DansernaThe dances




Om dansernaVideoklippDansmusik About the dancesVideoklippDance music

Wienervals



Viennese waltz

Olika sorters vals

Det finns tre olika sorters vals i Sverige. Den vanligaste och folkligaste, är gammalvals. Den har mest gemensamt med wienervals vad gäller turer, medan wienervals och modern vals är mer lika i stil och grundsteg. Den moderna valsen är den långsammaste medan gammalvalsen oftast något långsammare än den snabba wienervalsen. I skolans dansundervisning och på dansbanor är det oftast gammalvals som dansas, medan wienervals är vanligast som bröllopsvals.

Different kinds of Waltz

There are three different kinds of waltz in Sweden. The most common and popular, is the Old-time or Traditional waltz. This waltz has most in common with Viennese waltz when it comes to the figures, but on the other hand Viennese waltz and Modern waltz are more alike in style and basic steps. The Modern waltz is the slowest while the Old-time waltz is usually slower than the quick Viennese waltz. In dance education at schools and on dance floors the Old-time waltz is the most common, while the Viennese waltz is most common as Wedding waltz.

Wienervalsens historia

Wienervalsen utvecklades ur den folkliga valsen under slutet av 1700- och början av 1800-talet och skiljer sig från denna framför allt när det gäller tempo och stil. Den lokala varianten av folklig vals i Wien började dansas till valser av bl.a. Strauss och anpassades då till musikens lite snabbare tempo. En dansstil med mer glidande steg och utan den långsamma valsens upp- och nergångar utvecklades. Den eleganta stilen fick sin utformning under 1950-talet då hållning, fattning och dansstil lånades från den engelska valsen och dansen blev kort därefter en tävlingsdans. I denna form är wienervalsen internationell och har enligt regelboken bara tre möjliga turer förutom grundstegen: högervändning, vänstervändning och fleckerln (rotation på stället). Trots detta har wienervalsen länge varit förbehållet tävlingsdansens översta nivåer. Wienervalsen har också fått en amerikansk variant som är friare i stilen och som tillåter fler figurer. I Österrike har wienervalsen blivit en nationaldans som fortfarande är obligatorisk på baler och tillställningar. Även här bjuder traditionen att dansdelen av en bal inleds med wienervals.  


The History of the Viennese waltz

Viennese waltz was developed from the popular waltz in the late 1700s and the early 1800s and differs from this in particular when it comes to the pace and style. The local version of the popular waltz in Vienna began to be danced to waltzes by, inter alia, Strauss and was adapted to the music's faster tempo. A dance style with more gliding steps and without the rise-and fall in slow waltz was developed. The elegant style got its form in the 1950s when the posture, hold and dance style was borrowed from the English waltz and the dance was soon after made into a competition dance. In this form the Viennese waltz is international and has according to the rule book only three possible figures except for the basic steps: natural turn, reverse turn and fleckerln (rotation in place). Despite this, the Viennese waltz has long been reserved for the upper levels in the dance competition system . The Viennese waltz has also gotten an American version which is freer in style and which allows more figures. In Austria the Viennese waltz has become a national dance which still is indispensable on balls and big events. Also here the tradition calls for the dancing part of a ball to be introduced by Viennese waltz.

Karaktären i wienervals

Liksom den moderna valsen är wienervals en mycket elegant dans och passar bra som uppvisningsdans och på finare tillställningar som baler och bröllop. Den går bra att dansa socialt, men kräver lite mer golvyta än många andra danser. Karaktären i dansen har samma vågrörelse som i modern vals, men i stället för att gå upp på tå markerar man det genom en betonad etta och genom att sträcka upp kroppen. Man roterar genom hela dansen och använder grundsteg främst för att byta håll. Svårigheten i dansen ligger främst i att det snabba tempot kräver en mycket god dansteknik. Fattningen är samma som i moderna vals och kan sägas vara en lite elegantare version av foxtrotfattningen. Det korrekta tävlingstempot ligger på 59-60 bpm (takter per minut), vilket är dubbelt så snabbt som modern vals. När wienervals dansas på bröllop och liknande väljer man dock oftare långsammare musik. 

The Character of Viennese waltz

Like the Modern waltz the Viennese waltz is a very elegant dance and is well suited for dance performances and fancy events as balls and weddings. It also works for social dancing, but requires a little more floor space than many other dances. The character of the dance has the same wave-action as the Modern waltz, but instead of rise-and-fall in the feet, the character is marked by emphasizing the beat in the measure and by stretching the body. You rotate through all the dance and use basic steps mostly for switching direction. The difficulty of the dance lies mainly in that the fast pace requires a very good dance technique. The hold is the same as in the Modern waltz and can be said to be a bit more elegant version of the Foxtrot hold. The correct pace for competitions is 59-60 bpm (beats per minute), which is twice as fast as for the Modern waltz. When the Viennese waltz is danced at weddings and similar events, however, many choose to dance to slower music.

Hur ser dansen ut?

Vill du se hur dansen kan se ut? Se sidan med videoklipp för filmer med olika svårighetsgrad.

What do the dance look like?

Do you want to see what the dance looks like? Check the page with video clips for films with different levels of difficulty.

Hur låter musiken?

Länkar till Youtube
Metallica - Nothing Else Matters (49 bpm)
Cat Stevens - Morning has broken (50 bpm)
Leonard Cohen - Take this waltz (51 bpm)
John Denver - Annie's Song (51 bpm)
Enya - Floras secret (51 bpm)
James Last - Roses from the South (52 bpm)
Theme from The Thornbirds (ca 55 bpm)
Enya - Caribbean Blue (53 bpm)
Sarah Brightman - Hijo de la luna (58 bpm)
Danny Kaye - Wonderful Copenhagen (59 bpm)
Doris Day - Que sera sera (60 bpm)
André Rieu - The second waltz (60 bpm)
Lulu - Boom Bang-a-bang (62 bpm)
Tom Jones - Delilah (63 bpm)
Valse d'Amelie (65 bpm)

Se separat sida för musiktips för modern vals.
Här finns tips på wienervalsmusik som passar till bröllop.
How does the music sound?

Links to Youtube
Metallica - Nothing Else Matters (49 bpm) 
Cat Stevens - Morning has broken (50 bpm)
Leonard Cohen - Take this waltz (51 bpm)
John Denver - Annie's Song (51 bpm)
Enya - Floras secret (51 bpm)
James Last - Roses from the South (52 bpm)
Enya - Caribbean Blue (53 bpm)
Theme from The Thornbirds (ca 55 bpm)
Sarah Brightman - Hijo de la luna (58 bpm)
Danny Kaye - Wonderful Copenhagen (59 bpm)
Doris Day - Que sera sera (60 bpm)
André Rieu - The second waltz (60 bpm)
Lulu - Boom Bang-a-bang (62 bpm)
Tom Jones - Delilah (63 bpm)
Valse d'Amelie (65 bpm)

See separate page for music tips for Modern waltz.
Here you can find tips for Viennese waltz music that fits to weddings. (Page in Swedish.)
Vill du veta mer?

Se följande sidor:
Ballroomdancers.com - Viennese waltz, International style
Centralhome.com - History of the Waltz
Wikipedia - Viennese waltz

Do you want to know more?

See the following pages:
Ballroomdancers.com - Viennese waltz, International style
Centralhome.com - History of the Waltz
Wikipedia - Viennese waltz

Denna sida är en del av Nöjesdansakuten.
 © Nöjesdansakuten, webmasterSidan skapad 100122, omgjord 180216 och senast uppdaterad 190314.
Bookmark and Share