DansernaThe dances
Om dansernaVideoklippDansmusik About the dancesVideoklippDance musicTango

Olika sorters tango

Precis som för vals finns det flera sorters tango. Normalt pratar man främst europeisk, eller internationell, tango och argentinsk tango.  Det har även funnits en populär version av tangon i Sverige, ungefär motsvarande gammalvalsen som dock inte dansas som pardans längre. Det finns också en speciell finsk tango, motsvarande vår "gammaltango", och en amerikansk variant av den internationella tangon.


Different kinds of Tango

Just as for the waltz there are several kinds of Tango. Usually we talk about European, or International, tango and Argentine tango. There has also been a popular version of the tango i Sweden, approximately corresponding to the Old-time waltz, but this is not danced as a couple dance any more. There is also a special Finish version of the tango and an American version of the International tango.Tangons historia

Tango kommer ursprungligen från Argentina och utvecklades i Buenos Aires slumområden i slutet av 1800-talet. Dansen kom till Paris omkring 1910 och spreds därifrån över Europa och till USA. Dansen blev väldigt populär bl.a. genom filmerna med Rudolph Valentino. Under 1930-talet förändrades dansen i Paris och fick en mer uppsträckt hållning och mer stacchatobetonat rörelsemönster och den kom senare att tas upp som tävlingsdans som en de fem av standarddanserna. I USA utvecklades en särskild variant med samma stil men delvis andra figurer. Till Sverige kom tangon under första världskriget och blev väldigt populär på dansbanorna. Denna folkliga tango förblev i stort sett opåverkad av de förändringar som skedde i Paris och påminner mer om social foxtrot. Här förekommer den folkliga tangon inte längre som pardans, men det förekommer s.k. gillesdanser (gruppdanser) som dansas till tangomusik. I Finland lever denna folkliga variant kvar och har blivit en nationaldans. I Argentina fortsatte tangon att dansas och utvecklas och under 1990-talet spred sig denna mer ursprungliga och mindre strikta version hit. Denna "nya" version är vad vi idag kallar argentinsk tango.

The History of the Tango

Tango is originally from Argentina and was developed in the Buenos Aires slums in the late 1800s. The dance came to Paris around 1910 and spread from there throughout Europe and to the United States. The dance became very popular in particular through films with Rudolph Valentino. During the 1930s the dance was changed in Paris and got a more upright posture and more stacchato in the movement patterns. It was later to be included in the dance competition system as one of the five standard dances. In the United States a special variant was developed, with the same style but with partly other figures. Tango came to Sweden during World War I and became very popular on the dance floors. This popular tango remained largely unaffected by the changes that took place in Paris and has most in common withthe Social foxtrot. Here the popular tango is no longer danced as a couple dance, but there are so-called gilles dances (group dances)  which are danced to tango music. In Finland this popular version remains and has become a national dance. In Argentina, the Tango continued to be danced and developed, and in the 1990s this more genuine and less strict version was exported. This "new" version is what we today call the Argentine tango.

Karaktären i tango

Den europeiska tangon utmärks av ett utpräglat stacchatomönster med snabba huvudvändningar och en stram hållning. Den har också en tydlig växling mellan långsamma och snabba steg. Grundmönstret är quick-quick-slow, men många typer av variationer förekommer. Det korrekta tempot för tävlingstango ligger på 30-33 bpm (takter per minut)

The Character in Tango

The European tango is characterized by a distinctly stacchato pattern with rapid head turns and a firm posture. It also has a clear alternation between slow and quick steps. The basic pattern is quick-quick-slow, but many types of variations occur. The correct tempo for competition tango is around 30-33 bpm (beats per minute).

Hur ser dansen ut?

Vill du se hur dansen kan se ut? Se sidan med videoklipp för att se filmer med olika svårighetsgrad.
What do the dance look like?

Do you want to see what the dance looks like? Go to the page with video clips to see films with different levels of difficulty.
Hur låter musiken?

Länkar till Youtube
Kiss of Fire (El choclo)
Alma Cogan - Please Mr. Brown (32 bpm)
The Ventures - Hernando's Hideaway
Mireille Mathieu - Pariser Tango (30 bpm)
Amanda Lear - Blue Tango
En svensk tango: Jacob Hellman - Frithiof & Carmencita

Här är också ett exempel på den argentinska tangon
Astor Piazzolla - Libertango
How does the music sound?

Links to Youtube
Kiss of Fire (El choclo)
Alma Cogan - Please Mr. Brown (32 bpm)
The Ventures - Hernando's Hideaway
Mireille Mathieu - Pariser Tango (30 bpm)
Amanda Lear - Blue Tango
A Swedish tango: Jacob Hellman - Frithiof & Carmencita

Here's also an example of the Argentine tango
Astor Piazzolla - Libertango
Vill du veta mer?

Se följande sidor:
Ballroomdancers.com - Tango, International style
Wikipedia - Tango (Ballroom)
Wikipedia - Argentine tango

Do you want to know more?

See the following pages:
Ballroomdancers.com - Tango, International style
Wikipedia - Tango (Ballroom)
Wikipedia - Argentine tango


Denna sida är en del av Nöjesdansakuten.
 © Nöjesdansakuten, webmaster. Sidan skapad 100118, omgjord 180216 och senast uppdaterad 190314.
Bookmark and Share