DansernaThe dances
Om dansernaVideoklippDansmusik About the dancesVideoklippDance music

Gammaldanser

Traditional dances
Vilka danser räknas som gammaldanser?

Med begreppet gammaldanser menas de pardanser som var modedanser under 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Samma danser var inte populära under hela tidsperioden och de danser som idag räknas som gammaldanser är i huvudsak de som var populära på dansbanorna i början av 1900-talet, vanligtvis vals, schottis, snoa, polka och hambo. Dessa dansas fortfarande socialt både på dansbanor och i folkdansföreningar. Ibland räknas även mazurka hit, men den är idag inte lika vanlig som de övriga. Både hambo och mazurka har sitt ursprung i de ännu äldre polskorna som var populära pardanser under 1700- och 1800-talen och som dansas till musik i polsketakt (3/4-takt). Dessa räknas vanligen som svårare att lära sig än de andra gammaldanserna. Även andra danser har förekommit på samma dansbanor under perioder, som t.ex. gammaltango och foxtrot, men ingen av dem räknas som gammaldans idag.  
Utmärkande för de här danserna är att de består av fasta mönster som upprepas, antingen med fast eller varierande antal steg. Schottis, snoa och hambo består alla av någon form av promenad och omdansning, medan polka och vals kan vända åt båda hållen och är mer improviserade.
Möjligheten till variation är liten, men i gengäld finns det varianter, s.k. gillesdanser (se nedan) och danserna är ofta lätta att lära sig. För mer information om varje dans, se nedan.


Which dances are counted as traditional, old-time dances?

By the concept of old-time dances (gammaldans) is meant the couple dances that were fashion dances in the 1800s and early 1900s. It wasn't the same dances that were popular throughout the entire time and the dances that today counts as old-time dances are essentially those that were popular at dance pavilions in the early 1900s, usually Waltz, Schottische, Snoa, Polka and Hambo. These are still danced socially at both dances pavilions and folk dance societys. Sometimes the Mazurka is also included here, but it's not as common as the others. Both Hambo and Mazurka originated in the still older polskas that were popular couple dances during the 1700's and 1800's and danced to music in the 'polske-beat' (3/4 beat). These are usually more difficult to learn than the other older dances. Other dances have been danced in the same dance floors during periods, such as old Tango and Foxtrot, but none of them are regarded as old-time dances today.
Special features of these dances is that they consist of fixed patterns that are repeated, either with fixed or variable number of steps. Schottishe, Snoa and Hambo all consist of some form of walking and turning, while the Polka and Waltz can turn both ways and are more improvised.
The possibility of variation is small, but in return, there are variants, so-called guild dances (see below) and the dances are often easy to learn. For more information about each dance, see below.

Gillesdanser

Gammaldanserna har i de flesta fall förändrats en del under tidens gång, men i dag har de flesta av dem få figurer och oftast ett enkelt mönster. I stället har det uppstått en mängd varianter som bygger på samma musik och grundsteg och dessa brukar vanligen kallas gillesdanser. Gille är här ett gammalt ord för "festlig sammankomst", vilket beror på att danserna ofta dansades, och dansas, i festliga sammanhang. De är också mycket vanliga på de dansbanor där det dansas gammaldans idag.

Gillesdanser bygger på steg och musik från gammaldanserna och kan både vara pardanser och olika sorters gruppdanser som dansas på ring. I en del av gruppdanserna dansar man hela tiden parvis, men börjar dansens mönster samtidigt som alla andra par, i andra ingår byte av partner och i ytterligare andra dansar man i mindre grupper.

En del av dessa gillesdanser är gamla, medan andra är betydligt nyare och här tillkommer det hela tiden nyskapade danser. Bland dessa danser kan räknas t.ex. Fyrmannaschottis, Sick-sack-schottis, Finsk schottis, Tjeckisk polka, Pariserpolka, Familjevals, Hambo från Bullaren. Många av de här danserna har utformats för att passa till en särskild låt.

Bland Gillesdanserna finns också danser som har lånats in från andra länder, framför allt England och USA, t.ex. Oh Susanna och Amerikansk promenadGuild dances or "Party dances"

The old-time dances have in most cases changed somewhat over time, but today most of them have few figures and usually a simple pattern. Instead, there has arisen a number of versions based on the same music and basic steps, and these are usually called guild dances. Guild, or gille in Swedish, is an old word for "festive gathering", which is due to the fact that the dances usually was, and is, danced in festive occasions. They are also very common on dance floors for old-time dancing today.

Guild dances are based on the steps and music from the old-time dances and can both be couple dances and different kinds of group dances that are danced in a ring. In some of the group dances you dance all the time in couples, but begin the dance's patterns on the same time as all other couples, in others a change of partner is included, and in yet others you dances in small groups.

Some of these guild dances are old, while others are much newer and newly created dances are being constantly added. Among these dances can be regarded for example Four-man-schottishe, Zig-zag schottische, Finnish schottische, Czech polka, Pariserpolka, Family Waltz, Hambo from Bullaren. Many of these dances have been designed to fit a particular song.

Among the Guild dances there are also dances that have been borrowed from other countries, especially Britain and the United States, for example Oh Susanna and the All American promenade.


Vals

Valsen utvecklades i Tyskland under 1700-talet och blev efterhand populär över stora delar av Europa trots att den ansågs som oanständig, eftersom man dansade tätt tillsammans parvis. Ytterligare en ny sak med valsen var att den dansades längs väggarna runt rummet och med det introducerades dansriktningen som sedan spred sig till många andra danser. Även valsfattningen, där herren höll om damens midja, var ny. Valsen kom att påverkas av andra danser och musik och få olika stilar. I Wien utvecklades den snabba wienervalsen till den tidens musik på modet, och i Paris lånades stil från den populära menuetten. Till Sverige kom valsen i början av 1800-talet från Paris och har även här fått en egen stil. Den svenska valsen är en utpräglat social dans, anpassad för att dansas i rent sociala sammanhang och lätt att lära sig för nybörjare. Den är långsammare än wienervalsen, men har samma typ av vändningar.

Läs även om modern vals och wienervals.

Waltz

The Waltz was developed in Germany during the 1700s and gradually became popular across much of Europe, although it was considered indecent because the dancers danced close together in pairs. Another new thing about the Waltz was that it was danced along the walls around the room and with this the dance direction, that later spread to many other dances, was introduced.  Also the hold, where the man held the womans waist, was new. The Waltz was later influenced by other dances and music and developed different styles. In Vienna, the fast Viennese waltz developed to that times fashion music, and in Paris the Waltz got styling borrowed from the popular Minuet. To Sweden the Waltz came in the early 1800's from Paris and has here gotten its own style. The Swedish Waltz is a highly social dance, adapted to be danced in a purely social contect and easy to learn for beginners. It is slower than the Viennese waltz, but has the same kinds of turns.

Read also about Modern waltz and Viennese waltz.

Schottis

Schottisen är troligen  från början en tysk dans och har, trots sitt namn, inget med Skottland att göra. Dansen kom till Sverige i början av 1800-talet men var då betydligt långsammare än dagens schottis, som fick sitt tempo och sin stil i slutet av 1800-talet. En del av påverkan kom med ny och snabbare musik och annan från schottisvarianter som lånades in från Paris. I en av dessa varianter ingick ett hoppsteg som idag ingår i modern schottis. Schottisen har också både påverkat och lånat drag av polkan så att de två danserna i dag har mer gemensamt än de hade från början.

Schottishe

Schottische is probably originally a German dance and has, despite its name, nothing to do with Scotland. The dance came to Sweden in the early 1800s but was considerably slower than today's Schottische, which got its rhythm and style in the late 1800s. Part of the influence came with the new, faster music and other came from variants of Schottische that were borrowed from Paris. In one of these variants there was a jump step that currently is part of modern Schottische. The Schottishe has both influenced and borrowed features of the Polka so that the two dances today have more in common than they originally had.

Snoa

Snoa är en sidoform till både schottis och polka och ingick från början som en del i andra danser. Den började dansas som självständig dans relativt sent och blev inte riktigt populär förrän på 1970-talet. Dansen består av promenad och omdansning och har inte ett fast antal steg utan här kan antalet steg i varje del antingen bestämmas av herren eller anpassas efter musiken. Omdansningen sker i grundversionen bara åt ett håll (medsols) och riktigt duktiga par kan snurra många varv runt dansgolvet utan att behöva promenera emellan.

Snoa

Snoa is a side-form to both Schottische and Polka and was originally a part of other dances. It began to be danced as an independent dance relatively late and didn't get really popular until the 1970s. The dance consists of walking and turning and doesn't normally have a fixed number of steps, so the number of steps in each part can either be decided by the man or adjusted after the music. In the basic version the turning is only done in one direction (clockwise) and really good couples can spin many times around the dance floor without having to walk between.

Polka

Polkan har sitt ursprung i Tjeckien och var populär i Prag innan den blev modedans i Paris något årtionde efter schottisen. Namnet kommer antingen från landsnamnet Polen eller från det tjeckiska ordet pulka som betyder 'halvsteg'. Dansen spred sig över Europa från Paris och blev enormt populär. Det skapades en mängd turer, men med tiden blir tempot snabbare och turerna försvann. Det utvecklades många varianter, varav en är polketten där man lagt till ett hopp på sista taktdelen och det är denna variant som används idag. Dansen finns även på många andra håll, bl.a. i USA där den dock har helt andra steg än i Sverige.


Polka 

The Polka originated in the Czech Republic and was popular in Prague before it became a fashion dance in Paris a decade after the Schottische. The name comes either from the name Poland or from the Czech word pulka which means 'half step'. The dance spread across Europe from Paris and became hugely popular. A lot of figures was created, but over time the tempo got faster and the figures disappeared. Many versions evolved, one of which is the polkett which added a jump on the last beat and this variation is the one in use today. The dance also exists in many other places, including in the U.S. although it is very different than in Sweden.


Hambo

Till dagens gammaldanser räknas också hambo som blev populär först runt sekelskiftet 1900. Den har troligen uppstått ur någon variant av de äldre polskedanserna. Den brukar räknas som unik för Sverige, men det finns liknande danser på många andra håll. Hambo dansas till en slags polskemusik och anses svårare att lära sig än de andra gammaldanserna. Ett skäl till det är att den går i tretakt men med annorlunda betoning än i valsen.


Hambo

To today's old-time dances, also Hambo is included. This dance became popular around 1900. It has probably evolved from some variant of the older Polska dances. It is usually considered to be unique to Sweden, but there are similar dances in many other places. Hambo is danced to a kind of Polske-music and is considered harder to learn than the other old dances. One reason for this is that it is in triple time but with different emphasis than the Waltz.


Hur ser danserna ut?

Vill du se hur danserna kan se ut? Se på sidan med videoklipp för filmer på de olika danserna.

What do the dances look like?

Do you want to see what the dances looks like? Check on the page with video clips for films on the different dances.
Hur låter musiken?

Länkar till Youtube

Vals
Börje Sandquist och Mats Norrefalk - Vals från Boda (44 bpm)
Sven-Bertil Taube - Sjösala vals (46 bpm)
Benny Anderssons orkester - Nya månvalsen (48 bpm)
Sven-Bertin Taube - Vals i Furusund (53 bpm)
BAO & Tommy Körberg: Drömmen om Elin

Schottis
Hoven Droven - Vasen
BAO - Schottis i Tyrolen
Kenny Håkansson - Haveröschottis
Abel & Kaninerna - Headbangers Schottis

Snoa
Ted Gärdestad - Klöversnoa
Noas snoa

Polka
Stor-Ackes polka
Hoven Droven & Thore Skogman - Jämtgubben
Evert Taube - Nudistpolka

Hambo
Stig Grybe - Antes hambo
Kulingarna - Hambo nr 1
ABBA - Tivedshambo

Polska
Åsa Jinder & Björn Skifs - Altarpolska
Hoven Droven - Årepolska

Slängpolska
Väsen - Slängpolska efter Byss-Kalle
Slängpolska från Kalmar


How does the music sound?

Links to Youtube

Vals

Börje Sandquist och Mats Norrefalk - Vals från Boda (44 bpm)
Sven-Bertil Taube - Sjösala vals (46 bpm)
Benny Anderssons orkester - Nya månvalsen (48 bpm)
Sven-Bertin Taube - Vals i Furusund (53 bpm)
BAO & Tommy Körberg: Drömmen om Elin

Schottishe
Hoven Droven - Vasen
BAO - Schottis i Tyrolen
Kenny Håkansson - Haveröschottis
Abel & Kaninerna - Headbangers Schottis

Snoa
Ted Gärdestad - Klöversnoa
Noas snoa

Polka
Stor-Ackes polka
Hoven Droven & Thore Skogman - Jämtgubben
Evert Taube - Nudistpolka

Hambo
Stig Grybe - Antes hambo
Kulingarna - Hambo nr 1
ABBA - Tivedshambo

Polska
Åsa Jinder & Björn Skifs - Altarpolska
Hoven Droven - Årepolska

Slängpolska
Väsen - Slängpolska efter Byss-Kalle
Slängpolska från Kalmar


Vill du veta mer?

Se följande sidor:

Folkdans.se - beskrivningar och videoklipp på många danser
Wikipedia - Gammaldans
Wikipedia - Schottis
Wikipedia - Polska (dans)Do you want to know more?

See the following pages:
Folkdans.se - descriptions and video clips of many dances, only in Swedish
Wikipedia - Gammaldans (English version)
Wikipedia - Schottishe (English version with description)
Wikipedia - Polska (dance) (English version)
Swedish dance terms (explained in English)


Denna sida är en del av Nöjesdansakuten.
 © Nöjesdansakuten, webmaster. Sidan skapad 100904, omgjord 180216 och senast uppdaterad 190314.
Bookmark and Share