Arkiv

DANSKURSER 2004-2008


Översikt över alla kurserna

DANCE COURSES 2004-2007


Overview over all the courses
HÖSTTERMINEN 2007

Under höstterminen kommer vi att ge tre kurser. Se mer information under respektive rubrik och allmän information om alla kurser längst ner.

1. Första-hjälpen-kurs i dans 16/9, 1 gång. Anmälan senast 12/9!
2. Kurs i tango, rumba, mambo och jive  30/9-11/11 (ej 21/10), 6 ggr. Anmälan sen. 27/9.
3. Juldanskurs i svenska danser 18/11-16/12, 5 ggr
Allmän information om alla kurser.
För mer information, se nedan!
En affisch för alla kurserna finns här! Hjälp oss gärna att sprida den!
Intresserad av en kurs i Foxtrot, bugg och vals? Se information längst ned.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Första-hjälpen-kurs i dans 16/9

En snabbkurs i dans för dig som inte har dansat förut eller som är övertygad om att du saknar taktkänsla och har två vänsterfötter! Vi går igenom hur man hittar takten i musiken, hur man för och följer, hur man undviker att krocka och trampa sin danspartner på fötterna och hur man ser ut som en bättre dansare än man är!  Anmälan senast 12/9.


2. Tango, rumba, mambo & jive 30/9-11/11 (ej 21/10)


I denna kurs får du lära dig grunderna i några  danser det sällan erbjuds kurser i, nämligen den klassiska tangon och den romantiska rumban. Vi provar också på mambo och jive, två danser med mer partykaraktär! Missa inte detta tillfälle att lära dig något nytt och roligt! Anmälan senast 27/9.3. Juldanskurs i Svenska danser 8/11-16/12

Till denna kurs ska du komma om du vill lära dig mer om typiska svenska danser, som olika gammaldanser och bugg. Mot slutet tar vi  också upp några danser man ofta dansar runt julgranen. Danser: trol. snoa, vals, hambo, grundpolska och bugg m.fl.
Mer information kommer senare! Kom gärna med önskemål!

Allmän information om alla kurserna

Mer information:

 

 

Dag och tid

Söndagar kl. 18.15-20.00

Plats

Scaniasalen i Kårhuset

Avgift

1: 50 kr, 2: 250 kr, 3: 200 kr. Enstaka gånger 50 kr. Detta är studentpriser. Icke-studenter betalar 20 kr mer/gång (=70/350/280 kr). Medlemmar i föreningen får ytterligare 25 kr rabatt på kurs 2 och 3. Gäller endast "gamla" medlemmar, ej helt nya!

Vem kan anmäla sig?

Alla, men medlemmar i Chalmers studentkår har företräde om kurserna blir fulla.

Anmälan

Senast fyra dagar före kursstart till danslektioner@gmail.com med: förnamn, efternamn, e-post, telefon, tjej/kille och ev. medlemskap i Chalmers studentkår.  Du får sedan bekräftelse via e-post.

Övrigt

Kurserna ges på engelska om behov finns

Arrangör

Chalmers Danssällskap


-----------------------------------------------

Notera också att det finns möjlighet att ordna privatlektioner eller specialkurser för mindre grupper som skräddarsys efter era behov. Hör av er  till 
danslektioner@gmail.com för mer information och prisförslag.

Foxtrot, bugg och vals
Föreningens danslärare kommer också att ha en kurs i foxtrot, bugg och vals utanför Chalmers. Denna kurs kommer att gå på måndagar 19.00-20.30, plus ca 20 min. tid till egen träning på dansklubben Woodpecker i Högsbo. Den beräknas starta i början av oktober. För mer information se här eller skriv till danslektioner@gmail.com.

-----------------------------------------------AUTUMN TERM 2007

During the spring term we will give three courses. See more information below under the links and more general information about all courses furthest below.

1. First-Aid-course in dancing 16/9, 1 time. Register not later than 12/9!
2. Course in tango, rumba, mambo and jive, 30/9-11/11 (not 21/10), 6 times.
Register not later than 27/9.
3. Christmas dancing course in Swedish dances 18/11-16/12, 5 times
General information about all courses.
For  more information, see below!
A poster for all courses can be found here! Please help us to spread it!
Interested in a course in Foxtrot, bugg and waltz? See further below.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1. First-Aid course in dancing 16/9

A quick-course for you who have never danced before or who is convinced that you have no rhythm or two left feet! You will learn how to find the time in the music, how to lead and follow, how to avoid colliding and treading on your partners feet and how to look like a better dancer than you actually are!  Register not later than 12/9.

2. Tango, rumba, mambo & jive 30/9-11/11 (not 21/10)

In this course you will learn the basics in a few dances, which seldom are offered in regular courses, namely the classical tango and the romantic rumba. We will also try mambo and jive, two dances with more party-style! Don’t miss this opportunity to learn something new and fun!  Register not later than 27/9.


3. Christmas course in Swedish dances 18/11-16/12

This course is for you who wish to learn more about typical Swedish dances, like old-time dances and bugg. We will also try a few dances usually danced around the christmas tree. Dances: probably snoa, waltz, hambo, basic polska, bugg and others. 
More information will come later on! Feel free to send in wishes!


General information about all courses.

More information:

 

 

Day and time

Sundays at 18.15-20.00

Place

The Scaniahall in the Student union house

Fee

1: 50 kr, 2: 250 kr, 3: 200 kr. Occasional times 50 kr.  This is studentprices. Non-students pay 20 more/time (=70/350/280 kr). Members in the society get additional 25 kr  discount on course 2 and 3.  Only "old" members, not for totally new!

Who can register?

The courses are opened to everyone, but if they should be full we give priority to members of Chalmers student union

Register

At latest fours days before course start to danslektioner@gmail.com with:

First name, surname, e-mail, phone number, female/male and ev. membership in Chalmers student union. You will get confirmation by e-mail.

More

If requested the courses will be taught in English

Arranged by

Chalmers Dance Society


-----------------------------------------------

Note also that there is a possibility to arrange private lessons or special courses for smaller groups which can be adjusted to your requests. Please write to
danslektioner@gmail.com for more information and price offer.

Foxtrot, bugg and waltz
The societys dancing teacher will also give a course in Foxtrot, bugg and waltz outside of Chalmers. This course will be held on Mondays 19.00-20.30 plus ca 20 minutes for own practising, on the danceclub Woodpecker in Högsbo. It will probably start in the beginning of  October. For more information, see here or write to danslektioner@gmail.com.

-----------------------------------------------
VÅRTERMINEN 2007

Under vårterminen kommer vi att ge tre kurser. Se mer information under respektive rubrik och allmän information om alla kurser längst ner.

1. Första-hjälpen-kurs i dans 18/2 (ev. också 29/4), 1 gång. Anmälan absolut senast 15/2!
2. Nybörjarkurs i baldans 25/2-29/4 (ej 11/3, 8/4, 15/4), 7 ggr
3. Fortsättningskurs 6/5-3/6, 5 ggr
Allmän information om alla kurser.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Första-hjälpen-kurs i dans 18/2 kl. 19.15-21.00 

En snabbkurs i dans för dig som inte har dansat förut eller som är övertygad om att du saknar taktkänsla och har två vänsterfötter! Vi går igenom hur man hittar takten i musiken, hur man för och följer, hur man undviker att krocka och trampa sin danspartner på fötterna och hur man ser ut som en bättre dansare än man är!  

Ev. ges kursen även 29/4 kl. 17.15-19.00 (meddela gärna intresse i god tid!)2. Nybörjarkurs i baldans 25/2-29/4
(ej 11/3, 8/4, 15/4), 7 ggr

En kurs för dig som ska gå på bal eller bröllop och vill klara de vanligaste festdanserna. Kursen inleds med social foxtrot, modern vals och lite bugg och avslutas med wienervals 22+29/4.

Det går bra att enbart anmäla sig till de två tillfällena med wienervals (det kostar då 80 kr). Se nedan för mer information.


3. Fortsättningskurs 6/5-3/6, 5 ggr

För dig som redan har dansat lite innan och vill bygga vidare på det du redan kan. I första hand bygger vi vidare på grunderna i social foxtrot, modern vals, bugg och om det finns intresse ev. också cha cha eller quickstep. Kom gärna med önskemål!


Allmän information om alla kurserna

Mer information för alla kurserna:

 

 

Dag och tid

Söndagar kl. 19.15-21.00

Plats

Scaniasalen i Kårhuset

Avgift

45 kr för 1 gång, 80 kr/2 ggr, 200 kr/5 ggr och 250 kr för 7 ggr. Kurs 1+2= 280 kr (8 ggr), Kurs 3=200 kr
Betala bara för de lektioner du är med på!
Wienervals 22+29/4 = 80 kr

Vem kan anmäla sig?

Alla, men medlemmar i Chalmers studentkår har företräde om kurserna blir fulla.

Anmälan

Senast 4 dagar före kursstart till danslektioner@gmail.com med: förnamn, efternamn, e-post, telefon, tjej/kille och ev. medlemskap i Chalmers studentkår.  Du får sedan bekräftelse via e-post.

Övrigt

Kurserna ges på engelska om behov finns

Arrangör

Chalmers Danssällskap


-----------------------------------------------

Notera också att det finns möjlighet att ordna privatlektioner eller specialkurser för mindre grupper som skräddarsys efter era behov. Hör av er  till 
danslektioner@gmail.com för mer information och prisförslag.

-----------------------------------------------
SPRING TERM 2007

During the spring term we will give three courses. See more information below under the links and more general information about all courses furthest below.

1. First-Aid-course in dancing 18/2 (ev. also 29/4), 1 time. Register not later than 15/2!
2. Beginners course in ballroom dancing , 25/2-29/4 (not 11/3, 8/4, 15/4), 7 times
3. Intermediate course 6/5-3/6, 5 times
General information about all courses.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

1. First-Aid-course in dancing 18/2 

A quick-course for you who have never danced before or who is convinced that you have no rhythm or two left feet! You will learn how to find the time in the music, how to lead and follow, how to avoid colliding and treading on your partners feet and how to look like a better dancer than you actually are!
The course might also be given 29/4 at 17.15-19.00 (please tell us in good time if you are interested!)

2. Beginners course in ballroom dancing , 25/2-29/4 (not 11/3, 8/4, 15/4), 7 times

A course for you who are going to a ball or a wedding and want to manage the most common party dances. The course will begin with social Foxtrot, modern Waltz and some Bugg and will be ended with Viennese Waltz 22+29/4.

It is possible to only register to the two times with Viennese Waltz (the cost is then 80 kr). See below for more information.

3. Intermediate course 6/5-3/6, 5 times

For you who have already danced a little before and want to build on the skills you already have. In the first place we will build on the basics in social Foxtrot, modern Waltz and Bugg and, if there is any interest, maybe also Cha cha or Quickstep. Please tell us if you have any special wishes!


General information about all courses.


More information for all courses:

 

 

Day and time

Sundays at 19.15-21.00

Place

The Scaniahall in the Student union house

Fee

45 kr for 1 time, 80 kr/2 times, 200 kr/5 times and 250 kr/7 times. Course 1+2= 280 kr (8 times)

Pay only for the times you are participate in!

Viennese Waltz 22+29/4=80 kr

Who can register?

The courses are opened to everyone, but if they should be full we give priority to members of Chalmers student union

Register

At latest 4 days before course start to danslektioner@gmail.com with:

First name, surname, e-mail, phone number, female/male and ev. membership in Chalmers student union. You will get confirmation by e-mail.

More

If requested the courses will be taught in English

Arranged by

Chalmers Dance Society


-----------------------------------------------

Note also that there is a possibility to arrange private lessons or special courses for smaller groups which can be adjusted to your requests. Please write to
danslektioner@gmail.com for more information and price offer.

-----------------------------------------------


HÖSTTERMINEN 2006

Den här terminen ger vi följande kurser:

1. Första-hjälpen-kurs i dans 24/9
2. Allmänbildningskurs i dans 1/10-5/11
3. Introduktion i tävlingsdans 12/11-10/12

Se mer information om respektive kurs nedan.

Vi återkommer med fler kurser till våren. Hör gärna av dig till dance-board@dance.chs.chalmers.se om du har förslag eller önskemål!
Vi har också möjlighet att ordna privatlektioner (parvis), hör av er för prisförslag om ni är intresserade!

Allmän information om kurserna
  • Observera att för alla kurserna gäller att medlemmar i Chalmers studentkår har företräde om kurserna blir fulla
  • Kurserna kommer att ges på engelska om behov finns.
  • Efter anmälan får du meddelande via e-post om du har kommit med på kursen och om du har det får du även ytterligare information om kursen.
  • Betalning sker kontant på plats vid första lektionstillfället. Var vänlig och meddela om du inte kan närvara första gången.
  • Vill du bara gå enstaka tillfällen och det finns plats över på kurserna kostar det 50 kr/gång.


1. Första-hjälpen-kurs i dans

En snabbkurs för dig som inte har dansat förut eller som är övertygad om att du saknar taktkänsla och har två vänsterfötter! Vi går igenom hur man hittar takten i musiken, hur man för och följer, hur man undviker att krocka och trampa sin danspartner på fötterna och hur man ser ut som en mycket bättre dansare än man är!

Dag och tid: 24/9 kl. 19.00-21.00 i Scaniasalen, Kårhuset
Avgift: 50 kr
Anmälan: senast 20/9 till e-post danslektioner@gmail.com
Var vänlig ange: för- och efternamn, e-post, telefon, tjej/kille och ev. medlemsskap i Chalmers studentkår.


2. Allmänbildningskurs i dans

En kurs för dig som främst vill lära dig så mycket att du klarar en tur  runt de flesta dansgolv, antingen det är på fester, baler eller på olika dansställen! Fokus på kursen ligger på socialt dansande och på att få dansen att fungera i de flesta sammanhang. Vi går igenom de pardanser som är vanligast på svenska dansgolv, i första hand foxtrot, bugg och gammaldans.

Dag och tid: 5 söndagar 1/10-5/11, kl. 19.00-21.00 i Scaniasalen, Kårhuset
Avgift: 200 kr
Anmälan: senast 27/9 till e-post
danslektioner@gmail.com
Var vänlig ange: för- och efternamn, e-post, telefon, tjej/kille och ev. medlemsskap i Chalmers studentkår.

3. Introduktion i tävlingdans

För dig som redan har dansat lite innan och är sugen på att lära dig något nytt eller att prova på mer tävlingsinriktad dans! Fokus ligger här mer på teknik och på hur man blir en bra dansare. Vi går igenom grunderna i modern vals, cha cha och rumba, ev. också lite quickstep.

Dag och tid: 5 söndagar 12/11-10/12,  kl. 19.00-21.00 i Scaniasalen, Kårhuset
Avgift: 200 kr,  50 kr rabatt om du också har gått kurs 2
Anmälan: senast 8/11 till e-post
danslektioner@gmail.com
Var vänlig ange: för- och efternamn, e-post, telefon, tjej/kille och ev. medlemsskap i Chalmers studentkår.

---------------------------------------------AUTUMN TERM 2006

This term we give the following courses:

1. First-Aid-course in dancing 24/9
2. Let's Dance 1/10-5/11
3. Strictly Ballroom 12/11-10/12

For more information, see below.


We'll get back with more courses  in the spring. Please tell us if you have suggestions to dance-board@chs.chalmers.se.
We also have possibilities to arrange private lessons (couplewise), please ask us for fees if you are interested.

General information about the courses
  • Observe that members of Chalmers student union will be given  priority if the courses should be full.
  • The courses will be given in English if requested
  • After you have registered you will get a message via e-mail if you are accepted to the course and if so you will also get additional information.
  • The courses shall be paid in cash at the first lesson. Please give notice if you can't participate the first time.
  • If you only want to participate occasional times and there is room in the courses you pay 50 kr/time.

1. First-Aid-course in dancing

A quick-course for you who have never dance before or who is convinced that you have no rhythm or two left feet! You will learn how to find the time in the music, how to lead and follow, how to avoid colliding and treading on your partners  feet and how to look like a better dancer that you actually are!

Day and time: 24/9 at 19.00-21.00 in Scaniasalen, the student union house
Fee: 50 kr
Register: at latest 20/9 by e-mail to
danslektioner@gmail.com
Please tell us first namne, surname, e-mail, phone number, female/male and if you are a member of Chalmers student union.


2. Let's Dance

A course for you who want to learn enough to manage on the most dance floors, either it is on parties, on balls or in dancing places. The focus will be on social dancing and how to make the dance work in most situations. We will do the couple dances that are most common on Swedish dance floors, firstly Foxtrot, Bugg and traditional Swedish dances.

Day and time: 5 Sundays 1/10-5/11, at 19.00-21.00 in Scaniasalen, the student union house
Fee: 200 kr
Register: at latest 27/9 by e-mail to
danslektioner@gmail.com
Please tell us first namne, surname, e-mail, phone number, female/male and if you are a member of Chalmers student union.


3. Strictly Ballroom

For you who have already danced a little before and want to learn something new or try more competition-styled dancing! The focus here will be more on technique and how to become a good dancer. You will learn the basics in modern Waltz, Cha cha, Rumba and maybe also some Quickstep.

Day and time: 5 Sundays 12/11-10/12 at 19.00-21.00 in Scaniasalen, the student union house
Fee: 200 kr, 50 kr off if you also have attended course 2
Register: at latest 8/11 by e-mail to
danslektioner@gmail.com
Please tell us first namne, surname, e-mail, phone number, female/male and if you are a member of Chalmers student union.

-----------------------------------------------VÅRTERMINEN 2006

Den här terminen ger vi två kurser:
 
- Danskurs för baler och andra stora fester (nybörjarkurs i foxtrot, vals och wienervals om 8 gånger)
 
- Första-hjälpen-kurs i dans (snabbkurs för folk med "två vänsterfötter")

För mer information, se nedan:  Danskurs för baler och andra stora fester

Chalmers Danssällskap ordnar en nybörjarkurs i baldans för alla som ska gå på vårbal, bröllop eller någon annan stor fest i vår eller sommar! Kursen startar 19 februari och omfattar danserna foxtrot, modern vals och wienervals. För mer detaljer se nedan.

Till kursen har medlemmar i Chalmers studentkår företräde och för dessa ingår medlemskap i Chalmers Danssällskap i kursavgiften. Icke-chalmerister är välkomna i mån av plats. Anmälan via e-post senast 15 februari kl. 17.00. Besked om du har kommit med på kursen kommer via e-post den 16 februari. Observera att kursen ges delvis på engelska.


------------------------------------------------
Datum: 19/2-23/4, med undantag för 5/3 och 16/4.  Kursen omfattar 8 söndagar.
Dag och tid: Söndagar kl. 19.00-21.00 i Scaniasalen, Kårhuset
Avgift: 150 kr, för medlemmar i Chalmers studentkår ingår medlemskap i Chalmers Danssällskap. Avgift betalas på plats vid första tillfället (kontant).
Lärare: Marika Lagervall
Anmälan till marika.lagervall@svenska.gu.se.
Ange namn, kön (man/kvinna), telefon, e-post och ev. medlemsskap i Chalmers studentkår!
Affisch: kan laddas ner här (pdf) eller skickas över e-post vid begäran.

------------------------------------------------

Datum
Tid
Lokal
Övrigt
19 februari
19-21
Scaniasalen

26 februari
19-21
Scaniasalen

5 mars
19-21
Scaniasalen
Enb. egen träning o. repetition
12 mars
-
Scaniasalen

19  mars
19-21
Scaniasalen

26 mars
19-21
Scaniasalen

2 april
19-21
Scaniasalen

9 april
19-21
Scaniasalen

16 april
-

Ingen kurs! (Påskdagen)
23 april
19.15-21.15
Scaniasalen
Börjar ev. 15 min. senare


Första-hjälpen-kurs i dans


Om det finns något intresse kommer vi också att ge en snabbkurs (2 timmar) i grundläggande dans.

Kursen har som mål att visa hur man kan klara den obligatoriska dansen med sin bordspartner utan att göra bort sig och hur man kan se ut som om man kan dansa när man tror att man har två vänsterfötter och absolut ingen rytm i kroppen! Alla kan inte bli briljanta dansare, men alla kan lära sig att ta sig runt golvet utan att trampa på sin partners tår och utan att få honom/henne att undvika dig för resten av kvällen!

På kursen kommer fokus främst att ligga på: hur man hör takten i musiken, hur man gör det enkelt för sin partner att föra eller följa, hur man undviker att trampa på varandras fötter eller krocka med andra par, hur man ser ut och uppträder som en bra dansare (utan att kunna ett enda steg).  I korthet: hur man överlever åtminstone ett varv med sin bordspartner på nästa bal, bröllop eller stor fest!

Denna kurs är inte avsedd för er som brukar komma på våra danskvällar, utan för era ovilliga parners och kompisar.

Kursen är planerad att ges den 23dje April, kl. 17.00
-19.00, eller den 7de maj (samma tid eller senare). Pris: 50 kr, eller 80 kr per par (om du tar med din bal-/festpartner). Priset är extra lågt eftersom det är första gången kursen ges så passa på tillfället!


Var vänlig och meddela mig snarast eller senast 13 april om du är intresserad, via e
-post:
marika.lagervall@svenska.gu.se
Meddela då även vilken dag du föredrar.


SPRING TERM 2006

This term we give two courses:
 - Dance course for balls and other big events (beginners course in ballroom dancing on 8 Sundays).
 - First-Aid course in dancing (quick course for people with "two left feet")

For more information, see below:Dance course for balls and other big events

Chalmers Dance Society arranges a beginners course in ballroom dancing for everyone who is going to a springball, a wedding or another big event this spring or summer! The course starts on February the 19th and comprises the dances Foxtrot, Modern waltz and Viennese waltz. For more details, see below.

To this course members of Chalmers student union will have priority before non-members, but non-members are welcome if there is room left. Register via e-mail before Februari the15th at 17.00. You will get an e-mail with information whether or not you have a place on the course on februari the 16th. The course will be given partly in English.

------------------------------------------------
Dates: 19/2-23/4, with the exception for 5/3 and 16/4. The course comprises 8 sundays.
Day and time: Sundays at 19.00-21.00 in Scaniasalen in the Student union house.
Fee: 150 kr,  including membership in the society for  Chalmers students . Fee is to be payed in cash on the first dance lesson.
Teacher: Marika Lagervall
Register to marika.lagervall@svenska.gu.se.
Please tell us name, sex (man/woman), phone number, e-mail and ev. membership in Chalmers student union! Please tell us also if you don't understand Swedish.
Poster: can be downloaded here (pdf) or be sent over e-mail on request.

------------------------------------------------

Dates
Time
Place
Additional info.
February 19th
19-21
Scaniasalen

February 26th
19-21
Scaniasalen

March 5th
19-21
Scaniasalen
Own practise and repetition only
March 12th
-
Scaniasalen

March 19th
19-21
Scaniasalen

March 26th
19-21
Scaniasalen

April 2nd
19-21
Scaniasalen

April 9th
19-21
Scaniasalen

April 16th
-

No course! (Easter Day)
April 23rd
19.15-21.15
Scaniasalen
Starts maybe 15 min. later!


First-Aid course in dancing


If there is any interest we will also give a quick course (2 hours) in basic dancing.

This course aims mainly at teaching how to manage to dance the obligatory dance with your partner at table without making a fool of yourself and how to look as if you can dance when you actually believe you have two left feet and absolutely no rhytm in your body! Not everybody can be a brilliant dancer, but everybody can learn how to get around the floor without stepping on your partners toes and without making him/her to avoid you for the rest of  the evening!  

On the course the main focus will be on: how to hear the beats in the music, how to make it easy for your partner to lead or follow, how to avoid stepping on each others feet or bumping into other couples, how to look and act like a good dancer (without knowing a single step).
In short: how to survive at least one turn around the floor with your partner at table on the next ball, wedding or big party!

This course is not intended for people who usually comes to our dance activities, but for your unwilling partners and friends.

The course is planned to be given on 23rd of April, 17.00
-19.00, or on the 7th of May (same time or later). The fee is 50 kr, or 80 kr for a couple (if yo bring your ball-/partypartner). The price is extra low because it is the first time we give this course, so don't miss this opportunity!

Please tell me if you are interested as soon as possible at e
-mail
marika.lagervall@svenska.gu.se

Tell me also which day you prefer.


HÖSTTERMINEN 2005

INGA KURSER DENNA TERMIN!
AUTUMN TERM 2005

NO COURSES THIS TERM!
VÅRTERMINEN 2005

Danskurs för stora fester och bal!

Under  våren  kommer Chalmers  Danssällskap  att  hålla  en danskurs  som  är
inriktad mot  stora fester  och bal.  Den  kommer att inhålla  foxtrot, vals,
wienervals  och Lindy  Hop (Jitterbug)  och inga  förkunskaper  eller partner
krävs.

Kursen  kostar  200kr   och  då  ingår  medlemskap   i  Chalmers
Danssällskap. Betalning sker vid första kurstillfället.

Anmälan görs,  senast den 9.  februari, via e-mail  till dance@chs.chalmers.se. Ange om du är medlem i Chalmers Studentkår!
Bekräftelse på om du fått plats på kursen kommer några dagar före kursstart.

Datum
Tid
Lokal
Övrigt
13 februari
19.00-21.00
Lilla salen

20 februari
19.00-21.00
Lilla salen

27 februari
19.00-21.00
Lilla salen

6 mars
19.00-21.00
Lilla salen

13 mars


Ingen kurs!
20 mars
19.00-21.00
Lilla salen

27 mars
?
?
Påskdagen
3 april
19.00-21.00
Lilla salen

10 april
19.00-21.00
Lilla salen

17 april
19.00-21.00
Lilla salen


SPRING TERM 2005

Dancing course for big events and balls!

Chalmers Dance  Society is  pleased to announce  a dance course  suitable for
black or  white tie events  during the spring  term.  The dances  taught will
include Foxtrot, Waltz, Viennese Waltz  and Lindy Hop.  No previous knowledge or partner is required.
The course  will cost  200 SEK and  this fee  does include the  membership in
Chalmers Dance Society, which is required. Payment will be done in cash right before the first dance lesson.

To register send a e-mail to dance@chs.chalmers.se not later than February 9th. Please tell us if you are a member of Chalmers students union. You will get a confirmation  of your  successful application a few days before  the course starts.


Dates
Time
Place
Additional info.
13th of February
19.00-21-00
Lilla salen

20th of February
19.00-21-00
Lilla salen

27th of February
19.00-21-00
Lilla salen

6th of March
19.00-21-00
Lilla salen

13th of March


No course!
20th of March
19.00-21-00
Lilla salen

27th of March
?
?
Easter day
3rd of April
19.00-21-00
Lilla salen

10th of April
19.00-21-00
Lilla salen

17th of April
19.00-21-00
Lilla salen
VÅRTERMINEN 2004

Gamla danser för moderna dansare - nybörjarkurs i svensk folkdans/gammeldans

Datum
Tid
Lokal
Övrigt
18 april
20.00-21.30
Lilla salen

2 maj
20.00-21.30
Lilla salen
Extraträning 19.30-20.00
9 maj
20.00-21.30
Lilla salen

23 maj
20.00-21.30
Lilla salen
Extraträning 19.30-20.00
30 maj
20.00-21.30
Lilla salen
Extraträning 19.30-20.00


SPRING TERM 2004

Old dances for modern dancers - beginners course in swedish traditional dances

Dates
Time
Place
Additional info.
18 april
20.00-21.30
Lilla salen

2 maj
20.00-21.30
Lilla salen
Practise 19.30-20.00
9 maj
20.00-21.30
Lilla salen

23 maj
20.00-21.30
Lilla salen
Practise 19.30-20.00
30 maj
20.00-21.30
Lilla salen
Practise 19.30-20.00(c) Marika Lagervall
Webmaster. Sidan skapad 101218 och senast uppdaterad 190311.