DansernaThe dances
Om dansernaVideoklippDansmusik About the dancesVideoklippDance music

Modern valsModern waltz

Olika sorters vals

Det finns tre olika sorters vals i Sverige. Den vanligaste och folkligaste, är gammalvals. Den har mest gemensamt med wienervals vad gäller turer, medan wienervals och modern vals är mer lika i stil och grundsteg. Den moderna valsen är den långsammaste och gammalvalsen oftast något långsammare än den snabba wienervalsen. Många lär sig dansa lite gammalvals i skolan och wienervals till sitt bröllop, men modern vals är det färre som kommer i kontakt med. Modern vals kan också kallas engelsk, stilla eller långsam vals och räknas som internationell vals i tävlingssammanhang.


Different kinds of Waltz

There are three different kinds of waltz in Sweden. The most common, and most popular, is the Old-time or Traditional, waltz. This waltz has most in common with Viennese waltz regarding the figures, but on the other hand Viennese waltz and Old-time waltz are more alike in style and basic steps. The Modern waltz is the slowest and the Old-time waltz is usually slower than the quick Viennese waltz. Many people learns to dance a bit of Old-time waltz in school and Viennese waltz for their wedding, but fewer gets in contact with the Modern waltz. The Modern waltz is also called the English or the Slow waltz and is regarded as International waltz in competitions.

Den moderna valsens historia

Den moderna valsen utvecklades i början av 1900-talet som en långsammare variant av den äldre valsen. Den var troligen främst inspirerad av den amerikanska bostonvalsen, som hade utvecklats ur den folkliga valsen runt 1870 och som försvann efter första världskriget. Den moderna valsen behöll det långsamma tempot från bostonvalsen och fattningen från den folkliga valsen. Dansen kom sedan att få fler turer och börja dansas som tävlingsdans. Storbritannien var ledande när det gällde den tidiga tävlingsdansen och därför kom dansen att få en fastställd tävlingsform med överenskomna regler där. I tävlingsdans räknas valsen som en av standarddanserna och är ofta den dans som nya tävlingspar börjar med. Modern vals har också en modern amerikansk variant som skiljer sig något i turer och stil.


The History of the Modern waltz

The Modern waltz was developed in the early 20th century as a slower version of the older waltz. It was probably inspired by the American Bostonwaltz, which had been developed out of the popular waltz around 1870 and which disapperad after World war I. The Modern waltz kept the slow tempo from the Bostonwaltz and the hold from the popular waltz. The dance later developed more figures and started to be danced as a competition dance. The UK was leading when it came to the early competition dancing and therefore the dance first got a fixed competition form with agreed rules there. In the competition dance the Waltz belongs to the Standard dances and it usually the dance that new dance couples start with in competitions. Modern waltz also has a modern American variant which differs somewhat in figures and style.

Karaktären i modern vals

Modern vals är en mycket elegant dans och passar bra som uppvisningsdans, även om den också går utmärkt att dansa socialt. Karaktären i dansen lyfter fram vågrörelsen i musiken och man får en mjuk men samtidigt kontrollerad vågrörelse genom en uppsträckt hållning och att man går upp på tå på 2-3 i varje takt. Fattningen är samma som i de flesta andra standarddanserna och kan sägas vara en lite elegantare och tätare foxtrotfattning. Dansen har fler turer än de andra valssorterna och för att kunna utföra dessa krävs att man behärskar en viss grundteknik vad gäller hållning, upp- och nergångar och förning. Det korrekta tävlingstempot för modern vals ligger på 29-30 bpm (takter per minut), vilket är hälften av det som gäller för wienervals. 

The Character of Modern waltz

The Modern waltz is a very elegant dance and is very suitable as a show dance, even if it also works fine to dance socially. The Character in the dance lift forward the wave-action in the music and you'll get a soft but controlled movement by a straight posture and a raise-and-fall where you go up on your toes on 2-3 in every measure. The hold is the same as in most of the other Standard dances and is more or less a more elegant and closer Foxtrot hold. The dance has more figures than the other kinds of Waltz, and in order to perform these in a good way a certain basic technique when it comes to posture, raise-and-fall and leading is necessary. The correct tempo for competition waltz is 29-30 bpm (beats per minute), which is half of that of Viennese waltz. 

Hur ser dansen ut?

Vill du se hur den moderna valsen kan se ut? Se sidan med videoklipp för filmer med olika svårighetsgrad.

What do the dance look like?

Do you want to see what the dance looks like? See the page with video clips for films with different levels of difficulty.

Hur låter musiken?

Länkar till Youtube
Secret Garden - Appassionata (26 bpm)
Elvis Presley - Are you lonesome tonight (26 bpm)
Earth, Gladiator Soundtrack (28 bpm)
Secret Garden - Papillon (29 bpm)
Hayley Westenra - Dark waltz (29 bpm)
Enya - Once you had gold (29 bpm)
It it you, Shrek soundtrack (29 bpm)
Bonnie Portmore, theme from Highlander (29 bpm)
Nat King Cole - Fascination
Nino Rota - The Godfather waltz (31 bpm)
Elton John & Kiki Dee - True love (33 bpm)
Dana - All kinds of everything (35 bpm)

Se separat sida för musiktips för wienervals.
How does the music sound?

Links to Youtube
Secret Garden - Appassionata (26 bpm)
Elvis Presley - Are you lonesome tonight (26 bpm)
Earth, Gladiator Soundtrack (28 bpm)
Secret Garden - Papillon (29 bpm)
Hayley Westenra - Dark waltz (29 bpm)
Enya - Once you had gold (29 bpm)
It it you, Shrek soundtrack (29 bpm)
Bonnie Portmore, theme from Highlander (29 bpm)
Nat King Cole - Fascination
Nino Rota - The Godfather waltz (31 bpm)
Elton John & Kiki Dee - True love (33 bpm)
Dana - All kinds of everything (35 bpm)

See separate page for music tips for Viennese waltz.
Vill du veta mer?

Se följande sidor:
Ballroomdancers.com - Waltz, International style
Centralhome.com - History of the Waltz
Wikipedia - Waltz

Do you want to know more?

See the following pages:
Ballroomdancers.com - Waltz, International style
Centralhome.com - History of the Waltz
Wikipedia - Waltz

Denna sida är en del av Nöjesdansakuten.
 © Nöjesdansakuten, webmaster. Sidan skapad 100121, omgjord 180215 och senast uppdaterad 190314.
Bookmark and Share