han sägs ska ha utgått från Twostep och bara lagt till två steg.Det finns också en teori om att namnet inte kommer därifrån utan att namnet helt enkelt betyder "rävtramp" och har fått sitt namn för att den liknar rävens gång. Dansen hade också många varianter med andra djurnamn som senare försvann. Dansen standardiserades av dansmannen Arthur Murray och fick då drag av den likaledes populära tangon. Foxtrot dansades ursprungligen till ragtime, men började snart att dansas till storbandsmusik och anpassas efter musiken till en långsam och en snabb variant.
Både den långsamma, slow foxtrot, och den snabba, quickstep, dansas idag som tävlingsdanser. Dagens sociala foxtrot utvecklats ur den första foxtroten som kom till Sverige. Denna variant dansas främst till dansbandsmusik, men kan också dansas till många andra genrer, t.ex. pop, rock och storband. En särskild form av foxtrot kom att utvecklas i Norrland och drag från den har spridit sig över landet, framför allt s.k. 'gnussande' som innebär att dansarna låter sina pannor rulla mot varandra (se Youtube-klipp på detta). Framför allt är det yngre som tagit till sig den stilen medan äldre dansarna håller fast vid den gamla foxtrothållningen (en mer avslappnad variant av den som används i tävlingsdansen).
Den amerikanska varianten av social foxtrot har samma grundsteg, men mestadels andra figurer och är lite mer lik slowfox i stilen. Den har också lånat en del från tangon som inte finns i den svenska foxtroten.

The History of the Social foxtrot

Foxtrot comes originally from the U.S. and is said to have been introduced in 1913 by the artist Harry Fox. He is supposed to have started with Twostep and just added two steps. There is also a theory that the name, instead of coming from the name Fox, simply means "trot of a fox" and that the dance is named for its resemblance to the fox's walk. The dance also had many variations with other animal names which later disappeared.  The dance was standardized by the dance man Arthur Murray and got influenced by the equally popular Tango. The Foxtrot  was originally dance to ragtime, but it soon began to be danced to big band music, and from the adaptation to the music a slow and a quick version developed.

Both the slow version, Slow foxtrot, and the quick version, Quickstep, are danced today as competition dances. Today's Social foxtrot have evolved from the first Foxtrot that come to Sweden. This variant is danced mainly to Swedish dance band music, but can also be danced to many other genres, such as pop, rock and big band music. A special form of foxtrot developed in north and has spread across the country, especially 'gnussande' in which the dancers let their foreheads roll against each other (see youtube clip of this). In particular, it's the young who has embraced this style while the older dancers stick to the old foxtrot hold (a more relaxed variant of the one used in the competition dance).
The American variant of the Social foxtrot, has the same basic steps, but mostly other figures and is a little more like slowfox in style. It has also borrowed some featurses from the tango that doesn't exist in the Swedish foxtrot.

Karaktären i foxtrot

Den sociala varianten av foxtrot är först och främst en väldigt anpassningsbar dans. Om den dansas till storbandsmusik kan den bli ganska elegant, särskilt om man lånar lite stil från slowfox, men om den dansas till långsamma poplåtar kan den bli väldigt mysig och intim. Både hållning, fattning, tempo, stil och figurer kan förändras för att passa musiken. Det finns några grundturer som de flesta kan, men det går också improvisera utifrån dessa och skapa egna dansmönster och turer. Vanligtvis blandar man långsamma och snabba steg, men det går också att göra turer i bara slow eller quick. Ett skäl till att foxtroten är så anpassningsbar är att det går att halvera eller dubblera tempot och på så sätt dansa lagom snabbt till både långsamma och snabba låtar. Tempot varierar annars vanligen mellan 15 och 35 bpm (takter per minut). Som jämförelse kan nämnas att slowfox ligger på 30 bpm och quickstep på 50 bpm. 

The Character of the Social foxtrot

The social version of the Foxtrot is a very adaptable dance. If it is danced to big band music it can be quite elegant, especially with some borrowed style from the Slowfox, but when danced to slow pop songs it can be very cozy and intimate. Both posture, hold, pace, style and figures can be changed to fit the music. There are some basic figures that most people know, but you can also improvise on the basis of these and create your own dance patterns and figures. Usually you mix slow and quick steps, but you can also do figures with only slows or only quicks. One reason why the foxtrot is so adaptable is that it is possible to halve or double the tempo and in that way be able  to dance om a moderate pace to both slow and quick songs. The tempo varies otherwise usually between 15 and 35 bpm (beats per minute). By comparison, the slowfox is 30 bpm and Quickstep 50 bpm.


Hur ser dansen ut?

Vill du se hur foxtroten kan se ut? Se sidan med videoklipp för filmer med olika svårighetsgrad.

What do the dance look like?

Do you want to see what the dance looks like? Check the page with video clips for films with different levels of difficulty.

Hur låter musiken?

Länkar till Youtube
The Platters - Smoke gets in your eyes (14 bpm)
Whitney Houston - Where do broken hearts go (15 bpm)
Westlife - Written in the stars (16 bpm)
U2 - Sweetest thing (18 bpm)
Niklas Wahlgren - En droppe regn (20 bpm)
James Blunt - You're beautiful (21 bpm)
Craig David - Walking Away (22 bpm)
Westlife - Amazing (25 bpm)
Perry Como - Close to you (25 bpm)
Westlife - She's back (27 bpm)
Arvingarna - Hela vägen hem (31 bpm)
Peter & Gordon - World without love (33 bpm)


How does the music sound?

Links to Youtube
The Platters - Smoke gets in your eyes (14 bpm)
Whitney Houston - Where do broken hearts go (15 bpm)
Westlife - Written in the stars (16 bpm)
U2 - Sweetest thing (18 bpm)
Niklas Wahlgren - En droppe regn (20 bpm)
James Blunt - You're beautiful (21 bpm)
Craig David - Walking Away (22 bpm)
Westlife - Amazing (25 bpm)
Perry Como - Close to you (25 bpm)
Westlife - She's back (27 bpm)
Arvingarna - Hela vägen hem (31 bpm)
Peter & Gordon - World without love (33 bpm)


Vill du veta mer?

Se följande sidor:
Ballroomdancers.com - Slow foxtrot
Centralhome.com - History of the Foxtrot
Wikipedia - Foxtrot (svensk version)

Lektion i Dirty fox (på svenska)

Do you want to know more?

See the following pages:
Ballroomdancers.com - Slow foxtrot
Centralhome.com - History of the Foxtrot
Wikipedia - Foxtrot
Denna sida är en del av Nöjesdansakuten.
 © Nöjesdansakuten, webmaster. Sidan skapad 100123, omgjord 180215 och senast uppdaterad 190314.
Bookmark and Share